Advanced

Risker i vattenförsörjning på sjukhus - En grovanalys av inkommande vatten till Nya Karolinska Solna

Paulsson, Jennie (2009)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Dagens teknik är i allmänhet avancerad och med en ständig utveckling går vi mot ännu mer avancerade system. Detta gäller inte minst inom sjukvården. Detta medför även att riskerna ökar och att nya risker skapas. För att förhindra olyckor görs riskanalyser av de tekniska systemen, vilka identifierar eventuella riskkällor och dess konsekvenser innan möjliga skadehändelser inträffar. Vad är en risk? Definitionen av en risk är kombinationen av en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors hälsa, liv eller miljö samt sannolikheten för denna händelse. Det ställs höga krav på den tekniska försörjningssäkerheten inom sjukvården. Med detta menas att sjukhusen ska kunna försörja sig själva med vatten, el, värme och tele även om... (More)
Dagens teknik är i allmänhet avancerad och med en ständig utveckling går vi mot ännu mer avancerade system. Detta gäller inte minst inom sjukvården. Detta medför även att riskerna ökar och att nya risker skapas. För att förhindra olyckor görs riskanalyser av de tekniska systemen, vilka identifierar eventuella riskkällor och dess konsekvenser innan möjliga skadehändelser inträffar. Vad är en risk? Definitionen av en risk är kombinationen av en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors hälsa, liv eller miljö samt sannolikheten för denna händelse. Det ställs höga krav på den tekniska försörjningssäkerheten inom sjukvården. Med detta menas att sjukhusen ska kunna försörja sig själva med vatten, el, värme och tele även om den yttre försörjningen är avbruten. Detta kan uppnås med hjälp av egna reservanordningar, som t.ex. en egen reservvattentäkt och reservkraft för el. Ett nytt sjukhus ska byggas i Karolinska området i Solna, Stockholm – Nya Karolinska Solna (NKS). NKS kommer att bli ett stort special¬sjukhus som bedriver specialistvård tillsammans med en omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Lokalerna kommer att befolkas med nästintill 9 000 personer per dag. Uppsatsens syfte är att visa hur viktig vattenförsörjningen är för sjukhus, speciellt NKS. En riskanalys i form av en grovanalys av inkommande vatten till NKS ger en översiktlig bild av de eventuella risker som kan inträffa då vattenförsörjning avbryts någonstans mellan vattentäkt till sjukhus. Arbetet kan ses som en förberedande analys till en, i senare skede, mer djupgående och detalj¬rik riskanalys. Uppsatsen utreder riskerna med att vattnet uteblir eller transporteras förorenat till sjukhus. De delar som behandlas här är vattentäkt, vattenverk, rörledningsnät och reserv¬vatten. Elens och avloppsvattens inverkan kommer enbart att kommenteras. Sabotage av sjukhusets vattenförsörjning ingår ej. Arbetet kommer att ta hänsyn till följande frågeställningar; Vad kan konsekvenserna bli om vattenförsörjningen stryps? Varför är ett reservvattensystem viktigt? Hur kan man säkerställa vattenleveransen till NKS? Detta görs genom insamling av data från 4 st VVS-konsulter, 1 st driftledare och 1 st teknikförvaltare som sedan tillsammans med min egen bedömning ligger till grund för en grovanalys. Begreppet riskanalys definieras i ett eget kapitel. Då NKS ligger i Solna, Stockholm, är det Norrvatten som kommer att sköta leveransen av dricksvatten. Vägen från vattentäkten till sjukhus är följande; Råvatten tas från Mälaren och pumpas in i vattenverket där det renas till dricksvatten. Vattentorn levererar vatten i huvudledningar in i teknikrummet, där rör dras in till sjukhusets undercentral och sedan fram till olika tappställen. Grovanalysen identifierade sex risker: (1) Vattentäkt blir förorenad – medel risk (2) Avbrott i vattenpump – medel risk (3) Reningsprocess misslyckas – medel risk (4) Läckage i huvudledningsnät – medel risk (5) Reservvattentäkt finns ej/fungerar ej – hög risk (6) Larmhantering av vattenleverantör – hög risk Med hjälp av grovanalysen kunde frågeställningarna besvaras. Konsekvenserna på sjukhus kan bli förödande om vattenförsörjningen stryps. Mälaren är den enda ytvattentäkt som både Norrvatten och den andra stora leverantören Stockholm Vatten tar råvatten ifrån. Denna försörjer större delen av Stockholms invånare med vatten. Reservvattentäkter finns för båda vattenleverantörerna men dessa är i dagsläget inte tillräckliga om Mälaren slås ut. Stockholm Vattens reserv, Bornsjön, klarar endast 70 % av den normala vattenförsörjningen och Norrvattens fyra grundvattenreserver klarar ej dagens vattenbehov i sitt förvaltningsområde. Konsekvenserna av detta kan vara att människor och speciellt patienter på sjukhus insjuknar och avlider då vattenleverans uteblir. Följderna blir att sjukhuset måste evakueras, då läkare ej kan garantera patienters liv och hälsa. Detta kan bli kostsamt både för sjukhus och för patienters välmående. Ett reservvattensystem är speciellt viktigt eftersom risken för att vattentäkten Mälaren slås ut existerar. För att säkerställa vattenleveransen till NKS bör en reservvattentäkt installeras. Denna ska inte bara installeras utan även underhållas och kontrolleras. Elförsörjningen har utretts noggrant och de flesta sjukhus har idag en ordentlig och säker reservkraft installerad ifall elavbrott skulle ske. Kanske är det dags för Landstinget att på allvar studera vattenförsörjningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Jennie
supervisor
organization
alternative title
Tekniska risker i sjukhus - vattenförsörjning
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
risker, vattenförsörjning, grovanalys, nks, mälaren, norrvatten, Building construction, Byggnadsteknik
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av ÅF, Ångpanneföreningen och med stöd från Avd Byggnadsmaterial på Lunds tekniska högskola.
