Advanced

MAC- Klausuler

Danielsson, Albert LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Genom att infoga en material adverse change –klausul (”MAC”-klausul) i låneavtalet garanterar låntagaren att ingen väsentlig negativ förändring av dennes ekonomi inträffar under lånets löptid. Om en sådan förändring inträffar ges långivaren en rätt att säga upp lånet till förtida betalning. Uppsägning sker dock mycket sällan. Normalt används klausulen istället som ett påtryckningsmedel vid en omförhandling. MAC- klausulen är i all-mänhet mycket vagt formulerad och omfattar i princip samtliga tänkbara händelser. Detta leder till stor osäkerhet om när klausulen är tillämplig. Därtill är klausulen normalt formulerad på ett sätt som ger långivaren en rätt att ensam avgöra när klausulen är tillämplig.
Användningen av MAC- klausuler har sitt... (More)
Genom att infoga en material adverse change –klausul (”MAC”-klausul) i låneavtalet garanterar låntagaren att ingen väsentlig negativ förändring av dennes ekonomi inträffar under lånets löptid. Om en sådan förändring inträffar ges långivaren en rätt att säga upp lånet till förtida betalning. Uppsägning sker dock mycket sällan. Normalt används klausulen istället som ett påtryckningsmedel vid en omförhandling. MAC- klausulen är i all-mänhet mycket vagt formulerad och omfattar i princip samtliga tänkbara händelser. Detta leder till stor osäkerhet om när klausulen är tillämplig. Därtill är klausulen normalt formulerad på ett sätt som ger långivaren en rätt att ensam avgöra när klausulen är tillämplig.
Användningen av MAC- klausuler har sitt ursprung i det bruk av engelska basdokument som blivit standard även i Sverige. Dessa avtal har sitt ur-sprung i engelsk rätt och författas på engelska. För det fall en MAC- klausul åberopas i en svensk domstol uppstår därför vissa tolkningsproblem. MAC- klausulen kan också eventuellt betraktas oskälig ur ett svenskt perspektiv.
I denna framställning utreder jag vilken funktion en MAC- klausul fyller och när klausulen kan tillämpas. Genom en redogörelse för hur ett typiskt låneavtal är utformat placeras MAC- klausulen i sin rätta kontext. Klausulen analyseras sedan utifrån traditionell avtalstolkning. Jag undersöker också om klausulen kan vara att betrakta som oskälig enligt svensk rätt. En redogörelse för utländsk domstolspraxis sker också, främst för att illustrera när klausulen åberopats och hur utländska domstolar resonerat. Slutsatsen är att MAC- klausuler inte är någon alldeles ny företeelse inom svensk rätt. Klausuler som ger långivaren en rätt att säga upp låneavtalet för det fall säkerheten som ställts för lånet sjunker i värde har länge förekommit i Sverige. Samma argument som framförs för att tillåta dylika klausuler äger tillämpning även för MAC- klausuler. Som framgår av denna framställning fyller MAC- klausuler en viktig funktion för parterna men även för samhällsekonomin i stort. För att klausulen ska bli tillämplig krävds dock att en objektiv grund för uppsägning föreligger. Exakt när en MAC- klausul blir tillämplig är dock inte möjligt att besvara på ett entydigt sätt. Av utländsk praxis följer dock att endast långvariga försämringar av låntagarens ekonomi omfattas. Långivarens åsikt är i denna aspekt irrelevant. (Less)
Abstract
By inserting a material adverse change clause (a “MAC”- clause) into a loan agreement the borrower represents that no material adverse change in its economy will occur during the term of the loan. If such a change does occur, the lender is entitled to terminate the contract and require immediate repay-ment. Yet, MAC- clauses are rarely used to terminate a contract. Instead, the most common usage of the clause is to exert pressure on the borrower to initiate renegotiations. MAC- clauses are normally vaguely worded to give the lender extensive opportunities for action. This results in uncertainty as to when the clause is applicable. In addition, the clause is usually drafted in a way that gives lenders the exclusive and subjective right to... (More)
By inserting a material adverse change clause (a “MAC”- clause) into a loan agreement the borrower represents that no material adverse change in its economy will occur during the term of the loan. If such a change does occur, the lender is entitled to terminate the contract and require immediate repay-ment. Yet, MAC- clauses are rarely used to terminate a contract. Instead, the most common usage of the clause is to exert pressure on the borrower to initiate renegotiations. MAC- clauses are normally vaguely worded to give the lender extensive opportunities for action. This results in uncertainty as to when the clause is applicable. In addition, the clause is usually drafted in a way that gives lenders the exclusive and subjective right to determine when the clause is applicable.
