Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går det att köpa förebyggande arbete? : hur uppfylls socialtjänstlagens intentioner om förebyggande arbete riktat mot unga narkotikamissbrukare i en marknadsorienterad socialtjänst?

Salmela Trosell, Ulla (2001)
School of Social Work
Abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om en marknadsanpassad socialtjänst lyckas uppfylla socialtjänstlagens intentioner om att arbeta förebyggande med unga narkotikamissbrukare. För att få svar på detta har jag dels studerat hur en sådan kommunal organisation fungerar i förhållande till lagstiftningen, dels hur många ungdomar det rör sig om som under ett år kommer i kontakt med socialtjänsten p g a misstänkt narkotikamissbruk. Mitt tillvägagångssätt har varit att dels studera relevant litteratur, såsom lagstiftning, organisationsteorier och teorier om det förebyggande och motiverande arbetet, dels ta fram ett statistiskt material som sedan kopplats ihop med studier av de avtal som är skrivna med utförare som arbetar uppsökande... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om en marknadsanpassad socialtjänst lyckas uppfylla socialtjänstlagens intentioner om att arbeta förebyggande med unga narkotikamissbrukare. För att få svar på detta har jag dels studerat hur en sådan kommunal organisation fungerar i förhållande till lagstiftningen, dels hur många ungdomar det rör sig om som under ett år kommer i kontakt med socialtjänsten p g a misstänkt narkotikamissbruk. Mitt tillvägagångssätt har varit att dels studera relevant litteratur, såsom lagstiftning, organisationsteorier och teorier om det förebyggande och motiverande arbetet, dels ta fram ett statistiskt material som sedan kopplats ihop med studier av de avtal som är skrivna med utförare som arbetar uppsökande på fältet. Jag har även intervjuat dessa utförare. Det statistiska materialet visade att det i ca en femtedel, d v s 20 %, av alla anmälningar som inkom till Sociala förvaltningen i åldersgruppen 15-21 år fanns misstankar om narkotikamissbruk. Flertalet av anmälningarna inkom från polisen. Intervjuerna klargjorde att det uppsökande arbetet som skedde riktade sig antingen till en yngre tonårsgrupp eller handlade om uppsökande arbete tillsammans med polisen. Socialtjänsten bedrev inget eget uppsökande arbete gentemot målgruppen och det framkom även att det saknades förebyggande arbete i den äldre tonårsgruppen. Undersökningens resultat pekar på att det finns ett inbyggt "glapp" i organisationen i förhållande till socialtjänstlagens intentioner. Socialtjänstlagen förespråkar att socialtjänsten har ett uppföljningsansvar i ärenden där man bedömt att en ungdom befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt, även om ungdomen inte själv är intresserad av insatser och där tvångsingripanden inte är aktuella. I den aktuella organisationen ges inte möjlighet att påtala behov av uppsökande och motiverande arbete mot den enskildes vilja, även om bedömningen är att det finns behov av det. Detta strider mot socialtjänstlagens intentioner. Abstract The purpose with this composition has been to investigate if the market-adjusted social services manage to fulfil the intentions of the Law of Social service working preventive with young narcotic drug abusers. To get an answer on this I have studied how the organization of a local government is working in proportion to the legislation as well as how many youth during one year is getting in touch with the social services because of suspected drug abuse. My mode of procedure has been to study relevant literature such as legislation, organization-theories and theories about preventive and motivating work. I have produced a statistical material, which has been connected to studies of existing agreements written with performers that is working with visiting activities in the field. I have also interviewed these performers. The statistical material showed that one fifth part (approx. 20%) in the age group of 15-21 years where suspected abusing drugs. The majority of reports from that category came from the police. The investigation also showed the lack of prevented work among elder teenagers. The visiting activity that was taking place were directed either against a younger target group or was a question of visiting activities together with the police. The investigation has showed that there is an built-in "loose" in the organization, compared to the intentions of the Law of Social services, that does not allow ordering visiting and motivating work against the will of individual people. This is not supported by the Law of Social services which recommends the social services of the local government to take the responsibility to follow up cases where they judge an opinion of somebody in the danger-zone of a negative development, even if the person not have showed any interest in activities or commitments have been actual. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salmela Trosell, Ulla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1358207
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1358207,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om en marknadsanpassad socialtjänst lyckas uppfylla socialtjänstlagens intentioner om att arbeta förebyggande med unga narkotikamissbrukare. För att få svar på detta har jag dels studerat hur en sådan kommunal organisation fungerar i förhållande till lagstiftningen, dels hur många ungdomar det rör sig om som under ett år kommer i kontakt med socialtjänsten p g a misstänkt narkotikamissbruk. Mitt tillvägagångssätt har varit att dels studera relevant litteratur, såsom lagstiftning, organisationsteorier och teorier om det förebyggande och motiverande arbetet, dels ta fram ett statistiskt material som sedan kopplats ihop med studier av de avtal som är skrivna med utförare som arbetar uppsökande på fältet. Jag har även intervjuat dessa utförare. Det statistiska materialet visade att det i ca en femtedel, d v s 20 %, av alla anmälningar som inkom till Sociala förvaltningen i åldersgruppen 15-21 år fanns misstankar om narkotikamissbruk. Flertalet av anmälningarna inkom från polisen. Intervjuerna klargjorde att det uppsökande arbetet som skedde riktade sig antingen till en yngre tonårsgrupp eller handlade om uppsökande arbete tillsammans med polisen. Socialtjänsten bedrev inget eget uppsökande arbete gentemot målgruppen och det framkom även att det saknades förebyggande arbete i den äldre tonårsgruppen. Undersökningens resultat pekar på att det finns ett inbyggt "glapp" i organisationen i förhållande till socialtjänstlagens intentioner. Socialtjänstlagen förespråkar att socialtjänsten har ett uppföljningsansvar i ärenden där man bedömt att en ungdom befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt, även om ungdomen inte själv är intresserad av insatser och där tvångsingripanden inte är aktuella. I den aktuella organisationen ges inte möjlighet att påtala behov av uppsökande och motiverande arbete mot den enskildes vilja, även om bedömningen är att det finns behov av det. Detta strider mot socialtjänstlagens intentioner. Abstract The purpose with this composition has been to investigate if the market-adjusted social services manage to fulfil the intentions of the Law of Social service working preventive with young narcotic drug abusers. To get an answer on this I have studied how the organization of a local government is working in proportion to the legislation as well as how many youth during one year is getting in touch with the social services because of suspected drug abuse. My mode of procedure has been to study relevant literature such as legislation, organization-theories and theories about preventive and motivating work. I have produced a statistical material, which has been connected to studies of existing agreements written with performers that is working with visiting activities in the field. I have also interviewed these performers. The statistical material showed that one fifth part (approx. 20%) in the age group of 15-21 years where suspected abusing drugs. The majority of reports from that category came from the police. The investigation also showed the lack of prevented work among elder teenagers. The visiting activity that was taking place were directed either against a younger target group or was a question of visiting activities together with the police. The investigation has showed that there is an built-in "loose" in the organization, compared to the intentions of the Law of Social services, that does not allow ordering visiting and motivating work against the will of individual people. This is not supported by the Law of Social services which recommends the social services of the local government to take the responsibility to follow up cases where they judge an opinion of somebody in the danger-zone of a negative development, even if the person not have showed any interest in activities or commitments have been actual.},
 author    = {Salmela Trosell, Ulla},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Går det att köpa förebyggande arbete? : hur uppfylls socialtjänstlagens intentioner om förebyggande arbete riktat mot unga narkotikamissbrukare i en marknadsorienterad socialtjänst?},
 year     = {2001},
}