Advanced

Lokalisering av vindkraftverk - en granskning av tillståndsprövningen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Wikhäll, Andrea (2004)
Department of Law
Abstract
Vindkraften är en av våra mest miljövänliga energikällor. Trots dess miljömässiga fördelar har den inte etablerat en stabil marknad i Sverige. Det är först under de senaste åren som antalet vindkraftverk ökat i större mån. Fortfarande utgör dock el producerad av vindkraft bara 0,4 procent av vår totala elförbrukning. Riksdagen har genom uttalanden i förarbeten ställt sig positiv till att skapa en energiförsörjning som bygger på en hållbar energianvändning och däribland utökandet av elanvändningen från vindkraft. Vid etablering av vindkraftverk krävs tillstånd enligt miljöbalken, då verksamheten klassas som miljöfarlig på grund av att användningen av marken kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, ljus, skakningar eller annat... (More)
Vindkraften är en av våra mest miljövänliga energikällor. Trots dess miljömässiga fördelar har den inte etablerat en stabil marknad i Sverige. Det är först under de senaste åren som antalet vindkraftverk ökat i större mån. Fortfarande utgör dock el producerad av vindkraft bara 0,4 procent av vår totala elförbrukning. Riksdagen har genom uttalanden i förarbeten ställt sig positiv till att skapa en energiförsörjning som bygger på en hållbar energianvändning och däribland utökandet av elanvändningen från vindkraft. Vid etablering av vindkraftverk krävs tillstånd enligt miljöbalken, då verksamheten klassas som miljöfarlig på grund av att användningen av marken kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, ljus, skakningar eller annat liknande. Miljöbalkens hänsynsregler utgör den bas som tillståndsmyndigheterna skall utgå ifrån vid tillståndsprövningen. I vindkraftssammanhang är det lokaliseringsprincipen som får störst betydelse. Här stadgas: ''Verksamheter som tar i anspråk mark- eller vattenområden annat än helt tillfälligt skall placeras på en sådan plats som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens 1 kap. 1§, 3 och 4 kapitel. För all verksamhet skall en sådan plats väljas att verksamhetens ändamål kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön''. I miljöbalkens 3 och 4 kapitel, de så kallade hushållningsbestämmelserna och särskilda hushållningsbestämmelerna, utpekas intressen och områden som är av särskild betydelse för samhällsutvecklingen och för skyddet av naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet. De områden som finns omnämnda i 4 kapitlet miljöbalken är alla av riksintresse för de natur- och kulturvärden de besitter. Det finns också ett flertal andra bestämmelser i miljöbalken som har för avsikt att, genom rättsinstitut som strandskydd och fågelskyddsområden, skydda känsliga eller värdefulla naturområden. Vid lokaliseringsprövningen av vindkraftverk existerar det med andra ord ett flertal olika intressen som alla, på ett eller annat sätt, har betydelse för den ifrågavarande etableringen. Det ankommer på den tillståndsprövande myndigheten att göra avvägningar mellan dessa motstående intressen. Vid tillståndsprövningen kan de riktlinjer som Boverket satt upp vara till hjälp för myndigheterna i deras resonemang angående vindkraftverkens påverkan på de andra intresseområdena. Av praxis framgår dock att reglerna i 3 och 4 kapitlen miljöbalken de senaste åren fått en framträdande roll vid lokaliseringsbedömningen av vindkraftverk. I stället för att utgöra en del av den avvägning som skall ske enligt lokaliseringsprincipen har miljööverdomstolen inte gjort någon avvägning alls, i de fall det konstaterats att vindkraftverket skulle komma att innebära den ''påtagliga skada'' som inte får orsakas enligt kapitlen i fråga. Varken lagtexten eller förarbetena talar för att hushållningsbestämmelserna skall ges denna avgörande betydelse. Till problematiken hör också den skälighetsregel som återfinns i 2 kap. 7 § MB. Regeln stadgar att kostnaderna för att uppfylla hänsynsreglerna måste vara motiverade från miljösynpunkt. Genom bestämmelsen kan det aldrig krävas större miljöhänsyn av en verksamhetsutövare än vad som är ekonomiskt rimligt. Vid en genomgång av domar som rör lokalisering av vindkraftverk varken tillämpas eller påtalas skälighetsregeln. Denna handläggning kan givetvis ha utgjort en betydande del i att vindkraften haft svårt att etablera sig i Sverige. Vid uppförande av vindkraftverk krävs inte bara tillstånd enligt miljöbalken utan också bygglov enligt plan- och bygglagen. Beroende på platsen för lokalisering kan också tillstånd krävas enligt kulturminneslagen och ledningsrättslagen. Reglerna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken skall beaktas även i denna prövning och bestämmelserna har kommit att väga ytterst tungt även här. Det är kommunerna som har tilldelats ansvaret att planlägga våra mark- och vattenområden. Planläggningsskyldigheten fullgörs till stor del genom upprättande av detaljplaner, översiktsplaner och fastighetsbestämmelser. Dessa planer har bevisligen ett stort inflytande över tillståndsprövningen. I både miljööverdomstolens och regeringens rättsprövning har det visat sig inverka på möjligheten att få etablera vindkraftverk, om det ifrågavarande området enligt översiktsplanen ansetts lämpligt för denna verksamhet. Kommunens roll som ansvarig för planläggningen av mark och vatten får därför stor betydelse för vindkraftens potentiella tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikhäll, Andrea
