Advanced

Oljeberoende En empirisk studie av de 35 största oljeproducerande länderna

Cavefors Svensson, Pontus (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Oljeproduktionen har en bevisad tydlig inverkan på en mängd olika ekonomiska faktorer världen över. Faktorer så som infrastruktur, utländska och inhemska investeringar samt de politiska och nationalekonomiska konsekvenser oljeproduktionen medför för oljeproducerande länder. Med bakgrund av bl.a. studier som redogörs nedan anser jag att korrelationssamband mellan oljeintäkter är högst relevant. Syftet med studien är att undersöka hur starkt korrelat oljeintäkter/produktionen är med BNP för världens 35 största oljeproducerande och exporterande länder. Jag avser också undersöka om det framgår några tydliga skillnader mellan länder vars oljeintäkter utgör en betydande andel av BNP jämfört med de länder där oljeintäkterna ej utgöra lika stor... (More)
Oljeproduktionen har en bevisad tydlig inverkan på en mängd olika ekonomiska faktorer världen över. Faktorer så som infrastruktur, utländska och inhemska investeringar samt de politiska och nationalekonomiska konsekvenser oljeproduktionen medför för oljeproducerande länder. Med bakgrund av bl.a. studier som redogörs nedan anser jag att korrelationssamband mellan oljeintäkter är högst relevant. Syftet med studien är att undersöka hur starkt korrelat oljeintäkter/produktionen är med BNP för världens 35 största oljeproducerande och exporterande länder. Jag avser också undersöka om det framgår några tydliga skillnader mellan länder vars oljeintäkter utgör en betydande andel av BNP jämfört med de länder där oljeintäkterna ej utgöra lika stor andel av BNP. Länderna delades upp i två kategorier, kategori 1 som innehåller länder vars oljeproduktion ej utgör mer än 25 % av BNP och kategori 2 vars länders oljeproduktion utgör mer än 25 % av BNP. För båda kategorierna gick det att utskilja ett inledningsvis högt O/B-förhållande, som tydligt försvagades vid 1990-talets mitt. Genomgående har den absoluta majoriteten av länderna inom kategori 2 historiskt haft ett mycket starkt förhållande mellan oljeintäkter och BNP. Flera länder inom kategori 2 uppvisade ett förhållande på >100 % dvs. dessa länder hade i början av 1980-talet oljeintäkter som överskred landets BNP. Länderna utgjordes nästan uteslutande av oljeproducerande länder i mellanöstern. För att studera oljans inverkan på BNP analyserades korrelationen mellan dessa variabler med hjälp av Levin, Lin och Chu (LLC) (2003) enhetsrot test. Resultaten tyder på att det finns en stark korrelation mellan oljeintäkter och BNP för det 35 största oljeproducerande länderna. Nollhypotesen är att det råder en perfekt korrelation mellan oljeintäkter och BNP. Samtliga testresultat tyder på att det råder ett starkt korrelationssamband, men ej en perfekt korrelation. En intressant observation är att korrelationen är mycket stark för de båda kategorierna. Vidare kunde det utläsas en aning mindre spridning på data för kategori 2. En observation som stärks av de beräknade korrelationssambanden. Länder med ett lågt O/B-förhållande erhöll en avsevärt högre genomsnittlig korrelationssamband för den undersökta tidsperioden när extremvärden var inkluderade. Detta kan ställas i kontrast till länder med ett högt O/B-förhållande som uppvisade likvärdiga korrelationssamband på drygt 1 oberoende om extremvärdena var inkluderade eller exkluderade. Uppsatsens börjar med Introduktion som presenterar syftet samt sammanfattar studiens resultat. Nästa avsnitt är Olja och BNP vilket ger en bakgrund varför förhållandet mellan oljeintäkter och BNP är intressant. Den Deskriptiv delen redovisar korrelationssamband för oljeintäkt/BNP och oljeintäkterna del av BNP för de undersökta länderna. Analytisk delen förklara en del tidsserie analys begrepp samt Levin, Lin och Chu (LLC) enhetsrot test, vilket kommer tillämpas i nästa del. Efter den analytiska delen redovisas och kommenteras resultaten från LLC enhetsrot testet i avsnittet Testresultat. Slutligen presenteras Slutsatsen och Referenslista sammanfattar studiens resultat och slutsatser samt en sammanfattning av använda källor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cavefors Svensson, Pontus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
