Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gröna tak

Habibullah, Najma LU and Duran, Busra (2021) VMTL01 20211
Division of Building Services
Division of Building Physics
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet.Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas.

I Sverige har man blivit inspirerad av arkitekten Le Corbusier som utgick från att man kan kompensera minskning av grönt område i stadsmiljön genom byggandet av gröna tak. Under det sena 1900-talet återkom gröna taket till Sverige.
Förtätning av städer, vattenbrist och förändrade klimatet är anledningar till att man har gröna tak mer i åtanken. Biodiversitet, fördröjning av dagvattnet, rening av luft och mat odling är gröna taks fördelar som ges i form av ekosystemtjänster.... (More)
Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet.Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas.

I Sverige har man blivit inspirerad av arkitekten Le Corbusier som utgick från att man kan kompensera minskning av grönt område i stadsmiljön genom byggandet av gröna tak. Under det sena 1900-talet återkom gröna taket till Sverige.
Förtätning av städer, vattenbrist och förändrade klimatet är anledningar till att man har gröna tak mer i åtanken. Biodiversitet, fördröjning av dagvattnet, rening av luft och mat odling är gröna taks fördelar som ges i form av ekosystemtjänster. Gröna taks andra fördelar såsom dämpning av buller, kylande effekt för omgivningen, minskning av byggnadens energibehov och skyddande effekt för uppbyggnadens olika skikt är dess positiva effekter på själva byggnaden och stadsmiljö.
Exemplar på gröna taks nackdelar är skötselbehov, brandrisk, fuktproblem och tyngden.

På traditionellt sätt kallas sedumtak för gröna tak inom byggsektorn men egentligen finns det tre olika typer av gröna tak; extensiv, intensiv och semi intensiv. I det här fallet tillhör vegetation på bjälklag till gruppen intensivt “grönt tak”. Enda skillnaden är att det kan ligga på terrasser och innergårdar med lite ökad vegetation. Båda typerna har samma fördelar men ekosystemtjänst effekter förstärks med ökning av uppbyggnadens tjocklek.

Gröna taks fördelar är nyttan som erbjuds i form av ekosystemtjänster. Dessa kan ökas genom kommunikation mellan olika berörda organisationer. Här kan även politikerna påverka genom att införa regler och lagar för ökning av gröna tak för kompensering av den hårdgjorda ytor.


Nyckelord: Gröna tak, Ekosystemtjänst, Bjälklag med växtlighet, extensiv, intensiv, semi-intensiv. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to create a better understanding of why you should build more with green roofs and to make a comparison between green roofs and floors with vegetation. We also investigated the benefits of green roofs as an ecosystem service and how the benefits can be increased.

In Sweden, they have been inspired by the architect Le Corbusier, who assumed that they could compensate for the reduction of green space in the urban environment through the construction of green roofs. During the late 20th century, today's green roof type returned to Sweden.
Densification of cities, water shortages and the climate changing are reasons for having green roofs more in mind. Biodiversity, delay of stormwater, purification of air and... (More)
The purpose of this study was to create a better understanding of why you should build more with green roofs and to make a comparison between green roofs and floors with vegetation. We also investigated the benefits of green roofs as an ecosystem service and how the benefits can be increased.

In Sweden, they have been inspired by the architect Le Corbusier, who assumed that they could compensate for the reduction of green space in the urban environment through the construction of green roofs. During the late 20th century, today's green roof type returned to Sweden.
Densification of cities, water shortages and the climate changing are reasons for having green roofs more in mind. Biodiversity, delay of stormwater, purification of air and food cultivation are the benefits of the green roof that are provided in the form of ecosystem services. The other benefits of the green roof, such as attenuation of noise, cooling effect for the surroundings, reduction of the building's energy needs and protective effect for the various layers of the building, are its positive effects on the building itself and the urban environment.
Disadvantages of green roofs include maintenance needs, fire risk, moisture problems and weight.

In the traditional way, the sedum roof is called green roofs in the construction sector, but there are actually three different types of green roofs; extensive, intense and semi-intense. In this case, vegetation on the floor belongs to the group of intensive "green roof". The only difference is that it can be located on terraces and courtyards with slightly increased vegetation. Both types have the same advantages, but ecosystem services are enhanced by increasing the thickness of the structure.

The benefits of the green roof are the benefits offered in the form of ecosystem services. These can be increased through communication between the various relevant organizations. Here, too, politicians can influence by introducing rules and laws for increasing green roofs to compensate for the hardened surfaces. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Habibullah, Najma LU and Duran, Busra
supervisor
organization
alternative title
Green roof
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Green roof, ecosystem services, floors with vegetation, extensiv, intensiv, semi-intensiv.
report number
21/5652
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5652-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Urban Persson
Examinator: Anne Landin
id
9055075
date added to LUP
2021-06-16 13:53:14
date last changed
2021-06-16 13:53:14
@misc{9055075,
 abstract   = {{Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet.Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas.

I Sverige har man blivit inspirerad av arkitekten Le Corbusier som utgick från att man kan kompensera minskning av grönt område i stadsmiljön genom byggandet av gröna tak. Under det sena 1900-talet återkom gröna taket till Sverige. 
Förtätning av städer, vattenbrist och förändrade klimatet är anledningar till att man har gröna tak mer i åtanken. Biodiversitet, fördröjning av dagvattnet, rening av luft och mat odling är gröna taks fördelar som ges i form av ekosystemtjänster. Gröna taks andra fördelar såsom dämpning av buller, kylande effekt för omgivningen, minskning av byggnadens energibehov och skyddande effekt för uppbyggnadens olika skikt är dess positiva effekter på själva byggnaden och stadsmiljö.
Exemplar på gröna taks nackdelar är skötselbehov, brandrisk, fuktproblem och tyngden. 

På traditionellt sätt kallas sedumtak för gröna tak inom byggsektorn men egentligen finns det tre olika typer av gröna tak; extensiv, intensiv och semi intensiv. I det här fallet tillhör vegetation på bjälklag till gruppen intensivt “grönt tak”. Enda skillnaden är att det kan ligga på terrasser och innergårdar med lite ökad vegetation. Båda typerna har samma fördelar men ekosystemtjänst effekter förstärks med ökning av uppbyggnadens tjocklek.

Gröna taks fördelar är nyttan som erbjuds i form av ekosystemtjänster. Dessa kan ökas genom kommunikation mellan olika berörda organisationer. Här kan även politikerna påverka genom att införa regler och lagar för ökning av gröna tak för kompensering av den hårdgjorda ytor. 


Nyckelord: Gröna tak, Ekosystemtjänst, Bjälklag med växtlighet, extensiv, intensiv, semi-intensiv.}},
 author    = {{Habibullah, Najma and Duran, Busra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gröna tak}},
 year     = {{2021}},
}