Advanced

Koncessioner - avgränsningar och förfaranden

Anseus, Viktor (2009)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning mot offentliga upphandlingskontrakt. Endast för byggkoncessioner återfinns vissa bestämmelser i EU:s direktiv om offentlig upphandling. All offentlig upphandling omfattas dock av fördragets grundläggande regler och principer, varför dessa undersöks med avseende på koncessioner. Förhandlad upphandling respektive konkurrenspräglad dialog har vidare nämnts som särskilt lämpliga upphandlingsförfaranden för koncessioner, varför dessa undersöks med avseende på genomförande och flexibilitet. Förutsättningarna för att det ska föreligga en byggkoncession är att koncessionshavaren ges rätten att utnyttja en anläggning kommersiellt. Nyttjanderätten innebär att... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning mot offentliga upphandlingskontrakt. Endast för byggkoncessioner återfinns vissa bestämmelser i EU:s direktiv om offentlig upphandling. All offentlig upphandling omfattas dock av fördragets grundläggande regler och principer, varför dessa undersöks med avseende på koncessioner. Förhandlad upphandling respektive konkurrenspräglad dialog har vidare nämnts som särskilt lämpliga upphandlingsförfaranden för koncessioner, varför dessa undersöks med avseende på genomförande och flexibilitet. Förutsättningarna för att det ska föreligga en byggkoncession är att koncessionshavaren ges rätten att utnyttja en anläggning kommersiellt. Nyttjanderätten innebär att koncessionshavaren får betalt direkt av användarna, och därigenom tar en betydande ekonomisk risk. Koncessionshavarens ersättning ska också huvudsakligen härröra från nyttjandet. Det är dock inte klart om det räcker med ekonomisk risk, eller om det också krävs att en del av ersättningen ska härröra direkt från användarna. Även för tjänstekoncessioner gäller ett sådant nyttjanderättskriterium. Tjänstekoncessioner utmärks även av att de på grund av sin karaktär kan falla under det allmännas ansvarsområde och vara föremål för särskilda eller exklusiva rättigheter. Tjänsterna måste även vara en produkt av ekonomisk verksamhet enligt artiklarna 43-55 i fördraget. Vid tilldelning av byggkoncessioner gäller endast vissa bestämmelser om offentliggörande och tidsfrister för att motta anbud, samt vissa bestämmelser om underentreprenader. Det sätt på vilken den privata partnern därefter utses lämnas åt de upphandlande organens fria val, varvid dessa ska iaktta fördragets grundläggande regler och principer. Ifråga om tjänstekoncessioner gäller endast dessa grundläggande regler och principer. Detta innebär bland annat att kravspecifikationen för bygg- och tjänstekoncessioner måste innehålla objektiv och icke-diskriminerande information om vad som efterfrågas samt tydlig information om möjligheterna till förlängning eller ändring av koncessionen. Ändring av väsentliga kontraktsvillkor som inte nämnts i kravspecifikationen är endast tillåtna om de har nödvändiggjorts av en oförutsedd händelse, eller när de motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Att tilldelning av tjänstekoncessioner kräver åtminstone ett minimum av offentliggörande framgår av såväl av praxis som av kommissionens olika tolkningsdokument. Att tjänstekoncessioner faller utanför upphandlingsdirektivens tillämpningsområde innebär att bestämmelserna om överprövning i LOU inte är tillämpliga på sådana kontrakt. En skadeståndstalan kan dock baseras direkt på fördraget under de förutsättningar som ges i målet Brasserie du Pecheur SA v Germany. Genom att tillämpa de i LOU angivna procedurreglerna torde en upphandlande myndighet kunna förvissa sig om att de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna efterlevs. Upphandling av koncessioner kan då genomföras som förhandlad upphandling eller genom att tillämpa något av de förfaranden som föreskrivs 15 kap LOU. Även konkurrenspräglad dialog torde kunna tillämpas, fastän bestämmelser för förfarandets genomförande inte införts. Vid konkurrenspräglad dialog fordras (åtminstone inledningsvis) inte någon kravspecifikation, vilket innebär mer flexibilitet tidigare under förfarandet. Däremot kräver förfarandet anbud i en mer slutgiltig form, vilket sannolikt skapar mindre utrymme för förhandling efter det att anbud lämnats in. Eftersom konkurrenspräglad dialog introducerades bland annat för att underlätta tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt är det dock möjligt att EG-domstolen intar en mindre restriktiv inställning vid tolkning av förhandlingsutrymmet efter att slutliga anbud har lämnats. Även om få bestämmelser styr tilldelningsfasen i det förhandlade förfarandet, medför principerna om likabehandling och transparens vissa begränsningar. Det är dock osäkert vad dessa principer exakt får för implikationer på förhandlingarna vilket skapar osäkerhet om förfarandets flexibilitet, främst när det gäller om kvalificering av deltagare och val av leverantörer måste baseras på ett formellt anbud. Att det finns ett betydande utrymme för förhandling efter kontraktstilldelning framgår av kommissionens beslut i mål N-264/2002, London Underground Public Private partnership, som dock avsåg ovanligt innovativa och komplexa kontrakt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anseus, Viktor
