Advanced

Undermedveten kunskap i socialt arbete

Isaksson, Marie LU (2010) SOPA63 20092
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Författare: Marie Isaksson
Titel: Undermedveten kunskap i socialt arbete
Handledare: Anders Lundberg
Examinator: Anders Östnäs

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad den undermedvetna dimensionen av socialarbetarens kunskapsbas består av. Denna undermedvetna dimension är avgränsad till att fokusera på filosofen och vetenskapsmannen Michael Polanyis tankar kring att all kunskap bygger på en undermedveten dimension, vilken han menar innebär att vi vet mer än vad vi kan säga. Idén om uppsatsens syfte bygger på det sociala arbetets struktur, där arbetes komplexitet och föränderlighet gör det nödvändigt med ett handlingsutrymme för att socialsekreteraren skall kunna utföra ett tillfredsställande och individanpassat arbete.... (More)
Författare: Marie Isaksson
Titel: Undermedveten kunskap i socialt arbete
Handledare: Anders Lundberg
Examinator: Anders Östnäs

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad den undermedvetna dimensionen av socialarbetarens kunskapsbas består av. Denna undermedvetna dimension är avgränsad till att fokusera på filosofen och vetenskapsmannen Michael Polanyis tankar kring att all kunskap bygger på en undermedveten dimension, vilken han menar innebär att vi vet mer än vad vi kan säga. Idén om uppsatsens syfte bygger på det sociala arbetets struktur, där arbetes komplexitet och föränderlighet gör det nödvändigt med ett handlingsutrymme för att socialsekreteraren skall kunna utföra ett tillfredsställande och individanpassat arbete. Ytterligare en konsekvens av handlingsutrymmet är att det bygger på att den enskilda socialsekreteraren till viss del utgår ifrån sin egen känsla, tolkning och upplevelse i dennes praktiska utövande. Det är denna abstrakta del av socialsekreterarens utgångspunkt som valdes att undersöka. I ett försök till att konkretisera detta valdes en litteraturstudie, där 6 avhandlingar och 3 vetenskapliga artiklar behandlades. All litteratur har varit kopplad till det sociala arbetet och denna abstrakta kunskap, kallade tyst kunskap. Michael Polanyi använder sig av begreppet tacit knowing, som på svenska kan översättas till tyst kunskap. Uppsatsen har fokuserat på att försöka definiera denna tysta kunskap, undersöka dess innebörd och påverkan på det sociala arbetet, men även på att diskutera kring dess tillförlitlighet och försöka finna ett rimligt förhållningssätt till den.
Den tysta kunskapen är subjektiv då den baseras på personliga erfarenheter och främst verkar på ett undermedvetet plan. Uppsatsens resultat visar behovet av ett erkännande av den subjektiva kunskapen då den har en tydlig inverkan på det sociala arbetet, vare sig detta sker medvetet eller omedvetet. Den beskrivs även vara central för en äkta och autentisk profession. Vidare visar uppsatsen att en medveten reflektion och uppmärksamhet för denna kunskap är att föredra, då detta dels leder till en medvetenhet om socialsekreterarens hela kunskapsbas, men även då den möjliggör ett bemötande av de tänkbara problem den personliga och subjektiva kunskapsbasen kan framkalla.

Nyckelord: Phenomenology, tacit dimension of knowledge, knowledge, intuition, social work, (Less)
Abstract
Author: Marie Isaksson
Title: Subconscious knowledge in social work
Supervisor: Anders Lundberg
Assesor: Anders Östnäs

The purpose of the essay has been to investigate what the subconcious dimension of the social worker's knowledge base consists of. This tacit dimension is limited to focusing on the philosopher and scientist Michael Polanyis thoughts on that all knowledge is based on a subconscious dimension, which he says means that we know more than we can say. The idea of the report's view is based on the structure which in social work operates, where the complexity and variability of the profession makes it necessary to have a discretion to the social worker for her to be able to perform satisfactorily and personalized the work.... (More)
Author: Marie Isaksson
Title: Subconscious knowledge in social work
Supervisor: Anders Lundberg
Assesor: Anders Östnäs

