Advanced

Bankernas rådgivningsansvar

Andrésson, Kristina (2004)
Department of Law
Abstract
Den svenska bankmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna genom fenomen som avreglering och bankkris. Samtidigt som kundernas förtroende för banken har försämrats väljer allt fler människor att placera stora delar av sina tillgångar i riskfyllda värdepapper. De beslut konsumenten fattar kan ge återverkningar på den enskildes hela ekonomi. Idag finns det ingen övergripande lagstiftning som reglerar bankernas rådgivningsansvar med avseende på rådgivarens skyldigheter gentemot enskilda konsumenter. Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 1992 s. 58, NJA 1992 s. 243, NJA 1992 s. 502 samt NJA 1994 s. 598 sammanställt tre rekvisit som skall vara uppfyllda för att kvalificerad rådgivning skall anses föreligga - 1.... (More)
Den svenska bankmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna genom fenomen som avreglering och bankkris. Samtidigt som kundernas förtroende för banken har försämrats väljer allt fler människor att placera stora delar av sina tillgångar i riskfyllda värdepapper. De beslut konsumenten fattar kan ge återverkningar på den enskildes hela ekonomi. Idag finns det ingen övergripande lagstiftning som reglerar bankernas rådgivningsansvar med avseende på rådgivarens skyldigheter gentemot enskilda konsumenter. Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 1992 s. 58, NJA 1992 s. 243, NJA 1992 s. 502 samt NJA 1994 s. 598 sammanställt tre rekvisit som skall vara uppfyllda för att kvalificerad rådgivning skall anses föreligga - 1. Rådgivningen skall vara yrkesmässig. 2. Rådgivningen skall ha skett i ett bestående kundförhållande. 3. Rådgivaren skall uppträda med anspråk på sakkunskap. Det är emellertid ganska osäkert vad som enligt gällande rätt kan krävas av en finansiell rådgivare gällande dennes prestation. Därför har ett lagförslag om finansiell rådgivning till konsumenter framarbetats av regeringen i syfte att uppnå en enhetlig grund för rådgivarens ansvar och stärka konsumentskyddet. Lagen är tänkt att träda ikraft den 1 juli 2004. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter skall vara tvingande till konsumentens fördel och föreslås gälla vid så kallad placeringsrådgivning och rådgivning kring vissa typer av livförsäkringar, eftersom sådan rådgivning innebär en beaktansvärd risk för att konsumenten helt eller delvis förlorar insatt kapital eller sätter sig i skuld. Den nya lagen kräver att näringsidkaren (banken) ser till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens och att rådgivaren dokumenterar vad som förekommit vid rådgivningstillfället. Rådgivaren skall vidare iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta tillvara på konsumentens intressen, så att dennes önskemål och behov tillmötesgås. Till skillnad från tidigare kommer en konsument som är missnöjd med den rådgivning som han eller hon har erhållit av banken på grundval av den nya lagen kunna få skadestånd av banken för ren förmögenhetsskada som banken orsakat genom vårdslös finansiell rådgivning. För en bank finns flera olika ansvarsgrunder som kan aktualiseras i samband med rådgivning. I de flesta fallen blir det nödvändigt att utreda om rådgivaren agerat vårdslöst. Rådgivarens ansvar brukar kvalificeras i fyra olika delar - 1. Professionsansvaret är det ansvar som följer av lagar och regler. 2. Omsorgsplikten är rådgivarens skyldighet att på bästa sätt ta till vara på kundens intressen. 3. Informationsplikten är rådgivarens plikt att se till att information redovisas på ett för mottagaren begripligt sätt. Rådgivaren ansvarar för den information han eller hon förmedlar eller undviker att förmedla. 4. Den pedagogiska plikten innebär att rådgivaren ansvarar för den metod han eller hon tillämpar vid utförandet av ett uppdrag. Rådgivaren kan anses ha handlat vårdslöst om han eller hon brister i någon av dessa delar. Vilken metod som bör användas och hur informationen skall förmedlas kan skilja sig åt beroende i vilket sammanhang råd ges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andrésson, Kristina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt
language
Swedish
id
1555829
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555829,
 abstract   = {Den svenska bankmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna genom fenomen som avreglering och bankkris. Samtidigt som kundernas förtroende för banken har försämrats väljer allt fler människor att placera stora delar av sina tillgångar i riskfyllda värdepapper. De beslut konsumenten fattar kan ge återverkningar på den enskildes hela ekonomi. Idag finns det ingen övergripande lagstiftning som reglerar bankernas rådgivningsansvar med avseende på rådgivarens skyldigheter gentemot enskilda konsumenter. Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 1992 s. 58, NJA 1992 s. 243, NJA 1992 s. 502 samt NJA 1994 s. 598 sammanställt tre rekvisit som skall vara uppfyllda för att kvalificerad rådgivning skall anses föreligga - 1. Rådgivningen skall vara yrkesmässig. 2. Rådgivningen skall ha skett i ett bestående kundförhållande. 3. Rådgivaren skall uppträda med anspråk på sakkunskap. Det är emellertid ganska osäkert vad som enligt gällande rätt kan krävas av en finansiell rådgivare gällande dennes prestation. Därför har ett lagförslag om finansiell rådgivning till konsumenter framarbetats av regeringen i syfte att uppnå en enhetlig grund för rådgivarens ansvar och stärka konsumentskyddet. Lagen är tänkt att träda ikraft den 1 juli 2004. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter skall vara tvingande till konsumentens fördel och föreslås gälla vid så kallad placeringsrådgivning och rådgivning kring vissa typer av livförsäkringar, eftersom sådan rådgivning innebär en beaktansvärd risk för att konsumenten helt eller delvis förlorar insatt kapital eller sätter sig i skuld. Den nya lagen kräver att näringsidkaren (banken) ser till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens och att rådgivaren dokumenterar vad som förekommit vid rådgivningstillfället. Rådgivaren skall vidare iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta tillvara på konsumentens intressen, så att dennes önskemål och behov tillmötesgås. Till skillnad från tidigare kommer en konsument som är missnöjd med den rådgivning som han eller hon har erhållit av banken på grundval av den nya lagen kunna få skadestånd av banken för ren förmögenhetsskada som banken orsakat genom vårdslös finansiell rådgivning. För en bank finns flera olika ansvarsgrunder som kan aktualiseras i samband med rådgivning. I de flesta fallen blir det nödvändigt att utreda om rådgivaren agerat vårdslöst. Rådgivarens ansvar brukar kvalificeras i fyra olika delar - 1. Professionsansvaret är det ansvar som följer av lagar och regler. 2. Omsorgsplikten är rådgivarens skyldighet att på bästa sätt ta till vara på kundens intressen. 3. Informationsplikten är rådgivarens plikt att se till att information redovisas på ett för mottagaren begripligt sätt. Rådgivaren ansvarar för den information han eller hon förmedlar eller undviker att förmedla. 4. Den pedagogiska plikten innebär att rådgivaren ansvarar för den metod han eller hon tillämpar vid utförandet av ett uppdrag. Rådgivaren kan anses ha handlat vårdslöst om han eller hon brister i någon av dessa delar. Vilken metod som bör användas och hur informationen skall förmedlas kan skilja sig åt beroende i vilket sammanhang råd ges.},
 author    = {Andrésson, Kristina},
 keyword   = {Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankernas rådgivningsansvar},
 year     = {2004},
}