Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskattning av tjänsteinkomster vid arbete i Öresundsregionen

Lénberg, Theresa (2003)
Department of Law
Abstract
Det finns i dag stora möjligheter för människor att förflytta sig mellan olika länder för att arbeta. När Öresundsbron öppnades skapade detta en möjlighet för danskar och svenskar att på ett enkelt sätt arbeta och pendla i Öresundsregionen. När bostadsort och arbetsplats är belägna i skilda länder uppstår ofta frågor avseende var en inkomst skall beskattas. För att inte inkomsten skall beskattas i flera länder krävs att man tar hänsyn dels till ländernas interna skatteregler och dels till eventuellt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. För Danmarks och Sveriges del är EG-rätten en del av den inhemska rättsordningen och därför måste hänsyn också tas till EG-rättens påverkan på den aktuella situationen. Uppsatsens syften är att... (More)
Det finns i dag stora möjligheter för människor att förflytta sig mellan olika länder för att arbeta. När Öresundsbron öppnades skapade detta en möjlighet för danskar och svenskar att på ett enkelt sätt arbeta och pendla i Öresundsregionen. När bostadsort och arbetsplats är belägna i skilda länder uppstår ofta frågor avseende var en inkomst skall beskattas. För att inte inkomsten skall beskattas i flera länder krävs att man tar hänsyn dels till ländernas interna skatteregler och dels till eventuellt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. För Danmarks och Sveriges del är EG-rätten en del av den inhemska rättsordningen och därför måste hänsyn också tas till EG-rättens påverkan på den aktuella situationen. Uppsatsens syften är att redogöra för de skatteregler som blir tillämpliga på personer som pendlar i Öresundsregionen samt att se hur dessa regler förhåller sig till EG-rätten. För att uppnå dessa syften behandlas inledningsvis de interna internationella skattereglerna i Sverige och Danmark. Därefter redogörs för dubbelbeskattningsavtalsrättens påverkan på skattesituationen för de som arbetar och pendlar i Öresundsregionen. EG-rättens påverkan på den direkta beskattningen är i dagsläget mycket aktuell genom SOU 2003:12. Utredningen kommer fram till att beskattning enligt SINK strider mot artikel 39 i EG-fördraget om fri rörlighet för arbetstagare. Man har tagit fram ett förslag där en begränsat skattskyldig person skall ha möjlighet att bli beskattad som en obegränsat skattskyldig person om man har förvärvat 75% av sin totala inkomst i Sverige. Intern internationell skatterätt I Sverige skiljer man på obegränsad och begränsad skattskyldighet. Den obegränsade skattskyldigheten regleras i Inkomstskattelagen och omfattar alla inkomster oavsett var i världen dessa inkomster har förvärvats. Den begränsade skattskyldigheten omfattar endast vissa inkomster som har stark anknytning till Sverige. För att skatterättsligt ses som obegränsat skattskyldig krävs att man är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige. Uppfylls inte villkoren för obegränsad skattskyldighet föreligger begränsad skattskyldighet. Det finns vissa undantag från den obegränsade skattskyldigheten för personer som tillfälligt befinner sig i utlandet för att arbeta. Skattefrihet kan grundas på antingen sexmånadersregeln eller ettårs regeln. Som obegränsat skattskyldig beskattas man i Sverige för allt som utgår på grund av tjänsten. Avdrag medges för de kostnader som är att anse som kostnader för fullgörandet av tjänsten. Obegränsat skattskyldiga betalar kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten är progressiv. De personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas enligt lagen om utomlands bosatta (SINK). Enligt SINK beskattas endast inkomster som förvärvats i Sverige. Skatten är en definitiv källskatt om 25% och inga avdrag medges. I Danmark sker inkomstbeskattningen med stöd av Kildeskatteloven. Beskattningsrätten avgränsas genom att dela in skattskyldigheten i full skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En fullt skattskyldig person betalar skatt på inkomster oavsett om de kommer från Danmark eller utlandet. Den begränsade skattskyldigheten omfattar bara inkomster från