Advanced

Överskottsinformation - en jämförelse mellan hemlig rumsavlyssning och husrannsakan med särskilt fokus på integritet och effektivitet

Ekdahl, Tobias (2009)
Department of Law
Abstract
I detta arbete beskrivs gällande svensk rätt i samband med användandet av överskottsinformation vid dels hemlig rumsavlyssning och dels husrann­sakan. Vid en jämförelse mellan dessa två straffprocessuella tvångsmedel finner man att reglerna för hur överskottsinformation får användas skiljer sig väsentligt åt. Skillnaderna motiveras i förarbetena till lagen (2007:978) om hemlig rums­av­­lyssning. Av hänsyn till integritetsaspekter har man ansett att det är nödvändigt med en mer restriktiv reglering angående användandet av överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning än vad som gäller för husrannsakan. Överväganden i samband med integritetsaspekter har fram­för­allt tagit hänsyn till av­lyss­ningens karaktär av att vara okänd för den... (More)
I detta arbete beskrivs gällande svensk rätt i samband med användandet av överskottsinformation vid dels hemlig rumsavlyssning och dels husrann­sakan. Vid en jämförelse mellan dessa två straffprocessuella tvångsmedel finner man att reglerna för hur överskottsinformation får användas skiljer sig väsentligt åt. Skillnaderna motiveras i förarbetena till lagen (2007:978) om hemlig rums­av­­lyssning. Av hänsyn till integritetsaspekter har man ansett att det är nödvändigt med en mer restriktiv reglering angående användandet av överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning än vad som gäller för husrannsakan. Överväganden i samband med integritetsaspekter har fram­för­allt tagit hänsyn till av­lyss­ningens karaktär av att vara okänd för den drabbade och att tvångs­medlet oftast pågår under en längre samman­häng­ande tid Genom Europadomstolens praxis kan man dra slutsatsen att den allmänna ordningen i svensk rätt tidigare ansågs vara för otydlig för att fylla kravet på bland annat förutsebarhet i samband med användandet av överskotts­information vid hemliga tvångsmedel. Därför regleras använ­dandet av överskottsin­formation i samband med hemlig rumsavlyss­ning genom uttryck­ligt stad­gan­de i lag. Den tidigare frånvaron av uttryckliga bestäm­melser vid an­vändandet av överskottsinformation var möjlig beroende på regelverket om inledande av förundersökning, åtalsplikt och åtalsunder­låtelse samt rappor­terings­plikt och rapporteftergift. Dessa regler - sedda i ljuset av principer­na om fri bevisprövning, fri bevisvärdering samt propor­tion­alitets­principen - ut­gjorde grunden för uppfattningen att använd­ning­en av överskottsinfor­ma­tion inte ansågs vara oreglerat trots avsaknad av ut­tryck­liga regler. I mitt arbete, som till stor del fokuserar på integritetsfrågor i samband med överskottsinformation, har jag kommit fram till att så stora skillnader i regelverken för de olika tvångsmedlen som för närvarande råder inte är motiverade. Enligt min mening är det svårt att finna en rimlig anledning till frånvaron av en uttrycklig reglering vid användandet av överskotts­informa­tion i samband med husrannsakan i ljuset av att man bedömt en sådan vara nödvändig i samband med hemlig rumsavlyssning. En annan slutsats är att integritetsintressena har sin största betydelse vid be­slut om tillstånd till att använda det straffprocessuella tvångs­medlet. I ljuset av flera i lagen införda bestämmelser som ska garan­tera rättssäkerheten och integriteten, bedömer jag de integritetshänsyn som man bör ta i samband med hanteringen av överskottsinformation inte väga tyngre än samhälls­intresset av att beivra brottslig verksamhet. Därför är det min uppfattning att uttryckliga regler istället bör tillåta användningen av överskottsinformation oavsett om den kommer från hemlig rumsavlyss­ning eller husrannsakan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Tobias
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1557070
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557070,
 abstract   = {I detta arbete beskrivs gällande svensk rätt i samband med användandet av överskottsinformation vid dels hemlig rumsavlyssning och dels husrann­sakan. Vid en jämförelse mellan dessa två straffprocessuella tvångsmedel finner man att reglerna för hur överskottsinformation får användas skiljer sig väsentligt åt. Skillnaderna motiveras i förarbetena till lagen (2007:978) om hemlig rums­av­­lyssning. Av hänsyn till integritetsaspekter har man ansett att det är nödvändigt med en mer restriktiv reglering angående användandet av överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning än vad som gäller för husrannsakan. Överväganden i samband med integritetsaspekter har fram­för­allt tagit hänsyn till av­lyss­ningens karaktär av att vara okänd för den drabbade och att tvångs­medlet oftast pågår under en längre samman­häng­ande tid Genom Europadomstolens praxis kan man dra slutsatsen att den allmänna ordningen i svensk rätt tidigare ansågs vara för otydlig för att fylla kravet på bland annat förutsebarhet i samband med användandet av överskotts­information vid hemliga tvångsmedel. Därför regleras använ­dandet av överskottsin­formation i samband med hemlig rumsavlyss­ning genom uttryck­ligt stad­gan­de i lag. Den tidigare frånvaron av uttryckliga bestäm­melser vid an­vändandet av överskottsinformation var möjlig beroende på regelverket om inledande av förundersökning, åtalsplikt och åtalsunder­låtelse samt rappor­terings­plikt och rapporteftergift. Dessa regler - sedda i ljuset av principer­na om fri bevisprövning, fri bevisvärdering samt propor­tion­alitets­principen - ut­gjorde grunden för uppfattningen att använd­ning­en av överskottsinfor­ma­tion inte ansågs vara oreglerat trots avsaknad av ut­tryck­liga regler. I mitt arbete, som till stor del fokuserar på integritetsfrågor i samband med överskottsinformation, har jag kommit fram till att så stora skillnader i regelverken för de olika tvångsmedlen som för närvarande råder inte är motiverade. Enligt min mening är det svårt att finna en rimlig anledning till frånvaron av en uttrycklig reglering vid användandet av överskotts­informa­tion i samband med husrannsakan i ljuset av att man bedömt en sådan vara nödvändig i samband med hemlig rumsavlyssning. En annan slutsats är att integritetsintressena har sin största betydelse vid be­slut om tillstånd till att använda det straffprocessuella tvångs­medlet. I ljuset av flera i lagen införda bestämmelser som ska garan­tera rättssäkerheten och integriteten, bedömer jag de integritetshänsyn som man bör ta i samband med hanteringen av överskottsinformation inte väga tyngre än samhälls­intresset av att beivra brottslig verksamhet. Därför är det min uppfattning att uttryckliga regler istället bör tillåta användningen av överskottsinformation oavsett om den kommer från hemlig rumsavlyss­ning eller husrannsakan.},
 author    = {Ekdahl, Tobias},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överskottsinformation - en jämförelse mellan hemlig rumsavlyssning och husrannsakan med särskilt fokus på integritet och effektivitet},
 year     = {2009},
}