Advanced

MiFID - ökad konkurrens på bekostnad av investerarskyddet och värdepappersmarknadens genomlysning?

Kettinen, Elina (2008)
Department of Law
Abstract
Regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden har nyligen genomgått ett signifikant skifte från en rad olika nationella variationer i den nämnda lagstiftningen till en harmoniserad europeisk värdepappersmarknad genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (det så kallade ''MiFID direktivet'') samt direktivets implementeringsåtgärder på nivå två baserad på Lamfalussy -processen (Kommissions direktiv 2006/74/EC och Kommissionens förordning nr 1287/2006). Omarbetningen av ISD (Kommissions... (More)
Regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden har nyligen genomgått ett signifikant skifte från en rad olika nationella variationer i den nämnda lagstiftningen till en harmoniserad europeisk värdepappersmarknad genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (det så kallade ''MiFID direktivet'') samt direktivets implementeringsåtgärder på nivå två baserad på Lamfalussy -processen (Kommissions direktiv 2006/74/EC och Kommissionens förordning nr 1287/2006). Omarbetningen av ISD (Kommissions direktiv nr 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på området för finansiella instrument) tog fart i november 2000 genom ett offentliggörande av kommissionens kommuniké ''Förbättring av ISD''. De av kommissionen anförda viktigaste syftena med moderniseringen var&semic a) borttagandet av kvarvarande hinder mot värdepappersrörelsernas användande av det så kallade Europapass&semic b) befrämjandet av fri konkurrens och fri etableringsrätt mellan de europeiska marknadsplatserna och c) förstärkt investerarskydd genom principbaserad maximal harmonisering och nekandet av gold plating av nationella lagstiftarna. COM (2000) 729 För det första upphävs börsmonopolet genom MiFID och ersätts med principen om likvärdig behandling av aktiehandel på hela den integrerade finansmarknaden i syfte att uppnå de ovan anförda målsättningarna. Likvärdig behandling av aktiehandeln skall således utsträckas till att inte enbart omfatta markandsplatser utan även systematiska internhandlare och bilaterala OTC-transaktioner (utförs utanför en marknadsplats). Detta skulle enligt kommissionens förhoppning ''sätta ett betydande press för börserna att förbättra sin prestation genom att minska transaktionskostnaderna och erbjuda ett bredare utbud av tjänster'' M Lamandini, MiFID in Context, s. 14-15. För det andra - och kanske det viktigaste elementet i direktivet är att det förstärker kärnfunktionerna av investerarskyddet, såsom kravet på bästa orderutförande och riktlinjerna till detta, kundkategorisering samt villkor för värdepappersrörelser avseende hantering av intressekonflikter och riskhantering. Den fria konkurrensen och förtroende på värdepappersmarknaden går emellertid hand i hand där ett förstärkt investerarskydd och genomlysning av värdepapperspriserna samt marknadsintegritet spelar en central roll. Kraven på genomlysning gäller inte enbart för marknadsplatser utan även för internaliserare och bilaterala OTC-avslut. Den så kallade transparensrapporteringen enligt vilken värdepappersrörelser har valfrihet att välja kanaler för offentliggörande av avslutsinformation är möjligtvist den viktigaste reformen i själva genomlysningskraven som introduceras av MiFID. Förutsättningarna för auktorisation som en reglerad marknad respektive tillstånd för drift av MTF är ett ytterligare föremål för harmonisering inom EU vars syfte inte enbart är etablering av en singel europeisk värdepappersmarknad utan även befrämjandet av enhetliga standarder såväl för genomlysning som för marknadsförtroendet. Villkoren för börsauktorisation respektive tillstånd för drift av MTF omfattar - vid sidan av organisatoriska krav - en uppsättning av centrala kriterier för marknadsövervakningen både på en börs och på en MTF är&semic a) icke-diskriminerade och öppet redovisade handelsregler&semic b) tillträdeskriterier grundade på objektivitet och överblickbarhet&semic c) kriterier för upptagande av finansiella instrument till handel samt d) avbrytande av handel med instrument och avförande av ett instrument från handel. Det första ämnesområdet i det här examensarbetet är en kartläggning av MiFID:s påverkan både till marknadsövervakningen och till säkerställandet av tillräcklig genomlysning av värdepapperspriserna som utövas av marknadsplatserna. Jag påstår att värdepappershandelns splittrande till ett flertal marknadsplatser leder inte enbart till försvagad