korrelation, BNP, Tidsserie, oljeberoende, oljeintäkter, enhetsrot, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1459154
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:18
@misc{1459154,
 abstract   = {Oljeproduktionen har en bevisad tydlig inverkan på en mängd olika ekonomiska faktorer världen över. Faktorer så som infrastruktur, utländska och inhemska investeringar samt de politiska och nationalekonomiska konsekvenser oljeproduktionen medför för oljeproducerande länder. Med bakgrund av bl.a. studier som redogörs nedan anser jag att korrelationssamband mellan oljeintäkter är högst relevant. Syftet med studien är att undersöka hur starkt korrelat oljeintäkter/produktionen är med BNP för världens 35 största oljeproducerande och exporterande länder. Jag avser också undersöka om det framgår några tydliga skillnader mellan länder vars oljeintäkter utgör en betydande andel av BNP jämfört med de länder där oljeintäkterna ej utgöra lika stor andel av BNP. Länderna delades upp i två kategorier, kategori 1 som innehåller länder vars oljeproduktion ej utgör mer än 25 % av BNP och kategori 2 vars länders oljeproduktion utgör mer än 25 % av BNP. För båda kategorierna gick det att utskilja ett inledningsvis högt O/B-förhållande, som tydligt försvagades vid 1990-talets mitt. Genomgående har den absoluta majoriteten av länderna inom kategori 2 historiskt haft ett mycket starkt förhållande mellan oljeintäkter och BNP. Flera länder inom kategori 2 uppvisade ett förhållande på >100 % dvs. dessa länder hade i början av 1980-talet oljeintäkter som överskred landets BNP. Länderna utgjordes nästan uteslutande av oljeproducerande länder i mellanöstern. För att studera oljans inverkan på BNP analyserades korrelationen mellan dessa variabler med hjälp av Levin, Lin och Chu (LLC) (2003) enhetsrot test. Resultaten tyder på att det finns en stark korrelation mellan oljeintäkter och BNP för det 35 största oljeproducerande länderna. Nollhypotesen är att det råder en perfekt korrelation mellan oljeintäkter och BNP. Samtliga testresultat tyder på att det råder ett starkt korrelationssamband, men ej en perfekt korrelation. En intressant observation är att korrelationen är mycket stark för de båda kategorierna. Vidare kunde det utläsas en aning mindre spridning på data för kategori 2. En observation som stärks av de beräknade korrelationssambanden. Länder med ett lågt O/B-förhållande erhöll en avsevärt högre genomsnittlig korrelationssamband för den undersökta tidsperioden när extremvärden var inkluderade. Detta kan ställas i kontrast till länder med ett högt O/B-förhållande som uppvisade likvärdiga korrelationssamband på drygt 1 oberoende om extremvärdena var inkluderade eller exkluderade. Uppsatsens börjar med Introduktion som presenterar syftet samt sammanfattar studiens resultat. Nästa avsnitt är Olja och BNP vilket ger en bakgrund varför förhållandet mellan oljeintäkter och BNP är intressant. Den Deskriptiv delen redovisar korrelationssamband för oljeintäkt/BNP och oljeintäkterna del av BNP för de undersökta länderna. Analytisk delen förklara en del tidsserie analys begrepp samt Levin, Lin och Chu (LLC) enhetsrot test, vilket kommer tillämpas i nästa del. Efter den analytiska delen redovisas och kommenteras resultaten från LLC enhetsrot testet i avsnittet Testresultat. Slutligen presenteras Slutsatsen och Referenslista sammanfattar studiens resultat och slutsatser samt en sammanfattning av använda källor.},
 author    = {Cavefors Svensson, Pontus},
 keyword   = {korrelation,BNP,Tidsserie,oljeberoende,oljeintäkter,enhetsrot,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oljeberoende En empirisk studie av de 35 största oljeproducerande länderna},
 year     = {2009},
}