Advanced

Nanoparticles in the aquatic environment : Particle characterization and effects on organisms

Mattsson, Karin LU (2016)
Abstract (Swedish)

Ett av de största miljöhoten är våra förorenade vattendrag. Avallt skräp som finns i våra vatten är ungefär 80% plast. Massproduktionen av plast började under 1940-talet och sedan dess harproduktionen bara ökat. Under 2013 producerades 299 miljonerton plast för olika ändamål. En stor del av plasten används tillengångsprodukter så som förpackningar och plastpåsar. Detta innebär att det finns mängder av skräp, en del hamnar på soptipparoch en del återvinns men en hel del hamnar i havet, någonstansmellan 4,8 och 12,7 miljoner ton.

Plasten som finns i havet skapar stora problem för de vattenlevande organismerna som lever där. Över 660 olika arterhar påverkats av plasten på något sätt. Stora bitar av plast kaninnebära att djuren... (More)

Ett av de största miljöhoten är våra förorenade vattendrag. Avallt skräp som finns i våra vatten är ungefär 80% plast. Massproduktionen av plast började under 1940-talet och sedan dess harproduktionen bara ökat. Under 2013 producerades 299 miljonerton plast för olika ändamål. En stor del av plasten används tillengångsprodukter så som förpackningar och plastpåsar. Detta innebär att det finns mängder av skräp, en del hamnar på soptipparoch en del återvinns men en hel del hamnar i havet, någonstansmellan 4,8 och 12,7 miljoner ton.

Plasten som finns i havet skapar stora problem för de vattenlevande organismerna som lever där. Över 660 olika arterhar påverkats av plasten på något sätt. Stora bitar av plast kaninnebära att djuren fastnar men de kan även missta plasten förföda och äta upp den.

Plasten i havet bryts ner till mindre bitar genom påverkanfrån bland annat solljus, vågornas rörelse och små organismersom t.ex. bakterier. När partiklarna har blivit jättesmå, ellermer precis, då de når nanometerstorlek, förändras partiklarnasegenskaper. Nano är ett prefix och betecknar en storlek, merprecis är en nanometer det samma som en miljarddels meter (1nm = 0,000 000 001 m). Nanopartiklar har andra kemiska ochfysiska egenskaper än sitt ursprungsmaterial, t.ex. har de enväldigt stor ytarea i förhållande till sin massa. Detta innebär attdessa partiklar kommer att bete sig på ett helt annat sätt än vadde större partiklarna gör.

Under de senaste åren har människan börjat tillverka alltfler partiklar i nanometerstorlek, detta eftersom de har andraåtråvärda egenskaper än vad de har då de är större. Titandioxid (TiO2), ett ämne som bland annat skyddar mot UV strålning, ärvitt då den är stor, men om man maler ner den till nanometerstorlek blir den färglös. Denna nanoegenskap utnyttjas i t.ex.solkrämer.

Nanopartiklarna som finns i havet utgör ett hot mot organismerna som lever där. Dessa små partiklar kan enkelt misstas förföda och det största hotet från dessa små partiklarna är genomatt djuren äter upp dem. Många filtrerande djur som t.ex. mus-slor och zooplankton väljer inte alltid aktivt sin födautan filtrerar de små partiklar som finns i närheten. Beroende avpartiklarnas storlek och form så kommer de att kunna hamna påolika platser i organismen, detta eftersom proteiner och andrabiomolekyler kommer att binda till partikeln. Beroende av vilkamolekyler som binder så kommer partikeln med sin nya molekylyta att transporteras till olika platser. Detta kan vara skadligt förorganismen, men organismen kan även bli uppäten av ett djurhögre upp i näringskedjan som på så sätt får i sig dessa partiklar. 

Jag har i min avhandling arbetat med nanopartiklar genom attbland annat undersöka följande:

Hur nanopartiklarnas storlek förändras i olika medium.

Hur påverkar nanopartiklar zooplanktonet, Daphnia magna?

Hur påverkars nanopartiklarna av att Daphnia magna filtr-erar dem?

Vad händer om plastnanopartiklar tar sig in i ennäringskedja?

Vi exponerade Daphnia för två olika nanotrådar. Trådarna ärtillverkade av samma ämne och är ungefär lika långa men detsom skiljer dem åt är deras diameter som är 40 nm respektive80 nm. När trådarna filtrerades av Daphnian så hamnade dei Daphnians tarmkanal. På vissa ställen i tarmen ansamladestrådarna i epiteliet och trådarna som hade den lilla diameternkunde enkelt ta sig igenom epiteliet och ut i Daphnians kropp.

Vi har även undersökt vad som händer med guldnanopartiklar då de befinner sig i olika typer av vatten. Vi mätte storlekenav partiklarna vid flera tidpunkter då de befann sig i tre olikamedium, i vanligt kranvatten, vatten som Daphnia fått filtreraunder 24 timmar och då Daphnia befann sig i vanligt kranvatten. Storleken ökade i alla medierna vilket inte är så konstigteftersom biomolekyler som framförallt finns i vattnet från Daphnian och då Daphnian filtrerar partiklarna, kommer att binda till partiklarna. Det var förvånande att storleken ökade mest dåpartiklarna befann sig i kranvatten eftersom det i kranvatteninte finns lika många molekyler som kan binda till partikeln.Troligtvis skapar biomolekylerna en yta runt partikeln som skyddar mot aggregering vilket sker mest i kranvatten. Vi provadeockså guldpartiklar som hade en omslutande yta av BSA, ettprotein. Dessa var betydligt stabilare vilket innebär att partikelnsytegenskaper är viktigt.