genomlysning av värdepapperspriserna utan även till fragmenterad övervakning av värdepappershandeln. Prisinformationens fragmentering hänför sig till den i MiFID tillåtna valfriheten för värdepappersrörelser att välja mellan tre olika kanaler för offentliggörande av information efter handel när transaktionen är utförd utanför en börs eller en MTF. De olika lederna för offentliggörande av handelsinformation introducerar utan tvivel möjligheten till att informationen består fragmenterad. Det kommer åtminstone att finnas några hinder mot informationens konsolidering där värdepappersrörelserna som använder sig av egna webbsidor kan bli det huvudsakliga motståndet. Fragmentering av både övervakningen av värdepappershandeln och säkerställandet av överblickbarheten i värdepapperspriserna leder sitt ursprung från avskaffandet av börsmonopolet. Som ett resultat därav har marknadsplatsen å ena sidan endast möjlighet att övervaka den värdepappershandel som sker genom dess automatiska handelssystem och de OTC-avslut som väljs att offentliggöras i dess handelssystem. En del av det ovananförda övervakningsansvaret har följaktligen flyttats från marknadsplatserna till värdepappersrörelserna när dessa väljer att offentliggöra sina transaktioner genom egen webbsida. Ett annat belägg för fragmentering av övervakningsansvaret är ett frigörande av konkurrensen mellan företagen som erbjuder publiceringstjänster avseende offentliggörande av information efter handel. Dessa företag kan nämligen även inkludera en övervakningstjänst med avseende på kundernas transparensrapportering, vilket säkerställer att offentliggörande av information efter handel sker i enlighet med MiFID . Ansvaret för övervakningen av ett ordningsamt iakttagande av genomlysningskraven kommer således att till en del ligga även hos de ovannämnda företagen. Huruvida det genomgripande frigörandet av konkurrensen kommer att vara framgångsrikt beror enligt min åsikt mycket på de praktiska konsekvenserna av den ovananförda fragmenteringen både av prisgenomlysning och av marknadsövervakningen. Enbart tiden kan visa den faktiska effekten på marknadsgenomlysning och -förtroende som bottnar i den reviderade regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden. Det mest idealistiska hade varit om marknadskrafterna av sig själva skulle resultera i en effektiv konsolidering av tillförlitlig handelsinformation. Det finns trots allt en viss rädsla av att marknadsaktörernas privata kommersiella intressen går före allmänhetens intresse för säkerställandet av värdepappershandelns genomlysning och förtroendet för marknaden. Det andra ämnesområdet i mitt examensarbete är hänförlig till MiFID:s implementering till den nationella lagstiftningen både i Sverige och i Finland. Den komparativa studien omfattar den nationella implementeringen dels utav kraven på värdepappershandelns genomlysning och dels utav olika övervakningsuppgifter som speciellt inriktade mot marknadsplatserna. Motivet bakom jämförelsen av de ovan nämnda övervakningsuppgifternas införande till svenska respektive finska förhållanden är att identifiera de betydande skillnaderna mellan de nationella implementeringarna samt kartlägga debatter som följd av direktivets införlivande. Jag har kommit fram till att respektive börs övervakningsskyldighet enligt respektive lands lagstiftning vilar på olika grunder. Det sist anförda innebär nämligen att reglerad marknad har av den svenska lagstiftarens ålagds ett antal myndighetsliknande övervakningsuppgifter medan den finska lagstiftningen till större del har gått åt mottsatt riktning. Den tredje ambitionen i mitt examensarbete är att sätta de genom MiFID lanserade signifikanta förändringarna i marknadsövervakningen och säkerställandet av en lämplig genomlysning av priserna till en praktisk kontext. För att bemöta utmaningen, kommer jag att introducera läsaren till de övervakningsuppgifterna som utövas av OMX Nordiska Börsen Den officiella beteckningen över OMX Nordiska Börsen har ändrats till att vara The NASDAQ OMX Group Inc (NASDAQ OMX eller NASDAQ OMX Group Inc.). Med hänsyn till den någon oklara beteckningen under övergångsperioden - om beteckningarna OMX Nordiska Börsen Stockholm respektive Helsinki kommer att även fortsättningsvis bestå - har jag valt att hålla mig till de gamla beteckningarna i detta arbete Stockholm och Helsinki (''OMX''). Vidare kommer jag att erbjuda ett antal viktiga redskap till läsaren som förhoppningsvis hjälper henne/honom att förstå MiFID:s inverkan till OMX:s handelsövervakning och säkerställande av prisgenomlysning. Analysen av effekterna som följer av MiFID kommer även att behandlas i den avslutande diskussionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kettinen, Elina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Bankrätt
