Advanced

Internationaliseringen av svenska kommersiella avtal - särskilt om betydelsen av boilerplate-klausuler i svensk rätt

Elardt, Lovisa (2009)
Department of Law
Abstract
Genom den märkbara internationaliseringen av svenskt näringsliv har vi under senare år kommit i kontakt med en, för svenskt vidkommande, ny tradition i fråga om avtalsskrivning och avtalsklausuler. Med angloamerikanska avtal som förebild har svenska kommersiella avtal blivit allt längre och förekomsten av så kallade boilerplate-klausuler ökat markant. Boilerplate-klausuler är standardiserade och generella bestämmelser, vilka regelmässigt återfinns i angloamerikanska avtal. Att klausulerna används i angloamerikanska avtal kan till stor del förklaras av det angloamerikanska rättsystemets inriktning på texttrogen avtalstolkning. En ytterligare förklaring till användningen av boilerplate-klausuler är det faktum att det i angloamerikansk rätt... (More)
Genom den märkbara internationaliseringen av svenskt näringsliv har vi under senare år kommit i kontakt med en, för svenskt vidkommande, ny tradition i fråga om avtalsskrivning och avtalsklausuler. Med angloamerikanska avtal som förebild har svenska kommersiella avtal blivit allt längre och förekomsten av så kallade boilerplate-klausuler ökat markant. Boilerplate-klausuler är standardiserade och generella bestämmelser, vilka regelmässigt återfinns i angloamerikanska avtal. Att klausulerna används i angloamerikanska avtal kan till stor del förklaras av det angloamerikanska rättsystemets inriktning på texttrogen avtalstolkning. En ytterligare förklaring till användningen av boilerplate-klausuler är det faktum att det i angloamerikansk rätt många gånger saknas möjlighet att lösa tolknings- och avtalsfrågor med hjälp av generella tolkningsprinciper, dispositiva rättsregler eller allmänna rättsgrundsatser. Angloamerikanska avtal är, med anledning härav, i regel långa och detaljrika. Den svenska avtalsskrivningen har av tradition varit inriktad på att relativt kortfattat reglera det för avtalsparterna väsentliga. Sådant som inte uttryckligen reglerats i det skriftliga avtalet har därefter lämnats att lösas enligt dispositiva regler eller allmänna rättsprinciper. Man ser idag dock en allt tydligare tendens att utforma svenska kommersiella avtal efter angloamerikanskt mönster, varmed boilerplate-klausuler har blivit allt vanligare i svenska avtal. Boilerplate-klausuler fyller oftast, om ändock inte alltid, en reell funktion i avtal på vilka amerikansk eller engelsk rätt är tillämplig. Frågan som behandlas i denna uppsats är emellertid vilken rättsverkan sådana klausuler har när de används i avtal som är underkastade den svenska rättsordningens regler och traditionella principer. Vidare diskuteras huruvida det är lämpligt att, i avtal mellan svenska kommersiella parter, tillämpa den angloamerikanska traditionen för avtalsskrivning. Att man genom intryck från den internationella arenan kan utveckla den svenska affärsjuridiken är, enligt min mening, att betrakta som någonting positivt. Att okritiskt anamma ett nytt avtalsskrivningssätt och nya klausultyper ter sig dock olämpligt. Jag menar att boilerplate-klausuler bör användas med försiktighet och förstånd, då sådana bestämmelser ofta är anpassade till angloamerikanska förhållanden. Boilerplate-klausuler synes stundom kunna fylla en viss funktion i svensk rätt, genom att exempelvis förstärka en parts bevisbörda. En okritisk användning av boilerplate-klausuler förefaller dock kunna leda till för parterna oönskade konsekvenser och resultat. För de fall klausulerna ifråga inte medför några egentliga problem - eller ens fyller någon reell funktion - medför onödiga bestämmelser i vart fall omotiverat långa och svårlästa avtal. Enligt min mening bör man därför, mot bakgrund av förutsättningarna i det enskilda avtalsförhållandet, alltid överväga huruvida det är lämpligt att låta boilerplate-klausuler inflyta i svenska avtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elardt, Lovisa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1557147
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557147,
 abstract   = {Genom den märkbara internationaliseringen av svenskt näringsliv har vi under senare år kommit i kontakt med en, för svenskt vidkommande, ny tradition i fråga om avtalsskrivning och avtalsklausuler. Med angloamerikanska avtal som förebild har svenska kommersiella avtal blivit allt längre och förekomsten av så kallade boilerplate-klausuler ökat markant. Boilerplate-klausuler är standardiserade och generella bestämmelser, vilka regelmässigt återfinns i angloamerikanska avtal. Att klausulerna används i angloamerikanska avtal kan till stor del förklaras av det angloamerikanska rättsystemets inriktning på texttrogen avtalstolkning. En ytterligare förklaring till användningen av boilerplate-klausuler är det faktum att det i angloamerikansk rätt många gånger saknas möjlighet att lösa tolknings- och avtalsfrågor med hjälp av generella tolkningsprinciper, dispositiva rättsregler eller allmänna rättsgrundsatser. Angloamerikanska avtal är, med anledning härav, i regel långa och detaljrika. Den svenska avtalsskrivningen har av tradition varit inriktad på att relativt kortfattat reglera det för avtalsparterna väsentliga. Sådant som inte uttryckligen reglerats i det skriftliga avtalet har därefter lämnats att lösas enligt dispositiva regler eller allmänna rättsprinciper. Man ser idag dock en allt tydligare tendens att utforma svenska kommersiella avtal efter angloamerikanskt mönster, varmed boilerplate-klausuler har blivit allt vanligare i svenska avtal. Boilerplate-klausuler fyller oftast, om ändock inte alltid, en reell funktion i avtal på vilka amerikansk eller engelsk rätt är tillämplig. Frågan som behandlas i denna uppsats är emellertid vilken rättsverkan sådana klausuler har när de används i avtal som är underkastade den svenska rättsordningens regler och traditionella principer. Vidare diskuteras huruvida det är lämpligt att, i avtal mellan svenska kommersiella parter, tillämpa den angloamerikanska traditionen för avtalsskrivning. Att man genom intryck från den internationella arenan kan utveckla den svenska affärsjuridiken är, enligt min mening, att betrakta som någonting positivt. Att okritiskt anamma ett nytt avtalsskrivningssätt och nya klausultyper ter sig dock olämpligt. Jag menar att boilerplate-klausuler bör användas med försiktighet och förstånd, då sådana bestämmelser ofta är anpassade till angloamerikanska förhållanden. Boilerplate-klausuler synes stundom kunna fylla en viss funktion i svensk rätt, genom att exempelvis förstärka en parts bevisbörda. En okritisk användning av boilerplate-klausuler förefaller dock kunna leda till för parterna oönskade konsekvenser och resultat. För de fall klausulerna ifråga inte medför några egentliga problem - eller ens fyller någon reell funktion - medför onödiga bestämmelser i vart fall omotiverat långa och svårlästa avtal. Enligt min mening bör man därför, mot bakgrund av förutsättningarna i det enskilda avtalsförhållandet, alltid överväga huruvida det är lämpligt att låta boilerplate-klausuler inflyta i svenska avtal.},
 author    = {Elardt, Lovisa},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationaliseringen av svenska kommersiella avtal - särskilt om betydelsen av boilerplate-klausuler i svensk rätt},
 year     = {2009},
}