Advanced

Kränkningar av elever i skolan - En studie av huvudmannens skadeståndsansvar

Tilly, Pernilla (2008)
Department of Law
Abstract
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förkortad BEL, trädde i kraft 1 april 2006. Tidigare bedömdes elevers skadeståndsanspråk på grund av kränkande behandling i skolan enligt SkL. Den här uppsatsens syfte är att utreda, det i BEL stipulerade, ansvaret som huvudmannen har för att elever i grundskolan inte utsätts för kränkande behandling och vilken rätt och möjlighet eleverna har till skadestånd om huvudmannen inte infriar sitt ansvar. Uppsatsen behandlar de olika frågorna om vad som utgör kränkande behandling, vem som är ansvarssubjekt, vem som är ersättningsberättigad och slutligen också om förutsättningar finns att utdöma skadestånd och om det är fallet hur skadeståndet i så fall... (More)
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förkortad BEL, trädde i kraft 1 april 2006. Tidigare bedömdes elevers skadeståndsanspråk på grund av kränkande behandling i skolan enligt SkL. Den här uppsatsens syfte är att utreda, det i BEL stipulerade, ansvaret som huvudmannen har för att elever i grundskolan inte utsätts för kränkande behandling och vilken rätt och möjlighet eleverna har till skadestånd om huvudmannen inte infriar sitt ansvar. Uppsatsen behandlar de olika frågorna om vad som utgör kränkande behandling, vem som är ansvarssubjekt, vem som är ersättningsberättigad och slutligen också om förutsättningar finns att utdöma skadestånd och om det är fallet hur skadeståndet i så fall ska beräknas. Den kränkande behandling som behandlas i denna uppsats är dels trakasserier och dels annan kränkande behandling. Den nya lagen stipulerar en skyldighet för skolans huvudman att arbeta aktivt och förebyggande mot kränkande behandling av elever i skolan. Det åligger huvudmannen också ett utredningsansvar och en handlingsplikt för att hindra fortsatt kränkande behandling om sådan har konstaterats. Om huvudmannen åsidosätter dessa skyldigheter åligger det denne ett skadeståndsansvar enligt 15 § BEL. Skadestånd på grund av kränkande behandling utgår om ett orsakssamband föreligger och om ansvarsförutsättningarna i 7 och/eller 8 §§ BEL föreligger. Enligt 15 § BEL måste det vid fall av annan kränkande behandling röra sig om sådan behandling som inte är att anse som ringa för att skadestånd ska utgå. Skulle huvudmannen anses ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas aktualiseras inte skadeståndsskyldigheten. Häri ligger ett krav på att huvudmannen ska vidta alla tänkbara alternativa åtgärder för att förhindra den kränkande behandlingen. Det är huvudmannen som ansvarssubjektet enligt BEL. Huvudmannen ansvarar för egen försumlighet men också för rektors eller annan person med motsvarande ledningsfunktion samt för annan personals handlingar. Vid en jämförelse med arbetsrätten menar jag att även eleverna kan anses som anställda och därmed ansvarar huvudmannen även för vad eleven gör under skolpliktig verksamhetstid. Därmed spelar det alltså ingen roll om en elev blivit kränkt av personal, egen eller utomstående elev vid bedömningen av om huvudmannen åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 och 8 §§ BEL. Vidare är det är endast den elev som utsätts för kränkande behandling och som är att anse som en del av huvudmannens verksamhet som kan framställa ett skadeståndsanspråk gentemot denne med stöd av BEL. Den som utsätts för kränkande behandling men inte är att anse som en del av huvudmannens verksamhet får däremot framställa ett skadeståndsanspråk med stöd av SkL eller mot sin egen huvudman enligt BEL. Det finns ännu inte något rättsfall med prejudicerande verkan och frågan om beloppets storlek är därmed inte heller avgjord. Beräkningen får därför ske med ledning av 5 kapitlet 6 § SkL och därtill relevant rättspraxis. Härvid har det utvecklats schablonbelopp vilka enligt min mening är svåra att jämföra med kränkningsersättningen enligt BEL. För rättssäkerhetens skull är det därmed viktigt att schablonbelopp utvecklas som är speciellt anpassade till kränkningsersättningen enligt BEL. Skadeståndet ska vidare vara en kompensation till eleven som dels är avskräckande och dels står i proportion till skadan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tilly, Pernilla
