Advanced

Att undertrycka det fria ordet

Cohn, Thomas (2006)
Department of Law
Abstract
Det är lika bra att erkänna det först som sist, denna uppsats är inte allenast beskrivande. Den är också i hög grad värderande, ty enligt författarens mening är de främsta platserna i helvetet förbehållna dem som inte tar ställning. Eftersom de framtidsutsikterna inte lockar mig kommer jag i föreliggande arbete att ta hänsyn till såväl mina egna ställningstaganden som åsikter avseende de behandlade frågorna. Envars rättighet att uttrycka sin mening i tal och skrift brukar sammanfattas under begreppen tryck- och yttrandefrihet. Vad sagda frihet närmare omfattar är emellertid understundom föremål för strid. I denna aldrig avslutade dragkamp deltar å ena sidan makthavare i form av ämbetsmän och politiker, samt å andra sidan den fjärde... (More)
Det är lika bra att erkänna det först som sist, denna uppsats är inte allenast beskrivande. Den är också i hög grad värderande, ty enligt författarens mening är de främsta platserna i helvetet förbehållna dem som inte tar ställning. Eftersom de framtidsutsikterna inte lockar mig kommer jag i föreliggande arbete att ta hänsyn till såväl mina egna ställningstaganden som åsikter avseende de behandlade frågorna. Envars rättighet att uttrycka sin mening i tal och skrift brukar sammanfattas under begreppen tryck- och yttrandefrihet. Vad sagda frihet närmare omfattar är emellertid understundom föremål för strid. I denna aldrig avslutade dragkamp deltar å ena sidan makthavare i form av ämbetsmän och politiker, samt å andra sidan den fjärde statsmakten i form av press och övriga debattdeltagare. Särskilt tydlig blir konflikten i orostider. Då kan stundtals statsmakternas strävan att styra och tillrättalägga informationsflödet komma i skarp konflikt med skribenters och debattörers intressen av offentliggörande. Striden förs med de vapen som för tillfället står till buds. Från makthavarens sida betyder detta att det stundtals kan bli fråga om ingripanden av skilda slag. Polariseringen blev extra tydlig under andra världskrigets dagar, men även under andra tidsepoker kan repression av tryck och yttrandefrihet förekomma. Åtgärderna äger inte alltid legitimitet, vilket är ett faktum som uppsatsen tar fasta på. Föreliggande uppsatsArbetet, som är ett examensarbete för slutförandet av studierna på juris kandidatprogrammet, avser att problematisera runt de ovan nämnda inskränkningarna av tryck- och yttrandefriheten i Sverige. Det är i denna kontext föreliggande examensarbetet skall betraktas, kanske inte så mycket som en strikt deskriptiv juridisk analys, utan fastmer som ett resonemang utifrån ett de lege lata - de lege ferenda perspektiv. Frågor som behandlas är: · Kan författning av lägre rang överflygla våra grundlagar avseende tryck- och yttrandefrihet, och kan man i detta syfte tillämpa gällande bestämmelser på ett nytt, kreativt sätt? · Är det möjligt att via administrativa, reglerade eller oreglerade förfaranden åsidosätta tryck- och yttrandefriheten i vårt land? · Äger obsoleta bestämmelser tillämplighet så länge de inte formellt upphävts? · Anpassas våra grundläggande fri- och rättigheter efter omvärldens politiska och militära förhållanden? · Varierar synen på inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten fortfarande i vårt land? Arbetet är indelat i fyra delar, inledningsvis ges en historik över tryck- och yttrandefrihetens utveckling i Sverige. Detta för att ge ett perspektiv till de ställningstaganden, förändringar och åtgärder som beskrivs. Anledningen till detta är att också vid ett betraktande av dagens situation, är det ur förståelsesynpunkt viktigt att kunna återknyta till en bakgrund. Av samma anledning ges därför också en kortfattad idéhistorisk orientering. I en andra del redogöres för några av de talrika ingrepp i tryck- och yttrandefriheten som skett i Sverige. Arbetets tredje del ägnas åt att tematiskt betrakta metoder att underkasta det fria ordet begränsningar. I en fjärde och avslutande del ger författaren luft åt några av de funderingar, i den mån detta inte framgår av arbetet i övrigt, han har kring det valda ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cohn, Thomas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1556771