MAC- clauses have become standard in Sweden as a result of the financial and legal industries’ use of British documents which are drafted in English. If a MAC- clause is invoked in a Swedish court, problems may arise with respect to the interpretation of the clause. Additionally, MAC- clauses themselves may be considered invalid under Swedish law.
In this paper, I investigate the function of a MAC clause and query when the clause becomes applicable. In so doing, I describe how a typical loan is designed and thus place the MAC clause in its proper context. I then ana-lyze MAC clauses using Swedish methods of contract interpretation. I also examine whether the clause might be considered invalid under Swedish law. Determining exactly when a MAC clause may be invoked in Sweden is dif-ficult due to the lack of applicable Swedish case law. Using foreign case law, however, I demonstrate when the clause has been invoked and the rea-soning used by foreign courts in interpreting it. Drawing from foreign case law, I suggest that the clause is only applicable in cases involving a long-term deterioration in the borrower’s financial situation. Further, I conclude that the MAC clause is not an entirely new phenomenon in Swedish law. Clauses which enable lenders to terminate a loan agreement in the event of a drastic decrease in the value of security have long been used in Sweden. The same arguments advanced for allowing such clauses could also be applied to MAC clauses. In this paper, I argue that MAC clauses play an important role not only for the lender but also for the economy at large. However, the invocation of a MAC clause has to be based on objective matters of fact. The subjective opinion of the Lender is irrelevant in this scenario (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Albert LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kredit- och säkerhetsrätt, Avtalsrätt
language
Swedish
id
1628012
date added to LUP
2010-07-13 11:12:07
date last changed
2010-07-13 11:12:07
@misc{1628012,
 abstract   = {By inserting a material adverse change clause (a “MAC”- clause) into a loan agreement the borrower represents that no material adverse change in its economy will occur during the term of the loan. If such a change does occur, the lender is entitled to terminate the contract and require immediate repay-ment. Yet, MAC- clauses are rarely used to terminate a contract. Instead, the most common usage of the clause is to exert pressure on the borrower to initiate renegotiations. MAC- clauses are normally vaguely worded to give the lender extensive opportunities for action. This results in uncertainty as to when the clause is applicable. In addition, the clause is usually drafted in a way that gives lenders the exclusive and subjective right to determine when the clause is applicable. 
  MAC- clauses have become standard in Sweden as a result of the financial and legal industries’ use of British documents which are drafted in English. If a MAC- clause is invoked in a Swedish court, problems may arise with respect to the interpretation of the clause. Additionally, MAC- clauses themselves may be considered invalid under Swedish law. 
  In this paper, I investigate the function of a MAC clause and query when the clause becomes applicable. In so doing, I describe how a typical loan is designed and thus place the MAC clause in its proper context. I then ana-lyze MAC clauses using Swedish methods of contract interpretation. I also examine whether the clause might be considered invalid under Swedish law. Determining exactly when a MAC clause may be invoked in Sweden is dif-ficult due to the lack of applicable Swedish case law. Using foreign case law, however, I demonstrate when the clause has been invoked and the rea-soning used by foreign courts in interpreting it. Drawing from foreign case law, I suggest that the clause is only applicable in cases involving a long-term deterioration in the borrower’s financial situation. Further, I conclude that the MAC clause is not an entirely new phenomenon in Swedish law. Clauses which enable lenders to terminate a loan agreement in the event of a drastic decrease in the value of security have long been used in Sweden. The same arguments advanced for allowing such clauses could also be applied to MAC clauses. In this paper, I argue that MAC clauses play an important role not only for the lender but also for the economy at large. However, the invocation of a MAC clause has to be based on objective matters of fact.  The subjective opinion of the Lender is irrelevant in this scenario},
 author    = {Danielsson, Albert},
 keyword   = {Kredit- och säkerhetsrätt,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MAC- Klausuler},
 year     = {2010},
}