Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmiljöförhållanden vid IT-relaterade företag -Teoretisk bakrund samt en praktisk studie

Olvmyr, Tomas (2001)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar arbetsmiljöfrågor och problematiken kring dessa, spe-cifikt på IT-relaterade arbetsplatser. Jag vill undersöka det regelverk som omger dessa, eventuella problem som kan vara särskilt relevanta här samt hur dessa problem hanteras i Sverige. I uppsatsens första del kommer en genomgång av den specifika pro-blema-tiken kring IT-orienterade företag. Avhandlingen är inriktad på tre specifika problemställningar som definieras i denna del. De tre problemområdena är: allmänna ergonomiska problem, problem som är relaterade till långvarigt arbete framför bildskärmar samt stressrelaterade problem. Därefter går jag igenom den all-männa arbetsrätts-liga regleringen på ar-betsmiljöområdet med fokusering på arbetsmiljölagen och... (More)
Uppsatsen behandlar arbetsmiljöfrågor och problematiken kring dessa, spe-cifikt på IT-relaterade arbetsplatser. Jag vill undersöka det regelverk som omger dessa, eventuella problem som kan vara särskilt relevanta här samt hur dessa problem hanteras i Sverige. I uppsatsens första del kommer en genomgång av den specifika pro-blema-tiken kring IT-orienterade företag. Avhandlingen är inriktad på tre specifika problemställningar som definieras i denna del. De tre problemområdena är: allmänna ergonomiska problem, problem som är relaterade till långvarigt arbete framför bildskärmar samt stressrelaterade problem. Därefter går jag igenom den all-männa arbetsrätts-liga regleringen på ar-betsmiljöområdet med fokusering på arbetsmiljölagen och arbetstidslagen och dess förordningar. Efter detta följer de regler som finns inom de speci-fika problemområden jag undersöker, regler som bland annat finns i Ar-betsmiljöverkets författningar. I denna del av arbetet går jag även igenom den EG-rättsliga lagstiftning som finns i fördraget, ramdirektivet om säker-het och hälsa på arbetsplatsen, olika relevanta arbetsplatsdirektiv samt EG-rättslig praxis. Jag går även övriga regler och program av bety-delse som finns i gemenskapen igenom. Jag har valt att komplettera den teoretiska genomgången med en praktisk undersökning av två arbetsplatser på IT-företag. Först kommer en allmän presentation av varje företag. Därefter följer undersökningen, som är inrik-tad på de tre om-rådena nämnda ovan och baseras på ett frågeformulär. Dessa frågor har ställts till repre-sentanter för såväl arbetstagare som arbetsgivare på ar-betsplatserna. Som ett resultat av undersökningen kommer därefter en kort genomgång av arbetsplatsen på varje företag, med specifika problem och företräden. Efter den praktiska undersökningen avslutas uppsatsen med en analy-s av den aktuella lagstiftningen och resultaten av min empiriska undersökning. Jag jämför de bägge arbetsplatsernas arbetsmiljö med varandra och dess-utom med det arbetsrättsliga regelverket och analyserar de eventuella brister jag funnit. Därefter diskuterar jag huruvida lagstiftningen och situationen på arbetsplatserna jag un-dersökt överensstäm-mer med den hypotes rörande IT-företagens arbetsmiljöproblematik som jag hade innan upp-satsen skrevs. I denna del tillför jag slutligen min egen be-dömning av situationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olvmyr, Tomas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1561025
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561025,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar arbetsmiljöfrågor och problematiken kring dessa, spe-cifikt på IT-relaterade arbetsplatser. Jag vill undersöka det regelverk som omger dessa, eventuella problem som kan vara särskilt relevanta här samt hur dessa problem hanteras i Sverige. I uppsatsens första del kommer en genomgång av den specifika pro-blema-tiken kring IT-orienterade företag. Avhandlingen är inriktad på tre specifika problemställningar som definieras i denna del. De tre problemområdena är: allmänna ergonomiska problem, problem som är relaterade till långvarigt arbete framför bildskärmar samt stressrelaterade problem. Därefter går jag igenom den all-männa arbetsrätts-liga regleringen på ar-betsmiljöområdet med fokusering på arbetsmiljölagen och arbetstidslagen och dess förordningar. Efter detta följer de regler som finns inom de speci-fika problemområden jag undersöker, regler som bland annat finns i Ar-betsmiljöverkets författningar. I denna del av arbetet går jag även igenom den EG-rättsliga lagstiftning som finns i fördraget, ramdirektivet om säker-het och hälsa på arbetsplatsen, olika relevanta arbetsplatsdirektiv samt EG-rättslig praxis. Jag går även övriga regler och program av bety-delse som finns i gemenskapen igenom. Jag har valt att komplettera den teoretiska genomgången med en praktisk undersökning av två arbetsplatser på IT-företag. Först kommer en allmän presentation av varje företag. Därefter följer undersökningen, som är inrik-tad på de tre om-rådena nämnda ovan och baseras på ett frågeformulär. Dessa frågor har ställts till repre-sentanter för såväl arbetstagare som arbetsgivare på ar-betsplatserna. Som ett resultat av undersökningen kommer därefter en kort genomgång av arbetsplatsen på varje företag, med specifika problem och företräden. Efter den praktiska undersökningen avslutas uppsatsen med en analy-s av den aktuella lagstiftningen och resultaten av min empiriska undersökning. Jag jämför de bägge arbetsplatsernas arbetsmiljö med varandra och dess-utom med det arbetsrättsliga regelverket och analyserar de eventuella brister jag funnit. Därefter diskuterar jag huruvida lagstiftningen och situationen på arbetsplatserna jag un-dersökt överensstäm-mer med den hypotes rörande IT-företagens arbetsmiljöproblematik som jag hade innan upp-satsen skrevs. I denna del tillför jag slutligen min egen be-dömning av situationen.},
 author    = {Olvmyr, Tomas},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljöförhållanden vid IT-relaterade företag -Teoretisk bakrund samt en praktisk studie},
 year     = {2001},
}