id
1354228
date added to LUP
2009-03-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:01:19
@misc{1354228,
 abstract   = {Dagens teknik är i allmänhet avancerad och med en ständig utveckling går vi mot ännu mer avancerade system. Detta gäller inte minst inom sjukvården. Detta medför även att riskerna ökar och att nya risker skapas. För att förhindra olyckor görs riskanalyser av de tekniska systemen, vilka identifierar eventuella riskkällor och dess konsekvenser innan möjliga skadehändelser inträffar. Vad är en risk? Definitionen av en risk är kombinationen av en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors hälsa, liv eller miljö samt sannolikheten för denna händelse. Det ställs höga krav på den tekniska försörjningssäkerheten inom sjukvården. Med detta menas att sjukhusen ska kunna försörja sig själva med vatten, el, värme och tele även om den yttre försörjningen är avbruten. Detta kan uppnås med hjälp av egna reservanordningar, som t.ex. en egen reservvattentäkt och reservkraft för el. Ett nytt sjukhus ska byggas i Karolinska området i Solna, Stockholm – Nya Karolinska Solna (NKS). NKS kommer att bli ett stort special¬sjukhus som bedriver specialistvård tillsammans med en omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Lokalerna kommer att befolkas med nästintill 9 000 personer per dag. Uppsatsens syfte är att visa hur viktig vattenförsörjningen är för sjukhus, speciellt NKS. En riskanalys i form av en grovanalys av inkommande vatten till NKS ger en översiktlig bild av de eventuella risker som kan inträffa då vattenförsörjning avbryts någonstans mellan vattentäkt till sjukhus. Arbetet kan ses som en förberedande analys till en, i senare skede, mer djupgående och detalj¬rik riskanalys. Uppsatsen utreder riskerna med att vattnet uteblir eller transporteras förorenat till sjukhus. De delar som behandlas här är vattentäkt, vattenverk, rörledningsnät och reserv¬vatten. Elens och avloppsvattens inverkan kommer enbart att kommenteras. Sabotage av sjukhusets vattenförsörjning ingår ej. Arbetet kommer att ta hänsyn till följande frågeställningar; Vad kan konsekvenserna bli om vattenförsörjningen stryps? Varför är ett reservvattensystem viktigt? Hur kan man säkerställa vattenleveransen till NKS? Detta görs genom insamling av data från 4 st VVS-konsulter, 1 st driftledare och 1 st teknikförvaltare som sedan tillsammans med min egen bedömning ligger till grund för en grovanalys. Begreppet riskanalys definieras i ett eget kapitel. Då NKS ligger i Solna, Stockholm, är det Norrvatten som kommer att sköta leveransen av dricksvatten. Vägen från vattentäkten till sjukhus är följande; Råvatten tas från Mälaren och pumpas in i vattenverket där det renas till dricksvatten. Vattentorn levererar vatten i huvudledningar in i teknikrummet, där rör dras in till sjukhusets undercentral och sedan fram till olika tappställen. Grovanalysen identifierade sex risker: (1) Vattentäkt blir förorenad – medel risk (2) Avbrott i vattenpump – medel risk (3) Reningsprocess misslyckas – medel risk (4) Läckage i huvudledningsnät – medel risk (5) Reservvattentäkt finns ej/fungerar ej – hög risk (6) Larmhantering av vattenleverantör – hög risk Med hjälp av grovanalysen kunde frågeställningarna besvaras. Konsekvenserna på sjukhus kan bli förödande om vattenförsörjningen stryps. Mälaren är den enda ytvattentäkt som både Norrvatten och den andra stora leverantören Stockholm Vatten tar råvatten ifrån. Denna försörjer större delen av Stockholms invånare med vatten. Reservvattentäkter finns för båda vattenleverantörerna men dessa är i dagsläget inte tillräckliga om Mälaren slås ut. Stockholm Vattens reserv, Bornsjön, klarar endast 70 % av den normala vattenförsörjningen och Norrvattens fyra grundvattenreserver klarar ej dagens vattenbehov i sitt förvaltningsområde. Konsekvenserna av detta kan vara att människor och speciellt patienter på sjukhus insjuknar och avlider då vattenleverans uteblir. Följderna blir att sjukhuset måste evakueras, då läkare ej kan garantera patienters liv och hälsa. Detta kan bli kostsamt både för sjukhus och för patienters välmående. Ett reservvattensystem är speciellt viktigt eftersom risken för att vattentäkten Mälaren slås ut existerar. För att säkerställa vattenleveransen till NKS bör en reservvattentäkt installeras. Denna ska inte bara installeras utan även underhållas och kontrolleras. Elförsörjningen har utretts noggrant och de flesta sjukhus har idag en ordentlig och säker reservkraft installerad ifall elavbrott skulle ske. Kanske är det dags för Landstinget att på allvar studera vattenförsörjningen.},
 author    = {Paulsson, Jennie},
 keyword   = {risker,vattenförsörjning,grovanalys,nks,mälaren,norrvatten,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risker i vattenförsörjning på sjukhus - En grovanalys av inkommande vatten till Nya Karolinska Solna},
 year     = {2009},
}