Danmark. Full skattskyldighet innebär att beskattning sker för allt som utgår från tjänsten. Avdrag medges för kostnader i samband med tjänsten. En begränsat skattskyldig person beskattas med en definitiv källskatt men kan under vissa förutsättningar välja att bli beskattad som en fullt skattskyldig. Förutsättningarna är att personen skall ha förvärvat 75% av sin totala inkomst i Danmark. Dubbelbeskattningsavtalsrätt Staters suveräna ställning gör att det är upp till varje stat att själva bestämma hur de vill utforma sina skatteanspråk och på vilka principer dessa skall grundas. Det finns tre huvudsakliga beskattningsprinciper som länder använder i sin interna lagstiftning för att grunda sina skatteanspråk, domicilprincipen, källstatsprincipen och nationalitetsprincipen. Sverige och Danmark använder sig av domicilprincipen och källstatsprincipen. I och med att olika principer används så kan detta leda till att dubbelbeskattning uppkommer, d.v.s. en och samma inkomst beskattas i mer än en stat. För att undvika dubbelbeskattning har stater olika metoder för detta i sin interna lagstiftning. Huvudmetoderna är omkostnadsavdrag, exempt metoden och credit metoden. Den andra möjligheten som stater har för att undvika dubbelbeskattning är att sluta dubbelbeskattningsavtal med andra stater, där det regleras var en inkomst skall beskattas. För Sveriges del är det mycket vanligt med tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Sverige är ett av de länder som slutit flest avtal i hela världen, ca 60 st. Dubbelbeskattningsavtalens förhållande till den interna rätten är en mycket omdiskuterad fråga. I Sverige har man slutit sig till principen att dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa aldrig utvidga den rätt att beskatta en inkomst som tillkommer en stat enligt dess interna rätt. Tolkningen av dubelbeskattningsavtal sker enligt folkrättsliga principer. De generella och universiellt accepterade principerna för tolkning finns i Wienkonventionen. När stater beslutar sig för att ingå ett avtal använder sig de flesta av OECD:s modellavtal. OECD:s modellavtal för inkomst och förmögenhet har skapats av OECD:s Fiscal Committe och syftar till att skapa en enhetlig dubbelbeskattningsavtalsrätt runt om i världen. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna följer nästan undantagslöst OECD:s modellavtal. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet reglerar b.la. förhållandena för arbetstagare i Öresundsregionen. Genom avtalet fördelas beskattningsrätten mellan länderna. Enligt avtalet skall arbetsinkomster beskattas i arbetslandet som huvudregel. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel där beskattningsrätten tillfallet hemviststaten. I dessa undantagsfall skall det var frågan om tillfälligt arbete i arbetslandet, vistelsen får inte överstiga 183 dagar under en tolvmånaders period. I det nordiska avtalet finns vissa speciella regler som rör förhållandena i Öresundsregionen. EG-skatterätt Skatterätten har påverkats mycket av medlemskapet i EU. Den indirekta beskattningen är i stor utsträckning harmoniserad inom gemenskapen. Den direkta beskattningen har inte harmoniserats i samma utsträckning. Detta innebär inte att den direkta beskattningen lämnas opåverkad av vårt medlemskap. Fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare och ickediskriminering har fått mycket stor påverkan på den direkta beskattningen. EG-domstolen har i en rad fall funnit att olika inslag i medlemsländernas inkomstskattelagstiftningen har stridit mot dessa regler. För Sveriges del pågår en diskussion kring om beskattning enligt SINK skulle kunna medföra att diskriminering enligt artikel 39 i EG-fördraget uppkommer. Beskattning enligt SINK medför att det inte medges några avdrag för olika kostnader som är förenade med tjänsten. I vissa fall innebär detta att skattskyldiga enligt SINK blir hårdare beskattade är de som beskattas enligt IL. De som blir drabbade är i stor utsträckning utländska medborgare så även om reglerna inte är direkt diskriminerande kan indirekt diskriminering föreligga. SOU 2003:12 har i sin utredning lagt fram ett förslag om ändring i SINK för att beskattningen inte skall medföra diskriminering för utländska medborgare. Man har följt EG-domstolens praxis och tagit fram ett förslag där en begränsat skattskyldig person skall ha möjlighet att bli beskattad som en obegränsat skattskyldig person om man har förvärvat 75% av sin totala inkomst i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lénberg, Theresa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1559531
