Advanced

EU och Resale Price Maintentance - ökad osäkerhet eller nya möjligheter?

Doweyko Jurkowski, Tomasz LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur EU-kommissionen i dagsläget förhåller sig till RPM samt utreda om huruvida de delade åsikterna bland jurister, ekonomer och diverse organisationer samt utvecklingen på området i USA kan tänkas påverka kommissionens framtida förhållningssätt till dessa typer av restriktioner och därmed leda till en förändring i rättsläget kring RPM inom EU.

Metod
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är i huvudsak av utredande karaktär och bygger på att först tydliggöra hur synen på RPM inom EU är utformad i dagsläget för att därefter analysera om och eventuellt hur en förändring i denna syn är trolig. Man kan därför tänka sig att metoden innefattar en jämförande analys mellan nuläget och den... (More)
Syfte
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur EU-kommissionen i dagsläget förhåller sig till RPM samt utreda om huruvida de delade åsikterna bland jurister, ekonomer och diverse organisationer samt utvecklingen på området i USA kan tänkas påverka kommissionens framtida förhållningssätt till dessa typer av restriktioner och därmed leda till en förändring i rättsläget kring RPM inom EU.

Metod
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är i huvudsak av utredande karaktär och bygger på att först tydliggöra hur synen på RPM inom EU är utformad i dagsläget för att därefter analysera om och eventuellt hur en förändring i denna syn är trolig. Man kan därför tänka sig att metoden innefattar en jämförande analys mellan nuläget och den eventuellt tänkbara framtida situationen.

Slutsats
Utredningen och analysen har visat att det fortfarande föreligger en presumtion från kommissionens sida att RPM i form av fasta och lägsta återförsäljningspriser strider mot artikel 101.1 FEUF och att det är sannolikt att villkoren i artikel 101.3 FEUF inte uppfylls. Samtidigt har kommissionen gjort väsentliga förändringar i de nya riktlinjerna för vertikala begränsningar i förhållande till RPM. En förändring i EU:s syn på sådana begränsningar är därför trolig. Det är dock osäkert om denna förändring är tillräckligt stark för att företag i framtiden kommer att vara mer villiga än hittills att inkludera RPM-villkor i sina avtal och om en förändring i rättsläget i praktiken därmed kan konstateras. (Less)
Abstract
Purpose
The purpose with this thesis is to clarify how the European Commission currently relates to RPM and investigate whether the divided opinions among lawyers, economists and various organisations as well as the development on the subject in the US can affect the Commission’s future approach toward these kinds of restrictions and consequently result in a shift in the legal position of RPM in the EU.

Method
The method that has been the basis for the thesis has been one of investigational nature and is based on an initial clarification of the current view on RPM in the EU and a subsequent analysis if and possibly in what way a change of view is likely. The method can therefore be thought of as a comparative analysis between the... (More)
Purpose
The purpose with this thesis is to clarify how the European Commission currently relates to RPM and investigate whether the divided opinions among lawyers, economists and various organisations as well as the development on the subject in the US can affect the Commission’s future approach toward these kinds of restrictions and consequently result in a shift in the legal position of RPM in the EU.

Method
The method that has been the basis for the thesis has been one of investigational nature and is based on an initial clarification of the current view on RPM in the EU and a subsequent analysis if and possibly in what way a change of view is likely. The method can therefore be thought of as a comparative analysis between the present and the possible future situation.

Conclusion
The investigation and analysis has shown that there still exist a presumption from the view of the Commission that RPM in the form of fixed or minimal resale prices conflict with article 101.1 TFEU and that it is unlikely to fulfill the conditions in article 101.3 TFEU. At the same time the Commission has made some significant changes within the new guidelines for vertical restraints in relation to RPM. A change in the view of the EU regarding such restraints is therefore plausible. It is however uncertain whether this change is strong enough for companies to be more willing to include RPM-conditions in their future contracts and if a change in the legal position in reality has been established. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Doweyko Jurkowski, Tomasz LU
supervisor
organization
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resale Price Maintenance (RPM), competition law, EU
language
Swedish
id
1615136
date added to LUP
2010-06-26 17:07:08
date last changed
2010-06-26 17:07:08
@misc{1615136,
 abstract   = {Purpose
The purpose with this thesis is to clarify how the European Commission currently relates to RPM and investigate whether the divided opinions among lawyers, economists and various organisations as well as the development on the subject in the US can affect the Commission’s future approach toward these kinds of restrictions and consequently result in a shift in the legal position of RPM in the EU.

Method
The method that has been the basis for the thesis has been one of investigational nature and is based on an initial clarification of the current view on RPM in the EU and a subsequent analysis if and possibly in what way a change of view is likely. The method can therefore be thought of as a comparative analysis between the present and the possible future situation.

Conclusion
The investigation and analysis has shown that there still exist a presumption from the view of the Commission that RPM in the form of fixed or minimal resale prices conflict with article 101.1 TFEU and that it is unlikely to fulfill the conditions in article 101.3 TFEU. At the same time the Commission has made some significant changes within the new guidelines for vertical restraints in relation to RPM. A change in the view of the EU regarding such restraints is therefore plausible. It is however uncertain whether this change is strong enough for companies to be more willing to include RPM-conditions in their future contracts and if a change in the legal position in reality has been established.},
 author    = {Doweyko Jurkowski, Tomasz},
 keyword   = {Resale Price Maintenance (RPM),competition law,EU},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU och Resale Price Maintentance - ökad osäkerhet eller nya möjligheter?},
 year     = {2010},
}