Advanced

"Alla pratar om reception men vad menar dom?" - Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik

Boström, Astrid and Bohlin, Ulrika (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: "Everybody is talking about reception but what do they really mean?" - Teacher trainers' experience of work with aesthetic communication in perspective of a receiver with a special attention to the reception of music. The purpose of this thesis is to study the notion of reception among a group of teachers at the department of education at Malmö University. Our principal aim is to illuminate reception in an educational context as well as experiences of the teachers´ work with aesthetic communication in perspective of a receiver within the main subject KME (Culture Media Aesthetics). We are paying special attention to the reception of music since this is a part of our profession. Our research questions are: What is the different... (More)
Title: "Everybody is talking about reception but what do they really mean?" - Teacher trainers' experience of work with aesthetic communication in perspective of a receiver with a special attention to the reception of music. The purpose of this thesis is to study the notion of reception among a group of teachers at the department of education at Malmö University. Our principal aim is to illuminate reception in an educational context as well as experiences of the teachers´ work with aesthetic communication in perspective of a receiver within the main subject KME (Culture Media Aesthetics). We are paying special attention to the reception of music since this is a part of our profession. Our research questions are: What is the different experience of reception among the teachers within the main subject KME? What special educational aspects on reception of music emerge from this experience? To gain an insight into the notion of reception and to understand the variations we have used qualitative interviews and parts of the phenomenographic theories as a methodological implement to examine and describe this variation. The result of the analysis mentioned below is a number of themes focusing different aspects of how the interviewed teachers understand reception as an educational action: - Special qualities of different forms of communication; - Process and product; - Understanding - Confidence and confirmation; - Timing. The reception in this study is representing a place of learning. Understanding and making sense is the reason why reception is looked upon as an important educational gain. In the spatial shaping, that is the reception, aesthetics becomes an element of the education. The ability of timing is including knowledge of different forms of communication, the special and differential qualities, as well as process and product related to one another, how to make sense and what confidence and confirmation mean to those who are involved. One of our conclusions is that reception in an educational context must include three parts: action - reception in action - reception on action. All three are needed in a continuous process to develop the unique qualities of the used form of communication at the same time as the process of understanding is in function of the context in question. This is obvious in connection with music since the meaning of its communication not evidently can be separated from the world it refers to. Music refers in the first place to itself. That is why there is a natural reason to give a musical answer when music is part of the communication but some qualities of music can also become visible through amodal representation. These factors must be regarded when designing a music reception as an educational action since music not always immediately is possible to verbalize.

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet reception förstås av en grupp lärare inom en avgränsad del av lärarutbildningen vid Malmö högskola. Begreppet förekommer allmänt i betydelsen mottagande. Vårt intresse är riktat mot reception i pedagogisk verksamhet och lärares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv inom huvudämnet Kultur Medier Estetik (KME). I detta sammanhang uppmärksammar vi särskilt musiken eftersom den är en del av vår profession. Det har lett fram till följande forskningsfrågor: Vilka olika erfarenheter finns av begreppet reception bland lärarna inom huvudämnet KME? Vilka särskilda pedagogiska aspekter på reception av musik framkommer ur dessa erfarenheter? För att få inblick i och förstå variationen i våra kollegors uppfattning av reception har vi valt kvalitativa intervjuer som metod och den fenomenografiska forskningsansatsen som inspiration för att utforska och beskriva denna variation. Analysarbetet har resulterat i ett antal beskrivningskategorier som fokuserar olika aspekter av hur de intervjuade KME-lärarna förstår begreppet reception som pedagogisk handling, nämligen: - Språkens kvalitéer; - Process och produkt; - Förståelse; - Tillit och bekräftelse; - Timing.Receptionen i vår studie representerar en mötesplats för lärande. Förståelse och meningsskapande är skälet till varför receptionen ses som en viktig pedagogisk vinst. Den är ett möte mellan det estetiska och det pedagogiska i den rumsliga gestaltningen av undervisningen. Förmågan till timing omfattar insikter i både språkens särskilda och särskiljande kvalitéer, förhållandet process och produkt, hur mening skapas och vad tillit och bekräftelse betyder för alla inblandade. En av våra slutsatser är att reception i en pedagogisk kontext bör inrymma handling/ aktivitet - reception i handling - reception om handling. Dessa tre delar behöver finnas i en kontinuerlig process för att utveckling ska ske i språket på samma gång som förståelseprocessen funktionaliseras genom den kontext den används i. Detta blir för oss extra tydligt i samband med musik eftersom detta språks mening inte självklart kan skiljas från den värld den hänsyftar till, musiken refererar i första hand till sig själv. Det är därför naturligt att ge ett svar med musik när musiken är en del i kommunikationen men vissa kvalitéer i musiken kan även bli synliga genom amodal representation. Eftersom alla språkerfarenheter inte omedelbart är verbaliserbara måste hänsyn tas till alla dessa faktorer vid design av musikreception som pedagogisk handling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318983,
 abstract   = {Title: "Everybody is talking about reception but what do they really mean?" - Teacher trainers' experience of work with aesthetic communication in perspective of a receiver with a special attention to the reception of music. The purpose of this thesis is to study the notion of reception among a group of teachers at the department of education at Malmö University. Our principal aim is to illuminate reception in an educational context as well as experiences of the teachers´ work with aesthetic communication in perspective of a receiver within the main subject KME (Culture Media Aesthetics). We are paying special attention to the reception of music since this is a part of our profession. Our research questions are: What is the different experience of reception among the teachers within the main subject KME? What special educational aspects on reception of music emerge from this experience? To gain an insight into the notion of reception and to understand the variations we have used qualitative interviews and parts of the phenomenographic theories as a methodological implement to examine and describe this variation. The result of the analysis mentioned below is a number of themes focusing different aspects of how the interviewed teachers understand reception as an educational action: - Special qualities of different forms of communication; - Process and product; - Understanding - Confidence and confirmation; - Timing. The reception in this study is representing a place of learning. Understanding and making sense is the reason why reception is looked upon as an important educational gain. In the spatial shaping, that is the reception, aesthetics becomes an element of the education. The ability of timing is including knowledge of different forms of communication, the special and differential qualities, as well as process and product related to one another, how to make sense and what confidence and confirmation mean to those who are involved. One of our conclusions is that reception in an educational context must include three parts: action - reception in action - reception on action. All three are needed in a continuous process to develop the unique qualities of the used form of communication at the same time as the process of understanding is in function of the context in question. This is obvious in connection with music since the meaning of its communication not evidently can be separated from the world it refers to. Music refers in the first place to itself. That is why there is a natural reason to give a musical answer when music is part of the communication but some qualities of music can also become visible through amodal representation. These factors must be regarded when designing a music reception as an educational action since music not always immediately is possible to verbalize.