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556771,
 abstract   = {Det är lika bra att erkänna det först som sist, denna uppsats är inte allenast beskrivande. Den är också i hög grad värderande, ty enligt författarens mening är de främsta platserna i helvetet förbehållna dem som inte tar ställning. Eftersom de framtidsutsikterna inte lockar mig kommer jag i föreliggande arbete att ta hänsyn till såväl mina egna ställningstaganden som åsikter avseende de behandlade frågorna. Envars rättighet att uttrycka sin mening i tal och skrift brukar sammanfattas under begreppen tryck- och yttrandefrihet. Vad sagda frihet närmare omfattar är emellertid understundom föremål för strid. I denna aldrig avslutade dragkamp deltar å ena sidan makthavare i form av ämbetsmän och politiker, samt å andra sidan den fjärde statsmakten i form av press och övriga debattdeltagare. Särskilt tydlig blir konflikten i orostider. Då kan stundtals statsmakternas strävan att styra och tillrättalägga informationsflödet komma i skarp konflikt med skribenters och debattörers intressen av offentliggörande. Striden förs med de vapen som för tillfället står till buds. Från makthavarens sida betyder detta att det stundtals kan bli fråga om ingripanden av skilda slag. Polariseringen blev extra tydlig under andra världskrigets dagar, men även under andra tidsepoker kan repression av tryck och yttrandefrihet förekomma. Åtgärderna äger inte alltid legitimitet, vilket är ett faktum som uppsatsen tar fasta på. Föreliggande uppsatsArbetet, som är ett examensarbete för slutförandet av studierna på juris kandidatprogrammet, avser att problematisera runt de ovan nämnda inskränkningarna av tryck- och yttrandefriheten i Sverige. Det är i denna kontext föreliggande examensarbetet skall betraktas, kanske inte så mycket som en strikt deskriptiv juridisk analys, utan fastmer som ett resonemang utifrån ett de lege lata - de lege ferenda perspektiv. Frågor som behandlas är: · Kan författning av lägre rang överflygla våra grundlagar avseende tryck- och yttrandefrihet, och kan man i detta syfte tillämpa gällande bestämmelser på ett nytt, kreativt sätt? · Är det möjligt att via administrativa, reglerade eller oreglerade förfaranden åsidosätta tryck- och yttrandefriheten i vårt land? · Äger obsoleta bestämmelser tillämplighet så länge de inte formellt upphävts? · Anpassas våra grundläggande fri- och rättigheter efter omvärldens politiska och militära förhållanden? · Varierar synen på inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten fortfarande i vårt land? Arbetet är indelat i fyra delar, inledningsvis ges en historik över tryck- och yttrandefrihetens utveckling i Sverige. Detta för att ge ett perspektiv till de ställningstaganden, förändringar och åtgärder som beskrivs. Anledningen till detta är att också vid ett betraktande av dagens situation, är det ur förståelsesynpunkt viktigt att kunna återknyta till en bakgrund. Av samma anledning ges därför också en kortfattad idéhistorisk orientering. I en andra del redogöres för några av de talrika ingrepp i tryck- och yttrandefriheten som skett i Sverige. Arbetets tredje del ägnas åt att tematiskt betrakta metoder att underkasta det fria ordet begränsningar. I en fjärde och avslutande del ger författaren luft åt några av de funderingar, i den mån detta inte framgår av arbetet i övrigt, han har kring det valda ämnet.},
 author    = {Cohn, Thomas},
 keyword   = {Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att undertrycka det fria ordet},
 year     = {2006},
}