Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkursboets hantering av patentlicensavtal i konkurs - en jämförande analys av svensk och amerikansk obeståndsrätt

Eilenberg, Marcus (2003)
Department of Law
Abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för vilka förfogandemöjligheter ett konkursbo har i förhållande till patentlicensavtal vid såväl patentlicensgivares som patentlicenstagares konkurs enligt gällande svensk rätt. Med tanke på att det enligt svensk rätt är synnerligen oklart vad som gäller, har jag valt att undersöka hur man enligt amerikansk rätt har reglerat patentlicensavtal i konkurser. Detta i hopp om att finna inspiration till eventuella regleringsmöjligheter som skulle kunna användas även i det svenska rättssystemet. Uppsatsen inleds med att rättsläget enligt de båda rättssystemen redogörs för. Efter redogörelsen identifieras några av de brister som gör sig gällande enligt svensk rätt. I det följande avsnittet utreds... (More)
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för vilka förfogandemöjligheter ett konkursbo har i förhållande till patentlicensavtal vid såväl patentlicensgivares som patentlicenstagares konkurs enligt gällande svensk rätt. Med tanke på att det enligt svensk rätt är synnerligen oklart vad som gäller, har jag valt att undersöka hur man enligt amerikansk rätt har reglerat patentlicensavtal i konkurser. Detta i hopp om att finna inspiration till eventuella regleringsmöjligheter som skulle kunna användas även i det svenska rättssystemet. Uppsatsen inleds med att rättsläget enligt de båda rättssystemen redogörs för. Efter redogörelsen identifieras några av de brister som gör sig gällande enligt svensk rätt. I det följande avsnittet utreds huruvida de amerikanska lösningsmodellerna kan avhjälpa de brister som i motsvarande situationer påvisats i det svenska rättssystemet. I uppsatsen behandlas såväl ett konkursbos inträdesrätt i gäldenärens avtalsförhållande som dess rätt att häva redan ingångna avtal. Vid patentlicensgivares konkurs redogörs dessutom för konkursboets möjligheter att överlåta ett patent till tredje man trots att det är belastat med en licensrätt. Vid patentlicenstagares konkurs är det istället boets överlåtelse av licensrätten som är föremål för utredning samt vilken betydelse licensrätters sakrättsliga skydd har för såväl inträdes- och hävningsfrågan som överlåtelsemöjligheten. Överhuvudtaget diskuteras frågan om regler om konkursbons inträdes rätt är tvingande eller parterna inbördes kan avtala om rättsföljderna vid ena partens konkurs. Föreliggande uppsats visar att det enligt svensk rätt i princip råder total avsaknad av såväl lagstiftning som klargörande rättspraxis avseende konsekvenserna av att en patentlicensgivare eller patentlicenstagare försätts i konkurs. Rättsläget i USA är i många hänseenden klarare eftersom många av de i svensk rätt oreglerade områdena fått sina lösningar, antingen direkt genom lagstiftning eller via ett stort antal domstolsavgöranden. I uppsatsen visas dock att de amerikanska lösningarna måste läsas med viss försiktighet. Det amerikanska insolvensförfarandet är i många avseenden skilt från det svensk konkursförfarandet och innebörden och omfattningen av patentlicensupplåtelser är i viss mån olika i Sverige och USA. Avslutningsvis konstateras att rättsläget i Sverige måste klarläggas och att inspiration i vissa fall kan hämtas från USA. En ren överföring av de amerikanska lösningsmodellerna på svenska förhållanden är dock varken möjlig eller önskvärd med tanke på de skillnader som de båda rättssystemen uppvisar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eilenberg, Marcus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad, Immaterialrätt, Komparativ rätt, Sakrätt
language
Swedish
id
1557049
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557049,
 abstract   = {Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för vilka förfogandemöjligheter ett konkursbo har i förhållande till patentlicensavtal vid såväl patentlicensgivares som patentlicenstagares konkurs enligt gällande svensk rätt. Med tanke på att det enligt svensk rätt är synnerligen oklart vad som gäller, har jag valt att undersöka hur man enligt amerikansk rätt har reglerat patentlicensavtal i konkurser. Detta i hopp om att finna inspiration till eventuella regleringsmöjligheter som skulle kunna användas även i det svenska rättssystemet. Uppsatsen inleds med att rättsläget enligt de båda rättssystemen redogörs för. Efter redogörelsen identifieras några av de brister som gör sig gällande enligt svensk rätt. I det följande avsnittet utreds huruvida de amerikanska lösningsmodellerna kan avhjälpa de brister som i motsvarande situationer påvisats i det svenska rättssystemet. I uppsatsen behandlas såväl ett konkursbos inträdesrätt i gäldenärens avtalsförhållande som dess rätt att häva redan ingångna avtal. Vid patentlicensgivares konkurs redogörs dessutom för konkursboets möjligheter att överlåta ett patent till tredje man trots att det är belastat med en licensrätt. Vid patentlicenstagares konkurs är det istället boets överlåtelse av licensrätten som är föremål för utredning samt vilken betydelse licensrätters sakrättsliga skydd har för såväl inträdes- och hävningsfrågan som överlåtelsemöjligheten. Överhuvudtaget diskuteras frågan om regler om konkursbons inträdes rätt är tvingande eller parterna inbördes kan avtala om rättsföljderna vid ena partens konkurs. Föreliggande uppsats visar att det enligt svensk rätt i princip råder total avsaknad av såväl lagstiftning som klargörande rättspraxis avseende konsekvenserna av att en patentlicensgivare eller patentlicenstagare försätts i konkurs. Rättsläget i USA är i många hänseenden klarare eftersom många av de i svensk rätt oreglerade områdena fått sina lösningar, antingen direkt genom lagstiftning eller via ett stort antal domstolsavgöranden. I uppsatsen visas dock att de amerikanska lösningarna måste läsas med viss försiktighet. Det amerikanska insolvensförfarandet är i många avseenden skilt från det svensk konkursförfarandet och innebörden och omfattningen av patentlicensupplåtelser är i viss mån olika i Sverige och USA. Avslutningsvis konstateras att rättsläget i Sverige måste klarläggas och att inspiration i vissa fall kan hämtas från USA. En ren överföring av de amerikanska lösningsmodellerna på svenska förhållanden är dock varken möjlig eller önskvärd med tanke på de skillnader som de båda rättssystemen uppvisar.},
 author    = {Eilenberg, Marcus},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad,Immaterialrätt,Komparativ rätt,Sakrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkursboets hantering av patentlicensavtal i konkurs - en jämförande analys av svensk och amerikansk obeståndsrätt},
 year     = {2003},
}