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet reception förstås av en grupp lärare inom en avgränsad del av lärarutbildningen vid Malmö högskola. Begreppet förekommer allmänt i betydelsen mottagande. Vårt intresse är riktat mot reception i pedagogisk verksamhet och lärares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv inom huvudämnet Kultur Medier Estetik (KME). I detta sammanhang uppmärksammar vi särskilt musiken eftersom den är en del av vår profession. Det har lett fram till följande forskningsfrågor: Vilka olika erfarenheter finns av begreppet reception bland lärarna inom huvudämnet KME? Vilka särskilda pedagogiska aspekter på reception av musik framkommer ur dessa erfarenheter? För att få inblick i och förstå variationen i våra kollegors uppfattning av reception har vi valt kvalitativa intervjuer som metod och den fenomenografiska forskningsansatsen som inspiration för att utforska och beskriva denna variation. Analysarbetet har resulterat i ett antal beskrivningskategorier som fokuserar olika aspekter av hur de intervjuade KME-lärarna förstår begreppet reception som pedagogisk handling, nämligen: - Språkens kvalitéer; - Process och produkt; - Förståelse; - Tillit och bekräftelse; - Timing.Receptionen i vår studie representerar en mötesplats för lärande. Förståelse och meningsskapande är skälet till varför receptionen ses som en viktig pedagogisk vinst. Den är ett möte mellan det estetiska och det pedagogiska i den rumsliga gestaltningen av undervisningen. Förmågan till timing omfattar insikter i både språkens särskilda och särskiljande kvalitéer, förhållandet process och produkt, hur mening skapas och vad tillit och bekräftelse betyder för alla inblandade. En av våra slutsatser är att reception i en pedagogisk kontext bör inrymma handling/ aktivitet - reception i handling - reception om handling. Dessa tre delar behöver finnas i en kontinuerlig process för att utveckling ska ske i språket på samma gång som förståelseprocessen funktionaliseras genom den kontext den används i. Detta blir för oss extra tydligt i samband med musik eftersom detta språks mening inte självklart kan skiljas från den värld den hänsyftar till, musiken refererar i första hand till sig själv. Det är därför naturligt att ge ett svar med musik när musiken är en del i kommunikationen men vissa kvalitéer i musiken kan även bli synliga genom amodal representation. Eftersom alla språkerfarenheter inte omedelbart är verbaliserbara måste hänsyn tas till alla dessa faktorer vid design av musikreception som pedagogisk handling.},
 author    = {Boström, Astrid and Bohlin, Ulrika},
 keyword   = {reception,aesthetics,culture,music education,KME,communication,post structuralism,amodal perception,phenomenography,estetik,kultur,musikpedagogik,kommunikation,poststrukturalism,fenomenografi,Musicology,Musikvetenskap,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Alla pratar om reception men vad menar dom?" - Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik},
 year     = {2008},
}