Advanced

Skatteverkets syn på ”3:12-upplägget”

Dalin, Jenny (2008)
Department of Law
Abstract
Skatteverket började i januari 2007 att publicera vad verket anser vara felaktiga skatteupplägg. Med dessa publiceringar avser Skatteverket att avskräcka privatpersoner och företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, ''tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg''. Ett av de skatteupplägg som Skatteverket har bedömt vara felaktigt är ''Kringgående av 3:12-systemet''. Genom upprepade interna aktieöverlåtelser har säljare av fåmansföretag vid en extern försäljning ansett att deras andelar inte omfattas av reglerna om kvalificerade andelar. Skatteverket anger tre alternativa grunder till varför man anser ''3:12-upplägget'' vara ett felaktigt skatteupplägg. Den första grunden är att den skattskyldige skall anses ha varit verksam i... (More)
Skatteverket började i januari 2007 att publicera vad verket anser vara felaktiga skatteupplägg. Med dessa publiceringar avser Skatteverket att avskräcka privatpersoner och företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, ''tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg''. Ett av de skatteupplägg som Skatteverket har bedömt vara felaktigt är ''Kringgående av 3:12-systemet''. Genom upprepade interna aktieöverlåtelser har säljare av fåmansföretag vid en extern försäljning ansett att deras andelar inte omfattas av reglerna om kvalificerade andelar. Skatteverket anger tre alternativa grunder till varför man anser ''3:12-upplägget'' vara ett felaktigt skatteupplägg. Den första grunden är att den skattskyldige skall anses ha varit verksam i betydande omfattning då personen har haft stor betydelse för vinstgenereringen i de nybildade bolagen. Den andra grunden är att man skall se till den verkliga innebörden av rättshandlingen, d v s att det inte skall tillmätas betydelse i ett skatterättsligt hänseende att ett bolag lagts in som mellanled. Den tredje grunden är att förfarandet kan angripas med hjälp av Skatteflyktslagen då förfarandet strider mot syftet med 3:12 reglerna. Syftet med denna uppsats har dels varit att utreda vilken rättslig funktion publikationen av dessa skatteupplägg har och dels att kritiskt granska ''3:12-upplägget'' och analysera hur detta förhåller sig till lagstiftning och praxis.s Publiceringen av skatteuppläggen kan, enligt min mening, liknas vid allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Vid tiden för publiceringen av de felaktiga skatteuppläggen fanns dock ett ovillkorligt krav på att en konsekvensutredning skulle vara gjord vid beslut om ett allmänt råd. Någon konsekvensutredning är dock inte genomförd för publiceringarna av de felaktiga skatteuppläggen. Enligt min mening kan de således inte likställas med allmänna råd. Eftersom det rör sig om en institutionell rekommendation är de något som får beaktas som auktoritetsskäl vid en juridisk argumentation. Efter en genomgång av Regeringsrättens praxis och förarbeten har jag kommit till slutsatsen att endast den tredje grunden, d v s Skatteflyktslagen, kan komma att bli tillämplig på förfarandet. Skatteflyktslagens 2 § innehåller fyra rekvisit vilka alla måste vara uppfyllda för att lagen skall kunna tillämpas. Rekvisit ett till tre innebär inte några större tillämpningsproblem. Det fjärde rekvisitet är att förfarandet måste strida mot lagstiftningens syfte. Huruvida ''3:12-upplägget'' gör det kan enligt min mening betraktas som osäkert då Rosander i sin doktorsavhandling har visat på att om ett förfarande inte kan vara att anse som oförutsett eller icke avsett, exempelvis genom att en omfattande utredning gjorts inom ett område, så kan det bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen. Detta med anledning av att lagstiftaren borde ha insett att problem kunde uppkomma. Eftersom det aktuella förfarandet att kringgå 3:12-reglerna genom dubbla interna aktieöverlåtelser har uppmärksammats bland annat i förarbeten anser jag att det kan bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att nämnden anser att Skatteflyktslagen är tillämplig, vilket medför att aktierna skall beskattas som om de var kvalificerade. Förhandsbeskedet har överklagats till Regeringsrätten och vilka grunder rätten väljer att eventuellt bifalla Skatteverkets yrkande på återstår att se. Publiceringen av skatteuppläggen måste, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt, motiveras betydlig bättre, exempelvis hänvisas idag till praxis dock anges ej vilka rättsfall det är som avses. Vidare sker ej en kontinuerlig uppdatering vilket också är av vikt för den enskilde skattebetalaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalin, Jenny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556886