language
Swedish
id
1559155
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559155,
 abstract   = {Regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden har nyligen genomgått ett signifikant skifte från en rad olika nationella variationer i den nämnda lagstiftningen till en harmoniserad europeisk värdepappersmarknad genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (det så kallade ''MiFID direktivet'') samt direktivets implementeringsåtgärder på nivå två baserad på Lamfalussy -processen (Kommissions direktiv 2006/74/EC och Kommissionens förordning nr 1287/2006). Omarbetningen av ISD (Kommissions direktiv nr 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på området för finansiella instrument) tog fart i november 2000 genom ett offentliggörande av kommissionens kommuniké ''Förbättring av ISD''. De av kommissionen anförda viktigaste syftena med moderniseringen var&semic a) borttagandet av kvarvarande hinder mot värdepappersrörelsernas användande av det så kallade Europapass&semic b) befrämjandet av fri konkurrens och fri etableringsrätt mellan de europeiska marknadsplatserna och c) förstärkt investerarskydd genom principbaserad maximal harmonisering och nekandet av gold plating av nationella lagstiftarna. COM (2000) 729 För det första upphävs börsmonopolet genom MiFID och ersätts med principen om likvärdig behandling av aktiehandel på hela den integrerade finansmarknaden i syfte att uppnå de ovan anförda målsättningarna. Likvärdig behandling av aktiehandeln skall således utsträckas till att inte enbart omfatta markandsplatser utan även systematiska internhandlare och bilaterala OTC-transaktioner (utförs utanför en marknadsplats). Detta skulle enligt kommissionens förhoppning ''sätta ett betydande press för börserna att förbättra sin prestation genom att minska transaktionskostnaderna och erbjuda ett bredare utbud av tjänster'' M Lamandini, MiFID in Context, s. 14-15. För det andra - och kanske det viktigaste elementet i direktivet är att det förstärker kärnfunktionerna av investerarskyddet, såsom kravet på bästa orderutförande och riktlinjerna till detta, kundkategorisering samt villkor för värdepappersrörelser avseende hantering av intressekonflikter och riskhantering. Den fria konkurrensen och förtroende på värdepappersmarknaden går emellertid hand i hand där ett förstärkt investerarskydd och genomlysning av värdepapperspriserna samt marknadsintegritet spelar en central roll. Kraven på genomlysning gäller inte enbart för marknadsplatser utan även för internaliserare och bilaterala OTC-avslut. Den så kallade transparensrapporteringen enligt vilken värdepappersrörelser har valfrihet att välja kanaler för offentliggörande av avslutsinformation är möjligtvist den viktigaste reformen i själva genomlysningskraven som introduceras av MiFID. Förutsättningarna för auktorisation som en reglerad marknad respektive tillstånd för drift av MTF är ett ytterligare föremål för harmonisering inom EU vars syfte inte enbart är etablering av en singel europeisk värdepappersmarknad utan även befrämjandet av enhetliga standarder såväl för genomlysning som för marknadsförtroendet. Villkoren för börsauktorisation respektive tillstånd för drift av MTF omfattar - vid sidan av organisatoriska krav - en uppsättning av centrala kriterier för marknadsövervakningen både på en börs och på en MTF är&semic a) icke-diskriminerade och öppet redovisade handelsregler&semic b) tillträdeskriterier grundade på objektivitet och överblickbarhet&semic c) kriterier för upptagande av finansiella instrument till handel samt d) avbrytande av handel med instrument och avförande av ett instrument från handel. Det första ämnesområdet i det här examensarbetet är en kartläggning av MiFID:s påverkan både till marknadsövervakningen och till säkerställandet av tillräcklig genomlysning av värdepapperspriserna som utövas av marknadsplatserna. Jag påstår att värdepappershandelns splittrande till ett flertal marknadsplatser leder inte enbart till försvagad genomlysning av värdepapperspriserna utan även till fragmenterad övervakning av värdepappershandeln. Prisinformationens fragmentering hänför sig till den i MiFID tillåtna valfriheten för värdepappersrörelser att välja mellan tre olika kanaler för offentliggörande av information efter handel när transaktionen är utförd utanför en börs eller