Slutligen har vi i våra studier av nanopartiklars inverkanpå vattenorganismer visat att plastnanopartiklar, med olikaladdningar, kan transporteras upp genom en födokedja, frånalger via zooplankton till fisk. Fiskens jaktförmågaförsämrades d.v.s. fiskarna började att jaga på ett annorlundasätt, de blev långsammare och sökte inte aktivt efter maten ävendå de var hungriga och erbjöds riktigt god mat (kan jämförasmed att någon skulle erbjuda mig en stor bit getost efter detatt jag sprungit i mål på St Hans extreme). Vi påvisade ävenmetabola förändringar i fiskens organ, t.ex. fick fiskarna som fåtti sig partiklar en ökad koncentration av etanol i levern. Fiskarnas hjärna blev också påverkad, dels blev den mer fluffig ochinnehöll mer vatten, dels kunde vi visa att plasten hade nåtthjärnan. 

Vi har stora mängder av plast i våra vatten. Plasten bryts ner medtiden och vi har visat att plastnanopartiklar kan transporterasgenom en födokedja och skadar konsumenter på ett negativtsätt. Vi har visat att fiskarna får ett förändrat jaktbeteende, enförändrad metabolism och att hjärnan påverkas. När en fisksjaktbeteende förändras genom att bli långsammare så kommerden att få svårare att få i sig tillräckligt mycket föda, vilket ledertill en viktminskning och att den blir sämre på att undvika preda-torer. Förändringarna i fiskarnas beteende påverkar mängdenfisk, som påverkar hela ekosystemet och då även människan. 

(Less)
Abstract
This thesis explores the effect of nanomaterials in aquatic systems. We have studied the effects of size and surface chemistry for nanoparticles as well as the effect Daphnia magna filtration has on nanomaterials. We show a size dependent toxicity for amino modified polystyrene nanoparticles to Daphnia as well as that the surface chemistry for gold nanoparticles affects the size of the particles in different media. We also show that Daphnia filtration influence nanowire (NW) fragmentation in a diameter dependent manner, 40 nm NWs are fragmented into shorter pieces than those with 80 nm diameter. 
We delivered plastic nanoparticles to fish through a natural food chain, from algae through Daphnia and show that... (More)
This thesis explores the effect of nanomaterials in aquatic systems. We have studied the effects of size and surface chemistry for nanoparticles as well as the effect Daphnia magna filtration has on nanomaterials. We show a size dependent toxicity for amino modified polystyrene nanoparticles to Daphnia as well as that the surface chemistry for gold nanoparticles affects the size of the particles in different media. We also show that Daphnia filtration influence nanowire (NW) fragmentation in a diameter dependent manner, 40 nm NWs are fragmented into shorter pieces than those with 80 nm diameter. 
We delivered plastic nanoparticles to fish through a natural food chain, from algae through Daphnia and show that the nanoparticles are transported through the food chain and affect the fish behavior, metabolism and brain. 
Moreover, we show that nanomaterials can pass biological barriers. We exposed Daphnia magna to NWs with two different diameters (40 and 80 nm respectively) and similar lengths and found that the NWs can pass the epithelium membrane and that the 40 nm NWs do it to a greater extent. We also show that plastic nanoparticles transported through a food chain can pass the blood-brain barrier in fish. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Peijnenburg, Willie, Institute of Environmental Sciences, Leiden University, The Netherlands
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Nanomaterials, plastic, toxicity, Daphnia magna, Carassius carassius, tissue penetration
pages
166 pages
publisher
Lund University, Faculty of Science
defense location
The Ecology building, lecture hall “Blå hallen”, Sölvegatan 37, Lund
defense date
2016-05-19 10:00
ISBN
978-91-7422-444-3
language
English
LU publication?
yes
id
b7a34f93-1b28-421d-80bd-fb60df9050f2
date added to LUP
2016-04-25 11:54:59
date last changed
2016-09-19 08:45:20
@misc{b7a34f93-1b28-421d-80bd-fb60df9050f2,
 abstract   = {This thesis explores the effect of nanomaterials in aquatic systems. We have studied the effects of size and surface chemistry for nanoparticles as well as the effect <i>Daphnia magna</i> filtration has on nanomaterials. We show a size dependent toxicity for amino modified polystyrene nanoparticles to <i>Daphnia</i> as well as that the surface chemistry for gold nanoparticles affects the size of the particles in different media. We also show that <i>Daphnia</i> filtration influence nanowire (NW) fragmentation in a diameter dependent manner, 40 nm NWs are fragmented into shorter pieces than those with 80 nm diameter. <br/>We delivered plastic nanoparticles to fish through a natural food chain, from algae through <i>Daphnia</i> and show that the nanoparticles are transported through the food chain and affect the fish behavior, metabolism and brain. <br/>Moreover, we show that nanomaterials can pass biological barriers. We exposed <i>Daphnia magna</i> to NWs with two different diameters (40 and 80 nm respectively) and similar lengths and found that the NWs can pass the epithelium membrane and that the 40 nm NWs do it to a greater extent. We also show that plastic nanoparticles transported through a food chain can pass the blood-brain barrier in fish.},
 author    = {Mattsson, Karin},
 isbn     = {978-91-7422-444-3},
 keyword   = {Nanomaterials,plastic,toxicity,Daphnia magna,Carassius carassius,tissue penetration},
 language   = {eng},
 pages    = {166},
 publisher  = {ARRAY(0xb827c50)},
 title    = {Nanoparticles in the aquatic environment : Particle characterization and effects on organisms},
 year     = {2016},
}