Advanced

Gränsfall vid tillämpning av tullförordningen

Brugge, Julia (2007)
Department of Law
Abstract
Tullförordningen ((EG)1383/2003) tillhandahåller ett system med gräns­åtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som miss­tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och åtgärder mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Tullförordningen är därmed en viktig del i den allt vitalare kampen mot en ökande pirattillverkning och varu­­­märkes­förfalskning. Den här uppsatsen behandlar till­ämpningen av tull­förordningen och fokuserar på varor som utgör gräns­fall mellan å ena sidan varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor enligt tullförordningen och å andra sidan äkta varor på vilka förordningen inte skall tillämpas. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kvalificera gränsfallen vid tillämpning... (More)
Tullförordningen ((EG)1383/2003) tillhandahåller ett system med gräns­åtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som miss­tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och åtgärder mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Tullförordningen är därmed en viktig del i den allt vitalare kampen mot en ökande pirattillverkning och varu­­­märkes­förfalskning. Den här uppsatsen behandlar till­ämpningen av tull­förordningen och fokuserar på varor som utgör gräns­fall mellan å ena sidan varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor enligt tullförordningen och å andra sidan äkta varor på vilka förordningen inte skall tillämpas. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kvalificera gränsfallen vid tillämpning av tullförordningen. Avgörande för på vilka varor som tull­förordningen skall tillämpas och huruvida förstörande enligt förordningen skall ske har visat sig vara dels de gemenskapsrättsliga definitioner som finns i för­ordningen, dels de definitioner och uppfattningar som finns i varje med­lems­­l­ands nationella immaterialrätt och hos deras respektive tull­myndig­­heter. Detta medför att såväl gemenskapsrättslig och nationell imma­terial­rätt som samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter har stor be­tydelse för tullförordningens tillämpbarhet, effektivitet och möjlig­het att upp­nå sina syften. Gränsfallen delas i upp­satsen in i tre kategorier: äkta produkter i oäkta för­packningar, oäkta produkter i äkta förpackningar och produkter som består av såväl äkta som oäkta delar. I nordisk praxis har man sällan haft an­ledning att testa gräns­­dragningen i samband med dessa kate­gorier av varor. I några fall har dock frågan kommit upp och det är sanno­likt att gräns­­fallen blir allt van­­ligare i framtiden. Utifrån tullförordningens defini­tioner av varumärkes­förfalskade och pirattillverkade varor, praxis och nordiska praktikers er­faren­­heter och synpunkter anges i uppsatsen tänk­­bara parametrar, objektiva måttstockar eller be­dömningskriterier, som kan an­­vändas vid be­dömningen av huruvida pro­dukter som utgör gränsfall skall för­störas enligt tull­förordningen eller inte. Vissa av de bedömningskriterier som före­slås i upp­satsen utgår från de oäkta respektive de äkta delarnas pro­portionalitet i förhållande till hela produkten. Delarnas del av helheten kan be­räknas med utgångspunkt i storlek, värde eller karaktär. Andra bedömningskriterier som redovisas i uppsatsen utgår ifrån huru­vida de oäkta och de äkta delarna går att avskilja från varandra samt huru­vida det förekommer handel med lösa pirat­­kopierade delar av de aktu­ella produkterna. Uppsatsen visar att det finns en grå­zon inom vilken vissa varor som utgör gränsfall befinner sig samt att det är önskvärt att denna grå­zon elimineras genom att samtliga medlemsländer tillämpar tull­förordningen enhetligt. Att finna en gemensam parameter för hur gräns­fallen skall kvalifi­­ceras är ett praktiskt tillämpbart sätt att uppnå enhetlig tillämpning av tull­­förordningen och därmed en effektivi­sering i kampen mot pirathandel sam­tidigt som rättssäkerhet upp­rätt­hålls. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brugge, Julia
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1556535
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556535,
 abstract   = {Tullförordningen ((EG)1383/2003) tillhandahåller ett system med gräns­åtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som miss­tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och åtgärder mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Tullförordningen är därmed en viktig del i den allt vitalare kampen mot en ökande pirattillverkning och varu­­­märkes­förfalskning. Den här uppsatsen behandlar till­ämpningen av tull­förordningen och fokuserar på varor som utgör gräns­fall mellan å ena sidan varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor enligt tullförordningen och å andra sidan äkta varor på vilka förordningen inte skall tillämpas. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kvalificera gränsfallen vid tillämpning av tullförordningen. Avgörande för på vilka varor som tull­förordningen skall tillämpas och huruvida förstörande enligt förordningen skall ske har visat sig vara dels de gemenskapsrättsliga definitioner som finns i för­ordningen, dels de definitioner och uppfattningar som finns i varje med­lems­­l­ands nationella immaterialrätt och hos deras respektive tull­myndig­­heter. Detta medför att såväl gemenskapsrättslig och nationell imma­terial­rätt som samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter har stor be­tydelse för tullförordningens tillämpbarhet, effektivitet och möjlig­het att upp­nå sina syften. Gränsfallen delas i upp­satsen in i tre kategorier: äkta produkter i oäkta för­packningar, oäkta produkter i äkta förpackningar och produkter som består av såväl äkta som oäkta delar. I nordisk praxis har man sällan haft an­ledning att testa gräns­­dragningen i samband med dessa kate­gorier av varor. I några fall har dock frågan kommit upp och det är sanno­likt att gräns­­fallen blir allt van­­ligare i framtiden. Utifrån tullförordningens defini­tioner av varumärkes­förfalskade och pirattillverkade varor, praxis och nordiska praktikers er­faren­­heter och synpunkter anges i uppsatsen tänk­­bara parametrar, objektiva måttstockar eller be­dömningskriterier, som kan an­­vändas vid be­dömningen av huruvida pro­dukter som utgör gränsfall skall för­störas enligt tull­förordningen eller inte. Vissa av de bedömningskriterier som före­slås i upp­satsen utgår från de oäkta respektive de äkta delarnas pro­portionalitet i förhållande till hela produkten. Delarnas del av helheten kan be­räknas med utgångspunkt i storlek, värde eller karaktär. Andra bedömningskriterier som redovisas i uppsatsen utgår ifrån huru­vida de oäkta och de äkta delarna går att avskilja från varandra samt huru­vida det förekommer handel med lösa pirat­­kopierade delar av de aktu­ella produkterna. Uppsatsen visar att det finns en grå­zon inom vilken vissa varor som utgör gränsfall befinner sig samt att det är önskvärt att denna grå­zon elimineras genom att samtliga medlemsländer tillämpar tull­förordningen enhetligt. Att finna en gemensam parameter för hur gräns­fallen skall kvalifi­­ceras är ett praktiskt tillämpbart sätt att uppnå enhetlig tillämpning av tull­­förordningen och därmed en effektivi­sering i kampen mot pirathandel sam­tidigt som rättssäkerhet upp­rätt­hålls.},
 author    = {Brugge, Julia},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränsfall vid tillämpning av tullförordningen},
 year     = {2007},
}