Advanced

Värdeöverföringar från livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst

Bohlin, Per and Sjöblom, Nils (2004)
Department of Law
Abstract
Försäkring är ett arrangemang genom vilket fysiska eller juridiska personer som är utsatta för likartade risker samverkar för att överföra och sprida risker. Något förenklat kan sägas att den som meddelar försäkring bedriver försäkringsrörelse. Av central betydelse för bedrivandet av försäkringsrörelse är FRL som innehåller associationsrättsliga bestämmelser vilka till stor del överensstämmer med ABL samt näringsrättsliga regler vilka saknar motsvarighet för allmänna aktiebolag. I FRL delas försäkringsverksamhet in i skade- och livförsäkring. Försäkringsaktiebolag som meddelar livförsäkring benämns livförsäkringsaktiebolag och kan vara vinstutdelande eller icke- vinstutdelande. För försäkringsaktiebolag finns ett antal regler och principer... (More)
Försäkring är ett arrangemang genom vilket fysiska eller juridiska personer som är utsatta för likartade risker samverkar för att överföra och sprida risker. Något förenklat kan sägas att den som meddelar försäkring bedriver försäkringsrörelse. Av central betydelse för bedrivandet av försäkringsrörelse är FRL som innehåller associationsrättsliga bestämmelser vilka till stor del överensstämmer med ABL samt näringsrättsliga regler vilka saknar motsvarighet för allmänna aktiebolag. I FRL delas försäkringsverksamhet in i skade- och livförsäkring. Försäkringsaktiebolag som meddelar livförsäkring benämns livförsäkringsaktiebolag och kan vara vinstutdelande eller icke- vinstutdelande. För försäkringsaktiebolag finns ett antal regler och principer som föranleds av försäkringsverksamhetens särskilda karaktär. Dessa regler går i huvudsak ut på att skydda försäkringstagarnas intressen. I livförsäkringsaktiebolag finns som huvudregel ett vinstutdelningsförbud i syfte att skydda försäkringstagarnas intressen. De förhållanden att livförsäkringsaktiebolagets ägare saknar möjlighet att ta del av vinsten samtidigt som de ensamt har inflytande över bolagets styrning skapar en risk för att ägaren utnyttjar sin ställning i livförsäkringsaktiebolaget och i strid med vinstutdelningsförbudet gynnar sig själv på livförsäkringsaktiebolaget och därigenom på livförsäkringstagarnas bekostnad. Ett sådant gynnande kan ske genom att ägaren, med livförsäkringsaktiebolaget, genomför till formen onerösa transaktioner som i själva verket innebär att livförsäkringsaktiebolaget i strid med vinstutdelningsförbudet frånhänds värden. Dylika värdeöverföringar står i strid med vinstutdelningsförbudet i 12 kap. FRL oavsett i vilken form värdeöverföringen sker. Regler med syftet att minska risken för att dylika intressekonflikter skall få genomslag på bolagets styrning har införts genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2004. Försäkringsaktiebolagen står under Finansinspektionens tillsyn. Vid en otillåten värdeöverföring kan Finansinspektionen föreverka koncessionen, tilldela livförsäkringsaktiebolaget en straffavgift eller förelägga bolaget eller dess styrelse att företa rättelse. Finansinspektionens föreläggande om rättelse kan, i de fall ett livförsäkringsbolag överträtt vinstutdelningsförbudet, endast medföra att livförsäkringsbolaget eller dess styrelse åläggs att agera för att återfå de medel som flutit ut ur bolaget. Livförsäkringsbolaget, eller dess styrelse, måste sålunda för att inte drabbas av Finansinspektionens sanktioner nyttja de associationsrättsliga regler som finns till hands för att återfå den utgivna prestationen eller, om återgång inte är möjligt, väcka talan om bristtäckning eller skadestånd i syfte att kompensera bolaget för den förlust som det åsamkats. Finansinspektionens sanktionsmöjligheter skapar således incitament för bolaget att inte företa handlingar som strider mot vinstutdelningsförbudet eller, om sådana skett, att agera för att återfå det värde som flutit ut ur bolaget. För att återfå en otillåten värdeöverföring kan livförsäkringsbolaget endast nyttja återbäringsregeln i 12 kap. 10 § 1 st. FRL. Om en utgiven prestation inte är möjligt att återfå kan bolaget, mot de som medverkat till en otillåten värdeöverföring, väcka talan om bristtäckning. En talan om återbäring eller bristtäckning kan dock endast initieras av styrelsen. Försäkringstagarna saknar därmed talerätt i dessa frågor, trots att reglerna delvis är uppsatta för att skydda deras ekonomiska intressen. Av denna anledning är det av stor betydelse att de personer som har talerätt också ges incitament att nyttja reglerna angående återbäring och bristtäckning. Lagen ålägger därför ställföreträdarna ett skadeståndsansvar i de fall de medverkar till en utbetalning i strid med vinstutdelningsförbudet eller ifall de underlåter att föra talan om återbäring eller bristtäckning för att på så sätt kompensera bolaget för den förlust det åsamkats genom den tidigare utbetalningen. Varje värdeöverföring som sker mellan ett livförsäkringsaktiebolag som inte delar ut vinst och dess moderbolag står i strid med vinstutdelningsförbudet i 12 kap. 2 § FRL oavsett bolagsföreträdarnas subjektiva inställning. Sålunda finns inte någon skillnad mellan avsiktliga eller culpösa värdeöverföringar och dåliga affärer, eftersom samtliga värdeöverföringar oavsett orsak står i strid med nämnda förbud. En annan sak är emellertid att bolagsföreträdarnas subjektiva inställning kan ha betydelse för frågan om bristtäckning kan komma att ske. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohlin, Per and Sjöblom, Nils
