Advanced

Den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen

Beckman, Anna (2006)
Department of Law
Abstract
Inom svensk rätt finns inte stadgat någon generell skyldighet att uppträda lojalt mot sin motpart i avtalsförhållanden, utan detta anses utgöra en allmän rättsgrundsats. Lojalitetsprincipen anses ge uttryck för tanken att en part inte ensidigt får hävda sina egna intressen utan måste samtidigt, inom vissa gränser, ta hänsyn till och beakta motpartens. Utgångspunkten är att en part vid avtalets fullgörande inte får skada sin medkontrahent och det föreligger sålunda en plikt för parterna att uppträda lojalt mot varandra. Plikten att agera lojalt mot sin medkontrahent aktualiseras redan vid de inledande förhandlingarna och föreligger sedan under hela avtalstiden och i vissa fall kan den komma att utsträckas till att gälla även efter avtalets... (More)
Inom svensk rätt finns inte stadgat någon generell skyldighet att uppträda lojalt mot sin motpart i avtalsförhållanden, utan detta anses utgöra en allmän rättsgrundsats. Lojalitetsprincipen anses ge uttryck för tanken att en part inte ensidigt får hävda sina egna intressen utan måste samtidigt, inom vissa gränser, ta hänsyn till och beakta motpartens. Utgångspunkten är att en part vid avtalets fullgörande inte får skada sin medkontrahent och det föreligger sålunda en plikt för parterna att uppträda lojalt mot varandra. Plikten att agera lojalt mot sin medkontrahent aktualiseras redan vid de inledande förhandlingarna och föreligger sedan under hela avtalstiden och i vissa fall kan den komma att utsträckas till att gälla även efter avtalets fullbordan. När och i vilken utsträckning en förpliktelse att visa lojalitet uppkommer beror bland annat på avtalstypen och omständigheterna i det enskilda fallet. Vid avgörande får hänsyn bland annat tas till vilka förhandlingsparterna är, de kostnader och resurser som lagts ner på förhandlingarna samt vilka signaler parterna gett varandra. I det fall parterna är näringsidkare kan man även se till den gällande uppfattningen om vad som utgör acceptabelt handlande enligt handelsbruk och branschpraxis. Med lojalitetsplikten följer en del biförpliktelser som t.ex. upplysnings- och informationsplikt, tystnadsplikt samt förbud mot konkurrerande verksamhet. Vilka förpliktelser som aktualiseras i det enskilda fallet kan ej generellt sägas utan hänsyn måste tas till de specifika omständigheterna i varje konkret fall. Klart är dock att det föreligger en informationsplikt gällande omständigheter som är viktiga för motparten. Vidare har t.ex. en säljare en skyldighet att informera köparen rörande köpeobjektets särskilda egenskaper, d.v.s. sådana uppgifter som köparen inte själv kan anskaffa. Säljaren förpliktas även att informera köparen om bland annat hur köpeobjektet skall användas samt hur skötsel och rengöring skall ske. Köparen å sin sida har en skyldighet att inte yppa eller på annat sätt utnyttja den information han fått tillgång till genom avtalet, speciellt viktigt är detta i fråga om så kallade företagshemligheter som omfattas av FHL. Härutöver kan det föreligga en plikt för köparen att avhålla sig ifrån att konkurrera med säljaren direkt efter köpekontraktets fullbordan. Lojalitetsprincipen spelar en viktig roll inom avtalsrätten då den understryker det förtroendeförhållande som föreligger mellan avtalsparterna. Mer eller mindre alla avtalsrelationer medför en viss risk för kontrahenterna eftersom respektive part förväntar sig att motparten skall uppfylla sin del av avtalet, men inte säkert kan veta att han kommer att göra det. I relationer där parterna inte presterar samtidigt är denna risk särskilt tydlig. Lösningen för de inblandade kan vara att de skaffar sig säkerhet exempelvis i form av panträttigheter, men denna lösning är inte alltid lämplig i alla avtalstyper. Lojalitetsplikten medför härmed ett visst skydd för parterna, särskilt den som befinner sig i riskpositionen, bland annat genom att ålägga motparten en skyldighet att uppträda lojalt och i viss utsträckning ta hänsyn till bådas intressen. Det krav på tillit som genom lojalitetsprincipen ställs på avtalsparterna, får även en kostnadseffektiv inverkan på avtalsförhandlingar. Detta på grund av att behovet av att kontrollera och övervaka sin medkontrahent så att denne verkligen utför det han genom avtalet åtagit sig minskar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Beckman, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1556042