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1562606
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562606,
 abstract   = {Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förkortad BEL, trädde i kraft 1 april 2006. Tidigare bedömdes elevers skadeståndsanspråk på grund av kränkande behandling i skolan enligt SkL. Den här uppsatsens syfte är att utreda, det i BEL stipulerade, ansvaret som huvudmannen har för att elever i grundskolan inte utsätts för kränkande behandling och vilken rätt och möjlighet eleverna har till skadestånd om huvudmannen inte infriar sitt ansvar. Uppsatsen behandlar de olika frågorna om vad som utgör kränkande behandling, vem som är ansvarssubjekt, vem som är ersättningsberättigad och slutligen också om förutsättningar finns att utdöma skadestånd och om det är fallet hur skadeståndet i så fall ska beräknas. Den kränkande behandling som behandlas i denna uppsats är dels trakasserier och dels annan kränkande behandling. Den nya lagen stipulerar en skyldighet för skolans huvudman att arbeta aktivt och förebyggande mot kränkande behandling av elever i skolan. Det åligger huvudmannen också ett utredningsansvar och en handlingsplikt för att hindra fortsatt kränkande behandling om sådan har konstaterats. Om huvudmannen åsidosätter dessa skyldigheter åligger det denne ett skadeståndsansvar enligt 15 § BEL. Skadestånd på grund av kränkande behandling utgår om ett orsakssamband föreligger och om ansvarsförutsättningarna i 7 och/eller 8 §§ BEL föreligger. Enligt 15 § BEL måste det vid fall av annan kränkande behandling röra sig om sådan behandling som inte är att anse som ringa för att skadestånd ska utgå. Skulle huvudmannen anses ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas aktualiseras inte skadeståndsskyldigheten. Häri ligger ett krav på att huvudmannen ska vidta alla tänkbara alternativa åtgärder för att förhindra den kränkande behandlingen. Det är huvudmannen som ansvarssubjektet enligt BEL. Huvudmannen ansvarar för egen försumlighet men också för rektors eller annan person med motsvarande ledningsfunktion samt för annan personals handlingar. Vid en jämförelse med arbetsrätten menar jag att även eleverna kan anses som anställda och därmed ansvarar huvudmannen även för vad eleven gör under skolpliktig verksamhetstid. Därmed spelar det alltså ingen roll om en elev blivit kränkt av personal, egen eller utomstående elev vid bedömningen av om huvudmannen åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 och 8 §§ BEL. Vidare är det är endast den elev som utsätts för kränkande behandling och som är att anse som en del av huvudmannens verksamhet som kan framställa ett skadeståndsanspråk gentemot denne med stöd av BEL. Den som utsätts för kränkande behandling men inte är att anse som en del av huvudmannens verksamhet får däremot framställa ett skadeståndsanspråk med stöd av SkL eller mot sin egen huvudman enligt BEL. Det finns ännu inte något rättsfall med prejudicerande verkan och frågan om beloppets storlek är därmed inte heller avgjord. Beräkningen får därför ske med ledning av 5 kapitlet 6 § SkL och därtill relevant rättspraxis. Härvid har det utvecklats schablonbelopp vilka enligt min mening är svåra att jämföra med kränkningsersättningen enligt BEL. För rättssäkerhetens skull är det därmed viktigt att schablonbelopp utvecklas som är speciellt anpassade till kränkningsersättningen enligt BEL. Skadeståndet ska vidare vara en kompensation till eleven som dels är avskräckande och dels står i proportion till skadan.},
 author    = {Tilly, Pernilla},
 keyword   = {Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kränkningar av elever i skolan - En studie av huvudmannens skadeståndsansvar},
 year     = {2008},
}