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Associationsrätt
language
Swedish
id
1556390
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556390,
 abstract   = {Försäkring är ett arrangemang genom vilket fysiska eller juridiska personer som är utsatta för likartade risker samverkar för att överföra och sprida risker. Något förenklat kan sägas att den som meddelar försäkring bedriver försäkringsrörelse. Av central betydelse för bedrivandet av försäkringsrörelse är FRL som innehåller associationsrättsliga bestämmelser vilka till stor del överensstämmer med ABL samt näringsrättsliga regler vilka saknar motsvarighet för allmänna aktiebolag. I FRL delas försäkringsverksamhet in i skade- och livförsäkring. Försäkringsaktiebolag som meddelar livförsäkring benämns livförsäkringsaktiebolag och kan vara vinstutdelande eller icke- vinstutdelande. För försäkringsaktiebolag finns ett antal regler och principer som föranleds av försäkringsverksamhetens särskilda karaktär. Dessa regler går i huvudsak ut på att skydda försäkringstagarnas intressen. I livförsäkringsaktiebolag finns som huvudregel ett vinstutdelningsförbud i syfte att skydda försäkringstagarnas intressen. De förhållanden att livförsäkringsaktiebolagets ägare saknar möjlighet att ta del av vinsten samtidigt som de ensamt har inflytande över bolagets styrning skapar en risk för att ägaren utnyttjar sin ställning i livförsäkringsaktiebolaget och i strid med vinstutdelningsförbudet gynnar sig själv på livförsäkringsaktiebolaget och därigenom på livförsäkringstagarnas bekostnad. Ett sådant gynnande kan ske genom att ägaren, med livförsäkringsaktiebolaget, genomför till formen onerösa transaktioner som i själva verket innebär att livförsäkringsaktiebolaget i strid med vinstutdelningsförbudet frånhänds värden. Dylika värdeöverföringar står i strid med vinstutdelningsförbudet i 12 kap. FRL oavsett i vilken form värdeöverföringen sker. Regler med syftet att minska risken för att dylika intressekonflikter skall få genomslag på bolagets styrning har införts genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2004. Försäkringsaktiebolagen står under Finansinspektionens tillsyn. Vid en otillåten värdeöverföring kan Finansinspektionen föreverka koncessionen, tilldela livförsäkringsaktiebolaget en straffavgift eller förelägga bolaget eller dess styrelse att företa rättelse. Finansinspektionens föreläggande om rättelse kan, i de fall ett livförsäkringsbolag överträtt vinstutdelningsförbudet, endast medföra att livförsäkringsbolaget eller dess styrelse åläggs att agera för att återfå de medel som flutit ut ur bolaget. Livförsäkringsbolaget, eller dess styrelse, måste sålunda för att inte drabbas av Finansinspektionens sanktioner nyttja de associationsrättsliga regler som finns till hands för att återfå den utgivna prestationen eller, om återgång inte är möjligt, väcka talan om bristtäckning eller skadestånd i syfte att kompensera bolaget för den förlust som det åsamkats. Finansinspektionens sanktionsmöjligheter skapar således incitament för bolaget att inte företa handlingar som strider mot vinstutdelningsförbudet eller, om sådana skett, att agera för att återfå det värde som flutit ut ur bolaget. För att återfå en otillåten värdeöverföring kan livförsäkringsbolaget endast nyttja återbäringsregeln i 12 kap. 10 § 1 st. FRL. Om en utgiven prestation inte är möjligt att återfå kan bolaget, mot de som medverkat till en otillåten värdeöverföring, väcka talan om bristtäckning. En talan om återbäring eller bristtäckning kan dock endast initieras av styrelsen. Försäkringstagarna saknar därmed talerätt i dessa frågor, trots att reglerna delvis är uppsatta för att skydda deras ekonomiska intressen. Av denna anledning är det av stor betydelse att de personer som har talerätt också ges incitament att nyttja reglerna angående återbäring och bristtäckning. Lagen ålägger därför ställföreträdarna ett skadeståndsansvar i de fall de medverkar till en utbetalning i strid med vinstutdelningsförbudet eller ifall de underlåter att föra talan om återbäring eller bristtäckning för att på så sätt kompensera bolaget för den förlust det åsamkats genom den tidigare utbetalningen. Varje värdeöverföring som sker mellan ett livförsäkringsaktiebolag som inte delar ut vinst och dess moderbolag står i strid med vinstutdelningsförbudet i 12 kap. 2 § FRL oavsett bolagsföreträdarnas subjektiva inställning. Sålunda finns inte någon skillnad mellan avsiktliga eller culpösa värdeöverföringar och dåliga affärer, eftersom samtliga värdeöverföringar oavsett orsak står i strid med nämnda förbud. En annan sak är emellertid att bolagsföreträdarnas subjektiva inställning kan ha betydelse för frågan om bristtäckning kan komma att ske.},
 author    = {Bohlin, Per and Sjöblom, Nils},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeöverföringar från livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst},
 year     = {2004},
}