The purpose of the essay has been to investigate what the subconcious dimension of the social worker's knowledge base consists of. This tacit dimension is limited to focusing on the philosopher and scientist Michael Polanyis thoughts on that all knowledge is based on a subconscious dimension, which he says means that we know more than we can say. The idea of the report's view is based on the structure which in social work operates, where the complexity and variability of the profession makes it necessary to have a discretion to the social worker for her to be able to perform satisfactorily and personalized the work. Another consequence of the discretion is that it is to a certain point based on the individual social worker´s own gut-feeling, interpretation and experience of its practical pursuit. It is this abstract part of the social worker’s starting point that was chosen to investigate. In an attempt to give a structure to this a literature study was chosen, where 6 disserations and 3 scientific articles were studied. All literature has been linked to the social work profession and to the abstract knowledge, called tacit knowledge. Michael Polanyi uses the notion of tacit knowing, which in Swedish can be translated into silent knowledge. The essay has focused on trying to define this tacit knowledge, explore its meaning and impact on social work, but also to discuss its reliability and try to find a reasonable approach to it.
The silent knowledge is subjective as it is based on personal experiences and acts primarily on a subconscious level. This essay results shows the need for recognition of the subjective knowledge when it has a clear impact on social work, whether it’s consciously or unconsciously. It also describes the core of a truly authentic profession. Furthermore, the paper shows that a conscious reflection and attention to this form of knowledge is preferable, as this leads to an awareness of the social worker’s entire knowledge base, but even because it allows a treatment of the possible problems personal and subjective knowledge are capable of producing.

Keywords: Phenomenology, tacit dimension of knowledge, knowledge, intuition, social work (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Marie LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social work, tacit dimension of knowledge, Keywords: Phenomenology, intuition, knowledge
language
Swedish
id
1530640
date added to LUP
2010-02-16 10:58:12
date last changed
2010-02-16 10:58:12
@misc{1530640,
 abstract   = {Author: Marie Isaksson
Title: Subconscious knowledge in social work
Supervisor: Anders Lundberg
Assesor: Anders Östnäs

The purpose of the essay has been to investigate what the subconcious dimension of the social worker's knowledge base consists of. This tacit dimension is limited to focusing on the philosopher and scientist Michael Polanyis thoughts on that all knowledge is based on a subconscious dimension, which he says means that we know more than we can say. The idea of the report's view is based on the structure which in social work operates, where the complexity and variability of the profession makes it necessary to have a discretion to the social worker for her to be able to perform satisfactorily and personalized the work. Another consequence of the discretion is that it is to a certain point based on the individual social worker´s own gut-feeling, interpretation and experience of its practical pursuit. It is this abstract part of the social worker’s starting point that was chosen to investigate. In an attempt to give a structure to this a literature study was chosen, where 6 disserations and 3 scientific articles were studied. All literature has been linked to the social work profession and to the abstract knowledge, called tacit knowledge. Michael Polanyi uses the notion of tacit knowing, which in Swedish can be translated into silent knowledge. The essay has focused on trying to define this tacit knowledge, explore its meaning and impact on social work, but also to discuss its reliability and try to find a reasonable approach to it.
The silent knowledge is subjective as it is based on personal experiences and acts primarily on a subconscious level. This essay results shows the need for recognition of the subjective knowledge when it has a clear impact on social work, whether it’s consciously or unconsciously. It also describes the core of a truly authentic profession. Furthermore, the paper shows that a conscious reflection and attention to this form of knowledge is preferable, as this leads to an awareness of the social worker’s entire knowledge base, but even because it allows a treatment of the possible problems personal and subjective knowledge are capable of producing.

Keywords: Phenomenology, tacit dimension of knowledge, knowledge, intuition, social work},
 author    = {Isaksson, Marie},
 keyword   = {social work,tacit dimension of knowledge,Keywords: Phenomenology,intuition,knowledge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undermedveten kunskap i socialt arbete},
 year     = {2010},
}