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1563053
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563053,
 abstract   = {Vindkraften är en av våra mest miljövänliga energikällor. Trots dess miljömässiga fördelar har den inte etablerat en stabil marknad i Sverige. Det är först under de senaste åren som antalet vindkraftverk ökat i större mån. Fortfarande utgör dock el producerad av vindkraft bara 0,4 procent av vår totala elförbrukning. Riksdagen har genom uttalanden i förarbeten ställt sig positiv till att skapa en energiförsörjning som bygger på en hållbar energianvändning och däribland utökandet av elanvändningen från vindkraft. Vid etablering av vindkraftverk krävs tillstånd enligt miljöbalken, då verksamheten klassas som miljöfarlig på grund av att användningen av marken kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, ljus, skakningar eller annat liknande. Miljöbalkens hänsynsregler utgör den bas som tillståndsmyndigheterna skall utgå ifrån vid tillståndsprövningen. I vindkraftssammanhang är det lokaliseringsprincipen som får störst betydelse. Här stadgas: ''Verksamheter som tar i anspråk mark- eller vattenområden annat än helt tillfälligt skall placeras på en sådan plats som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens 1 kap. 1§, 3 och 4 kapitel. För all verksamhet skall en sådan plats väljas att verksamhetens ändamål kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön''. I miljöbalkens 3 och 4 kapitel, de så kallade hushållningsbestämmelserna och särskilda hushållningsbestämmelerna, utpekas intressen och områden som är av särskild betydelse för samhällsutvecklingen och för skyddet av naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet. De områden som finns omnämnda i 4 kapitlet miljöbalken är alla av riksintresse för de natur- och kulturvärden de besitter. Det finns också ett flertal andra bestämmelser i miljöbalken som har för avsikt att, genom rättsinstitut som strandskydd och fågelskyddsområden, skydda känsliga eller värdefulla naturområden. Vid lokaliseringsprövningen av vindkraftverk existerar det med andra ord ett flertal olika intressen som alla, på ett eller annat sätt, har betydelse för den ifrågavarande etableringen. Det ankommer på den tillståndsprövande myndigheten att göra avvägningar mellan dessa motstående intressen. Vid tillståndsprövningen kan de riktlinjer som Boverket satt upp vara till hjälp för myndigheterna i deras resonemang angående vindkraftverkens påverkan på de andra intresseområdena. Av praxis framgår dock att reglerna i 3 och 4 kapitlen miljöbalken de senaste åren fått en framträdande roll vid lokaliseringsbedömningen av vindkraftverk. I stället för att utgöra en del av den avvägning som skall ske enligt lokaliseringsprincipen har miljööverdomstolen inte gjort någon avvägning alls, i de fall det konstaterats att vindkraftverket skulle komma att innebära den ''påtagliga skada'' som inte får orsakas enligt kapitlen i fråga. Varken lagtexten eller förarbetena talar för att hushållningsbestämmelserna skall ges denna avgörande betydelse. Till problematiken hör också den skälighetsregel som återfinns i 2 kap. 7 § MB. Regeln stadgar att kostnaderna för att uppfylla hänsynsreglerna måste vara motiverade från miljösynpunkt. Genom bestämmelsen kan det aldrig krävas större miljöhänsyn av en verksamhetsutövare än vad som är ekonomiskt rimligt. Vid en genomgång av domar som rör lokalisering av vindkraftverk varken tillämpas eller påtalas skälighetsregeln. Denna handläggning kan givetvis ha utgjort en betydande del i att vindkraften haft svårt att etablera sig i Sverige. Vid uppförande av vindkraftverk krävs inte bara tillstånd enligt miljöbalken utan också bygglov enligt plan- och bygglagen. Beroende på platsen för lokalisering kan också tillstånd krävas enligt kulturminneslagen och ledningsrättslagen. Reglerna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken skall beaktas även i denna prövning och bestämmelserna har kommit att väga ytterst tungt även här. Det är kommunerna som har tilldelats ansvaret att planlägga våra mark- och vattenområden. Planläggningsskyldigheten fullgörs till stor del genom upprättande av detaljplaner, översiktsplaner och fastighetsbestämmelser. Dessa planer har bevisligen ett stort inflytande över tillståndsprövningen. I både miljööverdomstolens och regeringens rättsprövning har det visat sig inverka på möjligheten att få etablera vindkraftverk, om det ifrågavarande området enligt översiktsplanen ansetts lämpligt för denna verksamhet. Kommunens roll som ansvarig för planläggningen av mark och vatten får därför stor betydelse för vindkraftens potentiella tillväxt.},
 author    = {Wikhäll, Andrea},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lokalisering av vindkraftverk - en granskning av tillståndsprövningen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen},
 year     = {2004},
}