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559531,
 abstract   = {Det finns i dag stora möjligheter för människor att förflytta sig mellan olika länder för att arbeta. När Öresundsbron öppnades skapade detta en möjlighet för danskar och svenskar att på ett enkelt sätt arbeta och pendla i Öresundsregionen. När bostadsort och arbetsplats är belägna i skilda länder uppstår ofta frågor avseende var en inkomst skall beskattas. För att inte inkomsten skall beskattas i flera länder krävs att man tar hänsyn dels till ländernas interna skatteregler och dels till eventuellt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. För Danmarks och Sveriges del är EG-rätten en del av den inhemska rättsordningen och därför måste hänsyn också tas till EG-rättens påverkan på den aktuella situationen. Uppsatsens syften är att redogöra för de skatteregler som blir tillämpliga på personer som pendlar i Öresundsregionen samt att se hur dessa regler förhåller sig till EG-rätten. För att uppnå dessa syften behandlas inledningsvis de interna internationella skattereglerna i Sverige och Danmark. Därefter redogörs för dubbelbeskattningsavtalsrättens påverkan på skattesituationen för de som arbetar och pendlar i Öresundsregionen. EG-rättens påverkan på den direkta beskattningen är i dagsläget mycket aktuell genom SOU 2003:12. Utredningen kommer fram till att beskattning enligt SINK strider mot artikel 39 i EG-fördraget om fri rörlighet för arbetstagare. Man har tagit fram ett förslag där en begränsat skattskyldig person skall ha möjlighet att bli beskattad som en obegränsat skattskyldig person om man har förvärvat 75% av sin totala inkomst i Sverige. Intern internationell skatterätt I Sverige skiljer man på obegränsad och begränsad skattskyldighet. Den obegränsade skattskyldigheten regleras i Inkomstskattelagen och omfattar alla inkomster oavsett var i världen dessa inkomster har förvärvats. Den begränsade skattskyldigheten omfattar endast vissa inkomster som har stark anknytning till Sverige. För att skatterättsligt ses som obegränsat skattskyldig krävs att man är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige. Uppfylls inte villkoren för obegränsad skattskyldighet föreligger begränsad skattskyldighet. Det finns vissa undantag från den obegränsade skattskyldigheten för personer som tillfälligt befinner sig i utlandet för att arbeta. Skattefrihet kan grundas på antingen sexmånadersregeln eller ettårs regeln. Som obegränsat skattskyldig beskattas man i Sverige för allt som utgår på grund av tjänsten. Avdrag medges för de kostnader som är att anse som kostnader för fullgörandet av tjänsten. Obegränsat skattskyldiga betalar kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten är progressiv. De personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas enligt lagen om utomlands bosatta (SINK). Enligt SINK beskattas endast inkomster som förvärvats i Sverige. Skatten är en definitiv källskatt om 25% och inga avdrag medges. I Danmark sker inkomstbeskattningen med stöd av Kildeskatteloven. Beskattningsrätten avgränsas genom att dela in skattskyldigheten i full skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En fullt skattskyldig person betalar skatt på inkomster oavsett om de kommer från Danmark eller utlandet. Den begränsade skattskyldigheten omfattar bara inkomster från Danmark. Full skattskyldighet innebär att beskattning sker för allt som utgår från tjänsten. Avdrag medges för kostnader i samband med tjänsten. En begränsat skattskyldig person beskattas med en definitiv källskatt men kan under vissa förutsättningar välja att bli beskattad som en fullt skattskyldig. Förutsättningarna är att personen skall ha förvärvat 75% av sin totala inkomst i Danmark. Dubbelbeskattningsavtalsrätt Staters suveräna ställning gör