Advanced

Bolagisering av sjukhus

Sellgren, Jenny (2001)
Department of Law
Abstract
Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen. De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av aktiebolag eller som nämndverksamhet. Oftast är det effektiviteten från företagsekonomisk synpunkt som motiverar att man använder bolagsformen. På senare år har dock kommunallagen, genom bestämmelser om kommunala bolag, gjort att skillnaderna mellan förvaltningsformen och bolagsformen minskats. Kommun och landsting får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte, går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i... (More)
Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen. De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av aktiebolag eller som nämndverksamhet. Oftast är det effektiviteten från företagsekonomisk synpunkt som motiverar att man använder bolagsformen. På senare år har dock kommunallagen, genom bestämmelser om kommunala bolag, gjort att skillnaderna mellan förvaltningsformen och bolagsformen minskats. Kommun och landsting får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte, går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Skall verksamheten överlämnas till ett bolag gäller också att den skall falla inom den kommunala kompetensen. Utrymmet för företagsbildning inom lagens ramar är ganska stort. Samma principer som styr den rent kommunala verksamheten styr även verksamheten i privaträttsliga organ. Hit hör lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen. Vid bolagisering av sjukhus måste även hänsyn tas till hälso- och sjukvårdslagen. Enligt denna lag får landstinget sluta avtal med någon annan att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. Vid drift av sjukhus har man i Stockholms läns landsting valt att använda sig av aktiebolagsformen och anledningen till detta kan vara dels att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets skulder, men även att aktiebolagsformen är en flexibel företagsform som är användbar för många olika typer av verksamheter. Dessutom kan landstinget stå som ensam ägare, något som är omöjligt i exempelvis ideella och ekonomiska föreningar. Det finns flera anledningar till att landstinget bolagiserar en verksamhet. Exempelvis kan bolagsformen förväntas ge effektivitetsvinster och verksamheten blir inte primärt underkastad offentligrättslig reglering. Det huvudsakliga motivet för bolagisering tycks dock vara att bolagsformen kan ge kostnadsminskningar. För ledningen i de bolagiserade sjukhusen tycks motiven för bolagisering däremot vara en önskan att få bättre betalt för de tjänster som utförs men även att aktiebolagsformen ger bolagsledningen tydligare ansvarsområden. I kommunallagen slås tre vikiga villkor fast som skall iakttas innan vården av en kommunal angelägenhet överlämnas till ett av landstinget helägt aktiebolag. Fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. Detta ändamål sträcker sig längre än föremålet för bolagets verksamhet som regleras i aktiebolagslagen. Fullmäktige skall dessutom utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor i bolaget. Vidare har fullmäktige rätt att yttra sig innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för verksamheten. Vad gäller aktiekapitalet så är den stora skillnaden mellan kommunala aktiebolag och andra bolag att kommuner och landsting är undantagna från låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL. Någon egentlig vinstutdelning kan inte heller förekomma på grund av vinstförbudet för kommunala bolag. Landstinget kan dock kräva en skälig avkastning på sitt insatta kapital. Offentlighetsprincipen gäller i de kommunala bolagen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos företag där kommun eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Den sekretess som gällde hos sjukhusen i förvaltningsform gäller även efter överföringen till bolag enligt reglering i sekretesslagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sellgren, Jenny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1561848
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561848,
 abstract   = {Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen. De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av aktiebolag eller som nämndverksamhet. Oftast är det effektiviteten från företagsekonomisk synpunkt som motiverar att man använder bolagsformen. På senare år har dock kommunallagen, genom bestämmelser om kommunala bolag, gjort att skillnaderna mellan förvaltningsformen och bolagsformen minskats. Kommun och landsting får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte, går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Skall verksamheten överlämnas till ett bolag gäller också att den skall falla inom den kommunala kompetensen. Utrymmet för företagsbildning inom lagens ramar är ganska stort. Samma principer som styr den rent kommunala verksamheten styr även verksamheten i privaträttsliga organ. Hit hör lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen. Vid bolagisering av sjukhus måste även hänsyn tas till hälso- och sjukvårdslagen. Enligt denna lag får landstinget sluta avtal med någon annan att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. Vid drift av sjukhus har man i Stockholms läns landsting valt att använda sig av aktiebolagsformen och anledningen till detta kan vara dels att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets skulder, men även att aktiebolagsformen är en flexibel företagsform som är användbar för många olika typer av verksamheter. Dessutom kan landstinget stå som ensam ägare, något som är omöjligt i exempelvis ideella och ekonomiska föreningar. Det finns flera anledningar till att landstinget bolagiserar en verksamhet. Exempelvis kan bolagsformen förväntas ge effektivitetsvinster och verksamheten blir inte primärt underkastad offentligrättslig reglering. Det huvudsakliga motivet för bolagisering tycks dock vara att bolagsformen kan ge kostnadsminskningar. För ledningen i de bolagiserade sjukhusen tycks motiven för bolagisering däremot vara en önskan att få bättre betalt för de tjänster som utförs men även att aktiebolagsformen ger bolagsledningen tydligare ansvarsområden. I kommunallagen slås tre vikiga villkor fast som skall iakttas innan vården av en kommunal angelägenhet överlämnas till ett av landstinget helägt aktiebolag. Fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. Detta ändamål sträcker sig längre än föremålet för bolagets verksamhet som regleras i aktiebolagslagen. Fullmäktige skall dessutom utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor i bolaget. Vidare har fullmäktige rätt att yttra sig innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för verksamheten. Vad gäller aktiekapitalet så är den stora skillnaden mellan kommunala aktiebolag och andra bolag att kommuner och landsting är undantagna från låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL. Någon egentlig vinstutdelning kan inte heller förekomma på grund av vinstförbudet för kommunala bolag. Landstinget kan dock kräva en skälig avkastning på sitt insatta kapital. Offentlighetsprincipen gäller i de kommunala bolagen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos företag där kommun eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Den sekretess som gällde hos sjukhusen i förvaltningsform gäller även efter överföringen till bolag enligt reglering i sekretesslagen.},
 author    = {Sellgren, Jenny},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagisering av sjukhus},
 year     = {2001},
}