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556042,
 abstract   = {Inom svensk rätt finns inte stadgat någon generell skyldighet att uppträda lojalt mot sin motpart i avtalsförhållanden, utan detta anses utgöra en allmän rättsgrundsats. Lojalitetsprincipen anses ge uttryck för tanken att en part inte ensidigt får hävda sina egna intressen utan måste samtidigt, inom vissa gränser, ta hänsyn till och beakta motpartens. Utgångspunkten är att en part vid avtalets fullgörande inte får skada sin medkontrahent och det föreligger sålunda en plikt för parterna att uppträda lojalt mot varandra. Plikten att agera lojalt mot sin medkontrahent aktualiseras redan vid de inledande förhandlingarna och föreligger sedan under hela avtalstiden och i vissa fall kan den komma att utsträckas till att gälla även efter avtalets fullbordan. När och i vilken utsträckning en förpliktelse att visa lojalitet uppkommer beror bland annat på avtalstypen och omständigheterna i det enskilda fallet. Vid avgörande får hänsyn bland annat tas till vilka förhandlingsparterna är, de kostnader och resurser som lagts ner på förhandlingarna samt vilka signaler parterna gett varandra. I det fall parterna är näringsidkare kan man även se till den gällande uppfattningen om vad som utgör acceptabelt handlande enligt handelsbruk och branschpraxis. Med lojalitetsplikten följer en del biförpliktelser som t.ex. upplysnings- och informationsplikt, tystnadsplikt samt förbud mot konkurrerande verksamhet. Vilka förpliktelser som aktualiseras i det enskilda fallet kan ej generellt sägas utan hänsyn måste tas till de specifika omständigheterna i varje konkret fall. Klart är dock att det föreligger en informationsplikt gällande omständigheter som är viktiga för motparten. Vidare har t.ex. en säljare en skyldighet att informera köparen rörande köpeobjektets särskilda egenskaper, d.v.s. sådana uppgifter som köparen inte själv kan anskaffa. Säljaren förpliktas även att informera köparen om bland annat hur köpeobjektet skall användas samt hur skötsel och rengöring skall ske. Köparen å sin sida har en skyldighet att inte yppa eller på annat sätt utnyttja den information han fått tillgång till genom avtalet, speciellt viktigt är detta i fråga om så kallade företagshemligheter som omfattas av FHL. Härutöver kan det föreligga en plikt för köparen att avhålla sig ifrån att konkurrera med säljaren direkt efter köpekontraktets fullbordan. Lojalitetsprincipen spelar en viktig roll inom avtalsrätten då den understryker det förtroendeförhållande som föreligger mellan avtalsparterna. Mer eller mindre alla avtalsrelationer medför en viss risk för kontrahenterna eftersom respektive part förväntar sig att motparten skall uppfylla sin del av avtalet, men inte säkert kan veta att han kommer att göra det. I relationer där parterna inte presterar samtidigt är denna risk särskilt tydlig. Lösningen för de inblandade kan vara att de skaffar sig säkerhet exempelvis i form av panträttigheter, men denna lösning är inte alltid lämplig i alla avtalstyper. Lojalitetsplikten medför härmed ett visst skydd för parterna, särskilt den som befinner sig i riskpositionen, bland annat genom att ålägga motparten en skyldighet att uppträda lojalt och i viss utsträckning ta hänsyn till bådas intressen. Det krav på tillit som genom lojalitetsprincipen ställs på avtalsparterna, får även en kostnadseffektiv inverkan på avtalsförhandlingar. Detta på grund av att behovet av att kontrollera och övervaka sin medkontrahent så att denne verkligen utför det han genom avtalet åtagit sig minskar.},
 author    = {Beckman, Anna},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen},
 year     = {2006},
}