Advanced

Utomståenderegeln med fokus på begreppet särskilda skäl samt karenstiden

Seger, Linda (2009)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar delar av utomståenderegeln, nämligen vad som avses med begreppet särskilda skäl samt karenstidens betydelse för tillämpningen av utomståenderegeln. Utomståenderegeln är en undantagsregel vars syfte är att hindra ett för högt skatteuttag för de fall att det i företaget finns en utdelningsberättigad utomstående ägare vars andel i företaget uppgår till minst 30 %. Anses regeln tillämplig sker beskattningen av den i företaget aktive delägaren, enligt de allmänna reglerna istället för enligt de särskilda fåmansföretagarreglerna. Detta medför oftast en lägre beskattning än vad som annars hade varit fallet. Eftersom detta är en undantagsregel med syfte att under vissa förutsättningar mildra beskattningen omgärdas den av vissa... (More)
Uppsatsen behandlar delar av utomståenderegeln, nämligen vad som avses med begreppet särskilda skäl samt karenstidens betydelse för tillämpningen av utomståenderegeln. Utomståenderegeln är en undantagsregel vars syfte är att hindra ett för högt skatteuttag för de fall att det i företaget finns en utdelningsberättigad utomstående ägare vars andel i företaget uppgår till minst 30 %. Anses regeln tillämplig sker beskattningen av den i företaget aktive delägaren, enligt de allmänna reglerna istället för enligt de särskilda fåmansföretagarreglerna. Detta medför oftast en lägre beskattning än vad som annars hade varit fallet. Eftersom detta är en undantagsregel med syfte att under vissa förutsättningar mildra beskattningen omgärdas den av vissa restriktioner för att den inte ska utnyttjas i skatteundandragande syfte. Det är här de särskilda skälen aktualiseras. Tanken är att om de formella villkoren, att utomstående i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning, är uppfyllda, men incitamentet att omvandla löneinkomster till kapitalinkomster kvarstår, så kan det utgöra särskilda skäl att ändå anse andelarna som kvalificerade. Upplägg som skulle kunna användas för att utnyttja den lägre beskattningen samtidigt som den utomstående av olika anledningar inte fullt ut kommer i åtnjutande av utdelning stoppas därför. Det är först när incitamentet, att omvandla löneinkomster till kapitalinkomster, upphör, som en tillämpning av utomståenderegeln kan motiveras. I lagparagrafen, 57 kap. 5 § IL, talas om att man vid bedömningen ska beakta förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Perioden benämns ofta som en karenstid. Emellertid är rättsläget oklart och i ett flertal fall har en tillämpning stoppats tillsynes enbart av den anledningen att det utomstående ägandet varat för kort tid. Detta är enligt mitt tycke inte i överensstämmelse vare sig med lagtexten eller med förarbetena. Praxis på området präglas av en mycket restriktiv och stelbent bedömning. Även vad gäller bevisbördan är rättsläget oklart. Ska SKV visa att det föreligger särskilda skäl eller är det den skattskyldige som ska visa att det inte förekommer några särskilda skäl. Hur höga krav som ställs för att parten ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda är omöjligt att säkerställa. Den osäkerhet som råder gör det angeläget med en översyn på området. I uppsatsen pekar jag på flera brister med nuvarande praxis. Uppsatsen avslutas därför med ett lege ferenda avsnitt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seger, Linda
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561839
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561839,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar delar av utomståenderegeln, nämligen vad som avses med begreppet särskilda skäl samt karenstidens betydelse för tillämpningen av utomståenderegeln. Utomståenderegeln är en undantagsregel vars syfte är att hindra ett för högt skatteuttag för de fall att det i företaget finns en utdelningsberättigad utomstående ägare vars andel i företaget uppgår till minst 30 %. Anses regeln tillämplig sker beskattningen av den i företaget aktive delägaren, enligt de allmänna reglerna istället för enligt de särskilda fåmansföretagarreglerna. Detta medför oftast en lägre beskattning än vad som annars hade varit fallet. Eftersom detta är en undantagsregel med syfte att under vissa förutsättningar mildra beskattningen omgärdas den av vissa restriktioner för att den inte ska utnyttjas i skatteundandragande syfte. Det är här de särskilda skälen aktualiseras. Tanken är att om de formella villkoren, att utomstående i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning, är uppfyllda, men incitamentet att omvandla löneinkomster till kapitalinkomster kvarstår, så kan det utgöra särskilda skäl att ändå anse andelarna som kvalificerade. Upplägg som skulle kunna användas för att utnyttja den lägre beskattningen samtidigt som den utomstående av olika anledningar inte fullt ut kommer i åtnjutande av utdelning stoppas därför. Det är först när incitamentet, att omvandla löneinkomster till kapitalinkomster, upphör, som en tillämpning av utomståenderegeln kan motiveras. I lagparagrafen, 57 kap. 5 § IL, talas om att man vid bedömningen ska beakta förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Perioden benämns ofta som en karenstid. Emellertid är rättsläget oklart och i ett flertal fall har en tillämpning stoppats tillsynes enbart av den anledningen att det utomstående ägandet varat för kort tid. Detta är enligt mitt tycke inte i överensstämmelse vare sig med lagtexten eller med förarbetena. Praxis på området präglas av en mycket restriktiv och stelbent bedömning. Även vad gäller bevisbördan är rättsläget oklart. Ska SKV visa att det föreligger särskilda skäl eller är det den skattskyldige som ska visa att det inte förekommer några särskilda skäl. Hur höga krav som ställs för att parten ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda är omöjligt att säkerställa. Den osäkerhet som råder gör det angeläget med en översyn på området. I uppsatsen pekar jag på flera brister med nuvarande praxis. Uppsatsen avslutas därför med ett lege ferenda avsnitt.},
 author    = {Seger, Linda},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utomståenderegeln med fokus på begreppet särskilda skäl samt karenstiden},
 year     = {2009},
}