att det är upp till varje stat att själva bestämma hur de vill utforma sina skatteanspråk och på vilka principer dessa skall grundas. Det finns tre huvudsakliga beskattningsprinciper som länder använder i sin interna lagstiftning för att grunda sina skatteanspråk, domicilprincipen, källstatsprincipen och nationalitetsprincipen. Sverige och Danmark använder sig av domicilprincipen och källstatsprincipen. I och med att olika principer används så kan detta leda till att dubbelbeskattning uppkommer, d.v.s. en och samma inkomst beskattas i mer än en stat. För att undvika dubbelbeskattning har stater olika metoder för detta i sin interna lagstiftning. Huvudmetoderna är omkostnadsavdrag, exempt metoden och credit metoden. Den andra möjligheten som stater har för att undvika dubbelbeskattning är att sluta dubbelbeskattningsavtal med andra stater, där det regleras var en inkomst skall beskattas. För Sveriges del är det mycket vanligt med tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Sverige är ett av de länder som slutit flest avtal i hela världen, ca 60 st. Dubbelbeskattningsavtalens förhållande till den interna rätten är en mycket omdiskuterad fråga. I Sverige har man slutit sig till principen att dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa aldrig utvidga den rätt att beskatta en inkomst som tillkommer en stat enligt dess interna rätt. Tolkningen av dubelbeskattningsavtal sker enligt folkrättsliga principer. De generella och universiellt accepterade principerna för tolkning finns i Wienkonventionen. När stater beslutar sig för att ingå ett avtal använder sig de flesta av OECD:s modellavtal. OECD:s modellavtal för inkomst och förmögenhet har skapats av OECD:s Fiscal Committe och syftar till att skapa en enhetlig dubbelbeskattningsavtalsrätt runt om i världen. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna följer nästan undantagslöst OECD:s modellavtal. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet reglerar b.la. förhållandena för arbetstagare i Öresundsregionen. Genom avtalet fördelas beskattningsrätten mellan länderna. Enligt avtalet skall arbetsinkomster beskattas i arbetslandet som huvudregel. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel där beskattningsrätten tillfallet hemviststaten. I dessa undantagsfall skall det var frågan om tillfälligt arbete i arbetslandet, vistelsen får inte överstiga 183 dagar under en tolvmånaders period. I det nordiska avtalet finns vissa speciella regler som rör förhållandena i Öresundsregionen. EG-skatterätt Skatterätten har påverkats mycket av medlemskapet i EU. Den indirekta beskattningen är i stor utsträckning harmoniserad inom gemenskapen. Den direkta beskattningen har inte harmoniserats i samma utsträckning. Detta innebär inte att den direkta beskattningen lämnas opåverkad av vårt medlemskap. Fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare och ickediskriminering har fått mycket stor påverkan på den direkta beskattningen. EG-domstolen har i en rad fall funnit att olika inslag i medlemsländernas inkomstskattelagstiftningen har stridit mot dessa regler. För Sveriges del pågår en diskussion kring om beskattning enligt SINK skulle kunna medföra att diskriminering enligt artikel 39 i EG-fördraget uppkommer. Beskattning enligt SINK medför att det inte medges några avdrag för olika kostnader som är förenade med tjänsten. I vissa fall innebär detta att skattskyldiga enligt SINK blir hårdare beskattade är de som beskattas enligt IL. De som blir drabbade är i stor utsträckning utländska medborgare så även om reglerna inte är direkt diskriminerande kan indirekt diskriminering föreligga. SOU 2003:12 har i sin utredning lagt fram ett förslag om ändring i SINK för att beskattningen inte skall medföra diskriminering för utländska medborgare. Man har följt EG-domstolens praxis och tagit fram ett förslag där en begränsat skattskyldig person skall ha möjlighet att bli beskattad som en obegränsat skattskyldig person om man har förvärvat 75% av sin totala inkomst i Sverige.},
 author    = {Lénberg, Theresa},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattning av tjänsteinkomster vid arbete i Öresundsregionen},
 year     = {2003},
}