Advanced

Miljöbrottslighetens straffvärde

Blommé, Fredrik LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Framställningen berör ett högaktuellt ämnesområde. Alla är överens om att insatserna till bevarande av vår omgivning är otroligt viktiga och på alla nivåer i samhället inriktar man sig därför på miljöfrågor av olika slag. Alla är också överens om att juridiska styrmedel som miljörättsliga och straffrättsliga regleringar är en förutsättning för att upprätta och bibehålla en hållbar utveckling. Överträdelser med stora skador eller risker för miljön och andra människors hälsa ses som utomordentligt allvarliga och kräver effektiva metoder för att beivras. Det är dock i viss mån oklart hur högt straffvärde dessa gärningar rättsligt ska anses ha och hur svåra straff som sedan ska utmätas för dessa överträdelser. Miljöbrottsligheten har länge... (More)
Framställningen berör ett högaktuellt ämnesområde. Alla är överens om att insatserna till bevarande av vår omgivning är otroligt viktiga och på alla nivåer i samhället inriktar man sig därför på miljöfrågor av olika slag. Alla är också överens om att juridiska styrmedel som miljörättsliga och straffrättsliga regleringar är en förutsättning för att upprätta och bibehålla en hållbar utveckling. Överträdelser med stora skador eller risker för miljön och andra människors hälsa ses som utomordentligt allvarliga och kräver effektiva metoder för att beivras. Det är dock i viss mån oklart hur högt straffvärde dessa gärningar rättsligt ska anses ha och hur svåra straff som sedan ska utmätas för dessa överträdelser. Miljöbrottsligheten har länge varit att betrakta som bötesbrott. Under senare år har det dock kommit utslag med fängelse som påföljd.
Framställningen är övergripande på så vis att den på en förhållandevis liten yta berör ett stort område i många delar. Framställningen är emellertid också ingripande på så vis att den inriktar sig och fokuserar på en mycket liten rättslig problematik. Nämligen straffvärdet för miljöbrottslighet. Med utgångspunkt i allmänna straffrättsliga principer och regleringar kring straffvärdebedömning, uttalanden i miljörättsliga förarbeten och miljöstraff-rättslig praxis analyseras i framställningen straffvärdet för miljöbrottslighet. Syftet är delvis att utröna vad som ligger bakom den senaste tidens allt strängare påföljder för att söka svar om vart utvecklingen är på väg.
Under de senaste åren har det införts lagändringar i tydligt skärpande riktning vad avser miljöbrottsligheten generellt. Till detta kommer att den nuvarande regeringen har föreslagit ändringar av påföljdssystemet delvis i syfte att skärpa straffen generellt. Detta kan också antas få konsekvenser för miljöstraffrätten som redan tycks vara föremål för en ingripande straffskärpning.
Det går inte att fullt ut förutse och teoretiskt samla alla tänkbara faktorer som har betydelse för miljöbrottslighetens straffvärde i skärpande riktning. I framställningen tas dock upp sådana omständigheter som potentiellt och generellt kan antas ha en sådan inverkan. Vid en bedömning av brottslighetens straffvärde har såväl objektiva som subjektiva faktorer betydelse i det enskilda fallet.
Tanken med ett straffsystem är bl.a. att straffet ska återspegla brottslig-hetens straffvärde. På miljöstraffrättens område finns, till skillnad från andra straffrättsliga områden, en mängd olika sanktioner eller påföljder som kan aktualiseras antingen var för sig eller parallellt. I framställningen presenteras också dessa alternativ och vad som i allmänhet gäller beträffande använd-ningen av dessa. (Less)
Abstract
This essay investigates a topic of high importance. Almost everyone is in agreement that the contributions to preserve our environment are of the outmost importance, and therefore environmental issues are in focus on all levels of society. Judicial control measures and criminal law regulations are necessary to maintain a sustainable development. Transgressions of environmental laws with extensive damages or risks for the environment and people’s health are viewed as extraordinarily serious and demands effective measures for prosecution. However, to some extent it is unclear how reprehensible these actions should be deemed and how severe the punishments following prosecution should be. For a long period, environmental crimes have been... (More)
This essay investigates a topic of high importance. Almost everyone is in agreement that the contributions to preserve our environment are of the outmost importance, and therefore environmental issues are in focus on all levels of society. Judicial control measures and criminal law regulations are necessary to maintain a sustainable development. Transgressions of environmental laws with extensive damages or risks for the environment and people’s health are viewed as extraordinarily serious and demands effective measures for prosecution. However, to some extent it is unclear how reprehensible these actions should be deemed and how severe the punishments following prosecution should be. For a long period, environmental crimes have been viewed as crimes with a monetary penalty. During recent years, case law with imprisonment has seen the light of day.
