Advanced

Individuell och jämställd lönesättning

Nygren, Linda (2008)
Department of Business Law
Abstract
Föreliggande uppsats behandlar lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för lönesättningen är att det råder avtalsfrihet och att det är upp till arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal reglera området. Kollektivavtalen innehåller olika typer av reglering avseende arbetsgivarens lönesättning, exempelvis anges ofta minimilöner samt utrymme för lönehöjningar vid lönerevision. Avtalen innehåller dessutom oftast lönesättningsprinciper för hur löneutrymmet ska fördelas mellan enskilda arbetstagare. Arbetsgivarens möjlighet att fritt sätta lönerna begränsas således av kollektivavtalen men även av den svenska arbetsrättsliga diskrimi¬neringslagstiftningen.... (More)
Föreliggande uppsats behandlar lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för lönesättningen är att det råder avtalsfrihet och att det är upp till arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal reglera området. Kollektivavtalen innehåller olika typer av reglering avseende arbetsgivarens lönesättning, exempelvis anges ofta minimilöner samt utrymme för lönehöjningar vid lönerevision. Avtalen innehåller dessutom oftast lönesättningsprinciper för hur löneutrymmet ska fördelas mellan enskilda arbetstagare. Arbetsgivarens möjlighet att fritt sätta lönerna begränsas således av kollektivavtalen men även av den svenska arbetsrättsliga diskrimi¬neringslagstiftningen. Jämställda löner har länge haft stort fokus i den offentliga debatten, men detta till trots så föreligger det fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt jämställdhetslagen (1991:433) får inte en arbets¬givare sätta könsdiskriminerande löner. Det får enligt lagen i övrigt inte förekomma några osakliga löneskillnader, som grundas i kön, mellan arbetstagare, som hos samma arbetsgivare, utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivarens lönesättning ska således vara saklig. I uppsatsen görs en ansats att vidare definiera innebörden av begreppet saklig lön samt utreda vilka lönefaktorer som får beaktas vid lönesättningen. This thesis focuses on wage setting in the Swedish labour market. In Sweden wage setting is not to a large extent regulated by law. The fundamental principle of wage setting is a freedom of contract. It is up to the parties of the labour market to regulate the area through collective agreements. The collective agreements contain various types of regulations regarding the employer’s wage setting. For example minimum wage regulations, regulations regarding salary increase as well as salary review. These agreements often stipulate various wage setting principles concerning the dividing of the salary amount between individual employees. The employer’s right to freely set the wages is limited by the regulations in the collective agreements as well as the Swedish non discrimination laws. In the public debate equal pay has for a long period of time been in focus of discussion. Nevertheless, there are there still appreciable differences in salaries between women and men. The Swedish Law of Equal Opportunity requires the employer to prove that a difference in pay between two jobs of equal value is based on objectively justified factors unrelated to any discrimination on grounds of sex. Any difference in pay between two jobs of equal value must therefore be objectively justified. This thesis attempts to further determine the meaning of the concept “objectively justified salary” and moreover determine which salary factors that can be considered objectively justified. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
jämställdhet, lönesättning, saklig lön, lönediskriminering, lönefaktorer, salary setting, equal opportunities, wage discrimination, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335132
date added to LUP
2008-01-25
date last changed
2010-08-03 10:51:26
@misc{1335132,
 abstract   = {Föreliggande uppsats behandlar lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för lönesättningen är att det råder avtalsfrihet och att det är upp till arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal reglera området. Kollektivavtalen innehåller olika typer av reglering avseende arbetsgivarens lönesättning, exempelvis anges ofta minimilöner samt utrymme för lönehöjningar vid lönerevision. Avtalen innehåller dessutom oftast lönesättningsprinciper för hur löneutrymmet ska fördelas mellan enskilda arbetstagare. Arbetsgivarens möjlighet att fritt sätta lönerna begränsas således av kollektivavtalen men även av den svenska arbetsrättsliga diskrimi¬neringslagstiftningen. Jämställda löner har länge haft stort fokus i den offentliga debatten, men detta till trots så föreligger det fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt jämställdhetslagen (1991:433) får inte en arbets¬givare sätta könsdiskriminerande löner. Det får enligt lagen i övrigt inte förekomma några osakliga löneskillnader, som grundas i kön, mellan arbetstagare, som hos samma arbetsgivare, utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivarens lönesättning ska således vara saklig. I uppsatsen görs en ansats att vidare definiera innebörden av begreppet saklig lön samt utreda vilka lönefaktorer som får beaktas vid lönesättningen. This thesis focuses on wage setting in the Swedish labour market. In Sweden wage setting is not to a large extent regulated by law. The fundamental principle of wage setting is a freedom of contract. It is up to the parties of the labour market to regulate the area through collective agreements. The collective agreements contain various types of regulations regarding the employer’s wage setting. For example minimum wage regulations, regulations regarding salary increase as well as salary review. These agreements often stipulate various wage setting principles concerning the dividing of the salary amount between individual employees. The employer’s right to freely set the wages is limited by the regulations in the collective agreements as well as the Swedish non discrimination laws. In the public debate equal pay has for a long period of time been in focus of discussion. Nevertheless, there are there still appreciable differences in salaries between women and men. The Swedish Law of Equal Opportunity requires the employer to prove that a difference in pay between two jobs of equal value is based on objectively justified factors unrelated to any discrimination on grounds of sex. Any difference in pay between two jobs of equal value must therefore be objectively justified. This thesis attempts to further determine the meaning of the concept “objectively justified salary” and moreover determine which salary factors that can be considered objectively justified.},
 author    = {Nygren, Linda},
 keyword   = {jämställdhet,lönesättning,saklig lön,lönediskriminering,lönefaktorer,salary setting,equal opportunities,wage discrimination,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuell och jämställd lönesättning},
 year     = {2008},
}