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556886,
 abstract   = {Skatteverket började i januari 2007 att publicera vad verket anser vara felaktiga skatteupplägg. Med dessa publiceringar avser Skatteverket att avskräcka privatpersoner och företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, ''tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg''. Ett av de skatteupplägg som Skatteverket har bedömt vara felaktigt är ''Kringgående av 3:12-systemet''. Genom upprepade interna aktieöverlåtelser har säljare av fåmansföretag vid en extern försäljning ansett att deras andelar inte omfattas av reglerna om kvalificerade andelar. Skatteverket anger tre alternativa grunder till varför man anser ''3:12-upplägget'' vara ett felaktigt skatteupplägg. Den första grunden är att den skattskyldige skall anses ha varit verksam i betydande omfattning då personen har haft stor betydelse för vinstgenereringen i de nybildade bolagen. Den andra grunden är att man skall se till den verkliga innebörden av rättshandlingen, d v s att det inte skall tillmätas betydelse i ett skatterättsligt hänseende att ett bolag lagts in som mellanled. Den tredje grunden är att förfarandet kan angripas med hjälp av Skatteflyktslagen då förfarandet strider mot syftet med 3:12 reglerna. Syftet med denna uppsats har dels varit att utreda vilken rättslig funktion publikationen av dessa skatteupplägg har och dels att kritiskt granska ''3:12-upplägget'' och analysera hur detta förhåller sig till lagstiftning och praxis.s Publiceringen av skatteuppläggen kan, enligt min mening, liknas vid allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Vid tiden för publiceringen av de felaktiga skatteuppläggen fanns dock ett ovillkorligt krav på att en konsekvensutredning skulle vara gjord vid beslut om ett allmänt råd. Någon konsekvensutredning är dock inte genomförd för publiceringarna av de felaktiga skatteuppläggen. Enligt min mening kan de således inte likställas med allmänna råd. Eftersom det rör sig om en institutionell rekommendation är de något som får beaktas som auktoritetsskäl vid en juridisk argumentation. Efter en genomgång av Regeringsrättens praxis och förarbeten har jag kommit till slutsatsen att endast den tredje grunden, d v s Skatteflyktslagen, kan komma att bli tillämplig på förfarandet. Skatteflyktslagens 2 § innehåller fyra rekvisit vilka alla måste vara uppfyllda för att lagen skall kunna tillämpas. Rekvisit ett till tre innebär inte några större tillämpningsproblem. Det fjärde rekvisitet är att förfarandet måste strida mot lagstiftningens syfte. Huruvida ''3:12-upplägget'' gör det kan enligt min mening betraktas som osäkert då Rosander i sin doktorsavhandling har visat på att om ett förfarande inte kan vara att anse som oförutsett eller icke avsett, exempelvis genom att en omfattande utredning gjorts inom ett område, så kan det bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen. Detta med anledning av att lagstiftaren borde ha insett att problem kunde uppkomma. Eftersom det aktuella förfarandet att kringgå 3:12-reglerna genom dubbla interna aktieöverlåtelser har uppmärksammats bland annat i förarbeten anser jag att det kan bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att nämnden anser att Skatteflyktslagen är tillämplig, vilket medför att aktierna skall beskattas som om de var kvalificerade. Förhandsbeskedet har överklagats till Regeringsrätten och vilka grunder rätten väljer att eventuellt bifalla Skatteverkets yrkande på återstår att se. Publiceringen av skatteuppläggen måste, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt, motiveras betydlig bättre, exempelvis hänvisas idag till praxis dock anges ej vilka rättsfall det är som avses. Vidare sker ej en kontinuerlig uppdatering vilket också är av vikt för den enskilde skattebetalaren.},
 author    = {Dalin, Jenny},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteverkets syn på ”3:12-upplägget”},
 year     = {2008},
}