Advanced

[..] argumentationsvis kunna hävdas vara vanliga företagsekonomiska transaktioner och omstruktureringar - ränteavdragsbegränsningarnas dikotomilogik

Melin, Henrik LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de ränteavdragsbegränsningar som infördes i inkomstskattelagen 1 januari 2009. Dess instiftande kan betraktas som ett svar på den praxis som utbildats i Regeringsrätten gällande den kategori av transaktioner som ofta kallas ”räntesnurror”. I två avgöranden, RÅ 2001 ref. 79 (Kommunmålet) och RÅ 2007 ref. 85 (Industrivärden), befanns denna transaktionskategori inte strida mot lagstiftnigens syfte varför skatteflyktslagen inte heller kunde tillämpas.
Uppsatsen tar vidare sin utgångspunkt av skatterättsnämndens avgörande Kommuninvest, där en serie transaktioner som renderare systemfrämmande skattelättnader och som vilade på räntesnurrans grundläggande funktionalitet inte kunde underkännas med stöd av... (More)
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de ränteavdragsbegränsningar som infördes i inkomstskattelagen 1 januari 2009. Dess instiftande kan betraktas som ett svar på den praxis som utbildats i Regeringsrätten gällande den kategori av transaktioner som ofta kallas ”räntesnurror”. I två avgöranden, RÅ 2001 ref. 79 (Kommunmålet) och RÅ 2007 ref. 85 (Industrivärden), befanns denna transaktionskategori inte strida mot lagstiftnigens syfte varför skatteflyktslagen inte heller kunde tillämpas.
Uppsatsen tar vidare sin utgångspunkt av skatterättsnämndens avgörande Kommuninvest, där en serie transaktioner som renderare systemfrämmande skattelättnader och som vilade på räntesnurrans grundläggande funktionalitet inte kunde underkännas med stöd av skatteflyktslagen. Ifråga om lagstiftningens grunder uttalade Skatterättsnämnden att ränteavdragsbegränsningarna tolkades ha ett snävt tillämpningsområde samt att dess undantagsregel även skall beaktas vid en sådan tolkning. Räntesnurrorna, som kategori betraktade, verkar helt enkelt inte kunna beivras.
Det är således mot bakgrund av detta utbildande av praxis som uppsatsen undersöker om den skatterättsliga vokabulären kan betraktas som otillräcklig när det kommer till att skilja de kategorier av transaktioner och dispositioner som lagstiftaren önskar beivra från de som är tänkta att behandlas som otillåtliga.
Denna undersökning sker utifrån det dikotomibegrepp som bland annat återfinns i Perelmans Nya retorik. Tanken bakom detta är att de skatteskyldiga, av legalitetsskäl, skall kunna utläsa ur lagtexten vilka förfaranden som är tillåtliga respektive otillåtliga, rekvisiten skall således betraktade som motsatspar vara begripliga för kompetenta språkanvändare. En tillämpning av Perelmans Nya retorik, dikotomilogik, bygger på antagandet att rekvisit är befästa argument och att dessa argument är av normativ-etisk karaktär.
Uppsatsen undersöker både ränteavdragsbegränsningarnas motiv- och regelbild och intresserar sig särskilt för varför lagstiftaren har valt avdragsbegränsningar som lagstiftningsteknik. Slutsatsen i denna del är att det i förarbetena inte står att finna en vare sig adekvat eller explicit motivering till reglernas utformning.
Undersökningen övergår sedan till att undersöka rekvisitet ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat” som kriterium för tillåtliga transaktioner och finner att det inte är möjligt att närmare definiera dess motsats på ett tillfredsställande vis. (Less)
Abstract
This essay deals with the new rules regarding restrictions of interest deduction for certain dividends that came into force on the first of January 2009. These new restrictions where brought forth due to certain legislative development in the rulings of the Supreme Administrative Court regarding alleged advanced tax planning based on interest deduction; the law against tax evasion were not applicable.
In spite of new rules regarding restrictions of interest deduction The Council for Advance Tax Rulings ruled that the law against tax evasion where not applicable; the scope of the new restrictions where to narrow to cover altered tax planning set-ups. Something is rotten in the state of Sweden, the tax law vocabulary seem to lack adequate... (More)
This essay deals with the new rules regarding restrictions of interest deduction for certain dividends that came into force on the first of January 2009. These new restrictions where brought forth due to certain legislative development in the rulings of the Supreme Administrative Court regarding alleged advanced tax planning based on interest deduction; the law against tax evasion were not applicable.
In spite of new rules regarding restrictions of interest deduction The Council for Advance Tax Rulings ruled that the law against tax evasion where not applicable; the scope of the new restrictions where to narrow to cover altered tax planning set-ups. Something is rotten in the state of Sweden, the tax law vocabulary seem to lack adequate criterions that differentiate between “admissible tax planning” and “inadmissible tax planning”.
The main aim of this essay is to examine and analyze the mentioned new restrictions from a dichotomy-based perspective, it sets out from Perelmans New rhetoric and discuss the problem of drawing a linguistic boundary between tax planning and tax avoidance; distinct tax law dichotomy´s seems at the end of the day to be a question of legality.
The essay examines the pro / contra arguments in the government bill regarding the legislative choice of interest deduction restrictions. The conclusion can be drawn that there are no explicit or valid arguments that justifies interest deduction restrictions to be considered as best practice in order to effectively fight inadmissible tax planning.
The essay also examines the Business policy-based dichotomy Business purpose / non- business purpose and concludes that the implicit opposite of “Business purpose” (principally business-motivated) is arbitrary and oblique why it´s not possible to be defined in a satisfying manner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Melin, Henrik LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1600110
date added to LUP
2010-05-07 08:48:18
date last changed
2010-05-07 08:48:18
@misc{1600110,
 abstract   = {This essay deals with the new rules regarding restrictions of interest deduction for certain dividends that came into force on the first of January 2009. These new restrictions where brought forth due to certain legislative development in the rulings of the Supreme Administrative Court regarding alleged advanced tax planning based on interest deduction; the law against tax evasion were not applicable.
In spite of new rules regarding restrictions of interest deduction The Council for Advance Tax Rulings ruled that the law against tax evasion where not applicable; the scope of the new restrictions where to narrow to cover altered tax planning set-ups. Something is rotten in the state of Sweden, the tax law vocabulary seem to lack adequate criterions that differentiate between “admissible tax planning” and “inadmissible tax planning”.
The main aim of this essay is to examine and analyze the mentioned new restrictions from a dichotomy-based perspective, it sets out from Perelmans New rhetoric and discuss the problem of drawing a linguistic boundary between tax planning and tax avoidance; distinct tax law dichotomy´s seems at the end of the day to be a question of legality.
The essay examines the pro / contra arguments in the government bill regarding the legislative choice of interest deduction restrictions. The conclusion can be drawn that there are no explicit or valid arguments that justifies interest deduction restrictions to be considered as best practice in order to effectively fight inadmissible tax planning.
The essay also examines the Business policy-based dichotomy Business purpose / non- business purpose and concludes that the implicit opposite of “Business purpose” (principally business-motivated) is arbitrary and oblique why it´s not possible to be defined in a satisfying manner.},
 author    = {Melin, Henrik},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {[..] argumentationsvis kunna hävdas vara vanliga företagsekonomiska transaktioner och omstruktureringar - ränteavdragsbegränsningarnas dikotomilogik},
 year     = {2010},
}