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1555847
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555847,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning mot offentliga upphandlingskontrakt. Endast för byggkoncessioner återfinns vissa bestämmelser i EU:s direktiv om offentlig upphandling. All offentlig upphandling omfattas dock av fördragets grundläggande regler och principer, varför dessa undersöks med avseende på koncessioner. Förhandlad upphandling respektive konkurrenspräglad dialog har vidare nämnts som särskilt lämpliga upphandlingsförfaranden för koncessioner, varför dessa undersöks med avseende på genomförande och flexibilitet. Förutsättningarna för att det ska föreligga en byggkoncession är att koncessionshavaren ges rätten att utnyttja en anläggning kommersiellt. Nyttjanderätten innebär att koncessionshavaren får betalt direkt av användarna, och därigenom tar en betydande ekonomisk risk. Koncessionshavarens ersättning ska också huvudsakligen härröra från nyttjandet. Det är dock inte klart om det räcker med ekonomisk risk, eller om det också krävs att en del av ersättningen ska härröra direkt från användarna. Även för tjänstekoncessioner gäller ett sådant nyttjanderättskriterium. Tjänstekoncessioner utmärks även av att de på grund av sin karaktär kan falla under det allmännas ansvarsområde och vara föremål för särskilda eller exklusiva rättigheter. Tjänsterna måste även vara en produkt av ekonomisk verksamhet enligt artiklarna 43-55 i fördraget. Vid tilldelning av byggkoncessioner gäller endast vissa bestämmelser om offentliggörande och tidsfrister för att motta anbud, samt vissa bestämmelser om underentreprenader. Det sätt på vilken den privata partnern därefter utses lämnas åt de upphandlande organens fria val, varvid dessa ska iaktta fördragets grundläggande regler och principer. Ifråga om tjänstekoncessioner gäller endast dessa grundläggande regler och principer. Detta innebär bland annat att kravspecifikationen för bygg- och tjänstekoncessioner måste innehålla objektiv och icke-diskriminerande information om vad som efterfrågas samt tydlig information om möjligheterna till förlängning eller ändring av koncessionen. Ändring av väsentliga kontraktsvillkor som inte nämnts i kravspecifikationen är endast tillåtna om de har nödvändiggjorts av en oförutsedd händelse, eller när de motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Att tilldelning av tjänstekoncessioner kräver åtminstone ett minimum av offentliggörande framgår av såväl av praxis som av kommissionens olika tolkningsdokument. Att tjänstekoncessioner faller utanför upphandlingsdirektivens tillämpningsområde innebär att bestämmelserna om överprövning i LOU inte är tillämpliga på sådana kontrakt. En skadeståndstalan kan dock baseras direkt på fördraget under de förutsättningar som ges i målet Brasserie du Pecheur SA v Germany. Genom att tillämpa de i LOU angivna procedurreglerna torde en upphandlande myndighet kunna förvissa sig om att de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna efterlevs. Upphandling av koncessioner kan då genomföras som förhandlad upphandling eller genom att tillämpa något av de förfaranden som föreskrivs 15 kap LOU. Även konkurrenspräglad dialog torde kunna tillämpas, fastän bestämmelser för förfarandets genomförande inte införts. Vid konkurrenspräglad dialog fordras (åtminstone inledningsvis) inte någon kravspecifikation, vilket innebär mer flexibilitet tidigare under förfarandet. Däremot kräver förfarandet anbud i en mer slutgiltig form, vilket sannolikt skapar mindre utrymme för förhandling efter det att anbud lämnats in. Eftersom konkurrenspräglad dialog introducerades bland annat för att underlätta tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt är det dock möjligt att EG-domstolen intar en mindre restriktiv inställning vid tolkning av förhandlingsutrymmet efter att slutliga anbud har lämnats. Även om få bestämmelser styr tilldelningsfasen i det förhandlade förfarandet, medför principerna om likabehandling och transparens vissa begränsningar. Det är dock osäkert vad dessa principer exakt får för implikationer på förhandlingarna vilket skapar osäkerhet om förfarandets flexibilitet, främst när det gäller om kvalificering av deltagare och val av leverantörer måste baseras på ett formellt anbud. Att det finns ett betydande utrymme för förhandling efter kontraktstilldelning framgår av kommissionens beslut i mål N-264/2002, London Underground Public Private partnership, som dock avsåg ovanligt innovativa och komplexa kontrakt.},
 author    = {Anseus, Viktor},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncessioner - avgränsningar och förfaranden},
 year     = {2009},
}