en MTF. De olika lederna för offentliggörande av handelsinformation introducerar utan tvivel möjligheten till att informationen består fragmenterad. Det kommer åtminstone att finnas några hinder mot informationens konsolidering där värdepappersrörelserna som använder sig av egna webbsidor kan bli det huvudsakliga motståndet. Fragmentering av både övervakningen av värdepappershandeln och säkerställandet av överblickbarheten i värdepapperspriserna leder sitt ursprung från avskaffandet av börsmonopolet. Som ett resultat därav har marknadsplatsen å ena sidan endast möjlighet att övervaka den värdepappershandel som sker genom dess automatiska handelssystem och de OTC-avslut som väljs att offentliggöras i dess handelssystem. En del av det ovananförda övervakningsansvaret har följaktligen flyttats från marknadsplatserna till värdepappersrörelserna när dessa väljer att offentliggöra sina transaktioner genom egen webbsida. Ett annat belägg för fragmentering av övervakningsansvaret är ett frigörande av konkurrensen mellan företagen som erbjuder publiceringstjänster avseende offentliggörande av information efter handel. Dessa företag kan nämligen även inkludera en övervakningstjänst med avseende på kundernas transparensrapportering, vilket säkerställer att offentliggörande av information efter handel sker i enlighet med MiFID . Ansvaret för övervakningen av ett ordningsamt iakttagande av genomlysningskraven kommer således att till en del ligga även hos de ovannämnda företagen. Huruvida det genomgripande frigörandet av konkurrensen kommer att vara framgångsrikt beror enligt min åsikt mycket på de praktiska konsekvenserna av den ovananförda fragmenteringen både av prisgenomlysning och av marknadsövervakningen. Enbart tiden kan visa den faktiska effekten på marknadsgenomlysning och -förtroende som bottnar i den reviderade regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden. Det mest idealistiska hade varit om marknadskrafterna av sig själva skulle resultera i en effektiv konsolidering av tillförlitlig handelsinformation. Det finns trots allt en viss rädsla av att marknadsaktörernas privata kommersiella intressen går före allmänhetens intresse för säkerställandet av värdepappershandelns genomlysning och förtroendet för marknaden. Det andra ämnesområdet i mitt examensarbete är hänförlig till MiFID:s implementering till den nationella lagstiftningen både i Sverige och i Finland. Den komparativa studien omfattar den nationella implementeringen dels utav kraven på värdepappershandelns genomlysning och dels utav olika övervakningsuppgifter som speciellt inriktade mot marknadsplatserna. Motivet bakom jämförelsen av de ovan nämnda övervakningsuppgifternas införande till svenska respektive finska förhållanden är att identifiera de betydande skillnaderna mellan de nationella implementeringarna samt kartlägga debatter som följd av direktivets införlivande. Jag har kommit fram till att respektive börs övervakningsskyldighet enligt respektive lands lagstiftning vilar på olika grunder. Det sist anförda innebär nämligen att reglerad marknad har av den svenska lagstiftarens ålagds ett antal myndighetsliknande övervakningsuppgifter medan den finska lagstiftningen till större del har gått åt mottsatt riktning. Den tredje ambitionen i mitt examensarbete är att sätta de genom MiFID lanserade signifikanta förändringarna i marknadsövervakningen och säkerställandet av en lämplig genomlysning av priserna till en praktisk kontext. För att bemöta utmaningen, kommer jag att introducera läsaren till de övervakningsuppgifterna som utövas av OMX Nordiska Börsen Den officiella beteckningen över OMX Nordiska Börsen har ändrats till att vara The NASDAQ OMX Group Inc (NASDAQ OMX eller NASDAQ OMX Group Inc.). Med hänsyn till den någon oklara beteckningen under övergångsperioden - om beteckningarna OMX Nordiska Börsen Stockholm respektive Helsinki kommer att även fortsättningsvis bestå - har jag valt att hålla mig till de gamla beteckningarna i detta arbete Stockholm och Helsinki (''OMX''). Vidare kommer jag att erbjuda ett antal viktiga redskap till läsaren som förhoppningsvis hjälper henne/honom att förstå MiFID:s inverkan till OMX:s handelsövervakning och säkerställande av prisgenomlysning. Analysen av effekterna som följer av MiFID kommer även att behandlas i den avslutande diskussionen.},
 author    = {Kettinen, Elina},
 keyword   = {Associationsrätt,Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MiFID - ökad konkurrens på bekostnad av investerarskyddet och värdepappersmarknadens genomlysning?},
 year     = {2008},
}