Advanced

The future of landfills - leaching and degradation tests on waste from Fläskebo landfill

Palm, Helena LU (2010) In TVVR10/5010 VVR820 20092
Division of Water Resources Engineering
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
EU har utfärdat ny lagstiftning angående deponering av avfall. Konsekvenserna av denna nya lagstiftning är att sammansättningen på avfallet som deponeras kommer att ändras drastiskt och det kommer även de kemiska och fysiska förhållandena i deponin. Fråga är hur detta kommer att påverka utsläppen från deponin. Eftersom väldigt låga halter nedbrytbart avfall tillåts deponeras antar lagstiftningen att metanutsläppen, som är ett stort problem i gamla deponier, kommer att minska till en försumbar nivå. Lagstiftningen kräver också att deponin ska hållas så torr som möjligt för att minimera mängden lakvatten. Om en liten halt metaller lakas ut i förhållande till vad som stannar i deponin så är detta ett bra sätt att minska miljöpåverkan från... (More)
EU har utfärdat ny lagstiftning angående deponering av avfall. Konsekvenserna av denna nya lagstiftning är att sammansättningen på avfallet som deponeras kommer att ändras drastiskt och det kommer även de kemiska och fysiska förhållandena i deponin. Fråga är hur detta kommer att påverka utsläppen från deponin. Eftersom väldigt låga halter nedbrytbart avfall tillåts deponeras antar lagstiftningen att metanutsläppen, som är ett stort problem i gamla deponier, kommer att minska till en försumbar nivå. Lagstiftningen kräver också att deponin ska hållas så torr som möjligt för att minimera mängden lakvatten. Om en liten halt metaller lakas ut i förhållande till vad som stannar i deponin så är detta ett bra sätt att minska miljöpåverkan från deponier. Men oro över att de nya förhållandena i deponin kanske kommer att leda till ökad utlakning av metaller har tagits upp och det hade kanske varit bättre att spola ut metallerna under övervakningsfasen.

Perkolationstest enligt standarden prCEN/TS 14405 utfördes på avfall från Fläskebodeponin, som bara har tagit emot avfall enligt den nya lagstiftningen, och urlakningsprocenten beräknades. Testet simulerar utlakning under en period på 1000 år. För det flesta metaller lakas bara en liten procent ut och därmed kan det konstateras att det är en bra idé att hålla deponin så torr som möjligt.

För att undersöka den möjliga metanproduktionen i deponier som följer den nya lagstiftningen planerades det att göra en massabalans på kol. Analyserna av totalhalten kol, TOC, i de fasta proverna från före och efter perkolationstestet visade ingen signifikant skillnad så det var inte möjligt att utföra en massabalans.

Nedbrytningsförsök på avfallet från före och efter perkolationstestet utfördes. De visade en signifikant lägre nedbrytning av avfallet från efter perkolationstestet vilket indikerar en högre TOC-halt eller högre mikrobiell aktivitet i avfallet före perkolationstestet.

Nedbrytningsförsöken visade också att nedbrytning är möjlig för avfall med låga TOC-halter och därför behövs ytterligare undersökningar angående metanutsläppen från nya deponier. (Less)
Abstract
New legislation concerning the landfilling of waste has been issued from the European Union. The consequence of the new legislation is that the composition of the waste being landfilled will change drastically and so will the chemical and physical conditions in the landfill. The question is how this will affect the emissions from landfills. Since very low amounts of biodegradable waste are allowed to be landfilled the legislation assumes that the methane emissions, which are a great problem in old landfills, will decrease to a negligible quantity. The legislation also demands that landfills shall be kept as dry as possibly to minimize the formation of leachate. If a low amount of metals are leached out compared to what remains in the... (More)
New legislation concerning the landfilling of waste has been issued from the European Union. The consequence of the new legislation is that the composition of the waste being landfilled will change drastically and so will the chemical and physical conditions in the landfill. The question is how this will affect the emissions from landfills. Since very low amounts of biodegradable waste are allowed to be landfilled the legislation assumes that the methane emissions, which are a great problem in old landfills, will decrease to a negligible quantity. The legislation also demands that landfills shall be kept as dry as possibly to minimize the formation of leachate. If a low amount of metals are leached out compared to what remains in the landfill this is a good way to reduce the effects on the environment from landfills. But concerns has been raised that the new conditions in the landfills will result in an increase in metals being leached out and thus perhaps it would be a better approach to flush them out during the monitoring phase.

Percolations tests according to the standard prCEN/TS 14405 are performed on waste from Fläskebo landfill which only has received waste consistent with the new legislation and the percentage leached are calculated. The test simulates the leaching during a time period of 1000 years. For most metals a very small percentage is leached out and thus it is a good idea to keep the landfills as dry as possible.

To investigate the possible methane formation in a landfill deposit with waste according to the new legislation the wish was to perform a mass balance of carbon. The analyses of the total organic carbon, TOC, in solid samples from before and after the percolation test showed no significant difference so a mass balance was not possible to perform.

Degradation test on the waste from before and after the percolation test was performed. They showed a significantly lower degradation on the waste after the percolation test indicating a higher TOC content or a higher microbial activity in the waste from before the percolation test.

The degradation tests also showed that degradation is possible for waste with low TOC content and thus further investigations about the methane formation is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Helena LU
supervisor
organization
course
VVR820 20092
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
percolation test, waste, degradation test, Fläskebo, landfill
publication/series
TVVR10/5010
report number
10/5010
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Kenneth M. Persson
id
1580903
date added to LUP
2010-03-30 09:57:49
date last changed
2019-03-27 13:47:51
@misc{1580903,
 abstract   = {New legislation concerning the landfilling of waste has been issued from the European Union. The consequence of the new legislation is that the composition of the waste being landfilled will change drastically and so will the chemical and physical conditions in the landfill. The question is how this will affect the emissions from landfills. Since very low amounts of biodegradable waste are allowed to be landfilled the legislation assumes that the methane emissions, which are a great problem in old landfills, will decrease to a negligible quantity. The legislation also demands that landfills shall be kept as dry as possibly to minimize the formation of leachate. If a low amount of metals are leached out compared to what remains in the landfill this is a good way to reduce the effects on the environment from landfills. But concerns has been raised that the new conditions in the landfills will result in an increase in metals being leached out and thus perhaps it would be a better approach to flush them out during the monitoring phase. 

Percolations tests according to the standard prCEN/TS 14405 are performed on waste from Fläskebo landfill which only has received waste consistent with the new legislation and the percentage leached are calculated. The test simulates the leaching during a time period of 1000 years. For most metals a very small percentage is leached out and thus it is a good idea to keep the landfills as dry as possible. 

To investigate the possible methane formation in a landfill deposit with waste according to the new legislation the wish was to perform a mass balance of carbon. The analyses of the total organic carbon, TOC, in solid samples from before and after the percolation test showed no significant difference so a mass balance was not possible to perform. 

Degradation test on the waste from before and after the percolation test was performed. They showed a significantly lower degradation on the waste after the percolation test indicating a higher TOC content or a higher microbial activity in the waste from before the percolation test. 

The degradation tests also showed that degradation is possible for waste with low TOC content and thus further investigations about the methane formation is needed.},
 author    = {Palm, Helena},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {percolation test,waste,degradation test,Fläskebo,landfill},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR10/5010},
 title    = {The future of landfills - leaching and degradation tests on waste from Fläskebo landfill},
 year     = {2010},
}