This essay is all-embracing in the way that it, within its limited scope, touch upon an extensive area in many different aspects. It is also specific in the sense that it turns its attention and focuses on a very narrow judicial problem, the penal value or reprehensibility of environmental crimes. With its starting point in common penal-law principles, regulations regarding reprehensibility assessments, environmental law preambles and case law relating to environmental criminal law, the essay analyses the penal value of environmental crimes. The purpose is to ascertain what is behind the movement towards more severe sanctions and to seek answers regarding the direction of the future development.
During recent years, amendments involving more severe punishments have been implemented in the environmental criminal law in general. In addition to this, and as a means to further increase the punishments for criminal acts in general, the present government has proposed changes to the punitive sanction system. It can be assumed that these changes will have consequences for an environmental criminal law already subject to an extensive increase in reprehensibility.
It is not possible to predict and in a theoretical way gather all possible factors of importance for stipulating the penal value of an environmental crime. In this essay, general factors that potentially can have that kind of influence are presented and analyzed. When analyzing the degree of penalty of a specific crime, both objective and subjective factors are of importance in each specific case.
One of the basic thoughts with a punitive system is that the punishment should reflect the reprehensibility of the specific crime. Environmental criminal law, in contrast to other areas of the Swedish criminal law, offers a wide range of sanctions and penalties that can be either used separately or combined. The essay aim to present these options and what is common practice regarding sanctions and penalties. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blommé, Fredrik LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1628160
date added to LUP
2010-07-14 09:33:33
date last changed
2010-07-14 09:33:33
@misc{1628160,
 abstract   = {This essay investigates a topic of high importance. Almost everyone is in agreement that the contributions to preserve our environment are of the outmost importance, and therefore environmental issues are in focus on all levels of society. Judicial control measures and criminal law regulations are necessary to maintain a sustainable development. Transgressions of environmental laws with extensive damages or risks for the environment and people’s health are viewed as extraordinarily serious and demands effective measures for prosecution. However, to some extent it is unclear how reprehensible these actions should be deemed and how severe the punishments following prosecution should be. For a long period, environmental crimes have been viewed as crimes with a monetary penalty. During recent years, case law with imprisonment has seen the light of day. 
   This essay is all-embracing in the way that it, within its limited scope, touch upon an extensive area in many different aspects. It is also specific in the sense that it turns its attention and focuses on a very narrow judicial problem, the penal value or reprehensibility of environmental crimes. With its starting point in common penal-law principles, regulations regarding reprehensibility assessments, environmental law preambles and case law relating to environmental criminal law, the essay analyses the penal value of environmental crimes. The purpose is to ascertain what is behind the movement towards more severe sanctions and to seek answers regarding the direction of the future development. 
   During recent years, amendments involving more severe punishments have been implemented in the environmental criminal law in general. In addition to this, and as a means to further increase the punishments for criminal acts in general, the present government has proposed changes to the punitive sanction system. It can be assumed that these changes will have consequences for an environmental criminal law already subject to an extensive increase in reprehensibility. 
   It is not possible to predict and in a theoretical way gather all possible factors of importance for stipulating the penal value of an environmental crime. In this essay, general factors that potentially can have that kind of influence are presented and analyzed. When analyzing the degree of penalty of a specific crime, both objective and subjective factors are of importance in each specific case. 
   One of the basic thoughts with a punitive system is that the punishment should reflect the reprehensibility of the specific crime. Environmental criminal law, in contrast to other areas of the Swedish criminal law, offers a wide range of sanctions and penalties that can be either used separately or combined. The essay aim to present these options and what is common practice regarding sanctions and penalties.},
 author    = {Blommé, Fredrik},
 keyword   = {Miljörätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöbrottslighetens straffvärde},
 year     = {2010},
}