Advanced

Hjälplöst tillstånd i våldtäktsparagrafen - en rättsfallsstudie

Åhling, Jenny LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
A person who improperly exploits that someone is in a helpless state, due to unconsciousness, sleep, intoxication, drug influence, illness, physical injury or mental disturbance can be convicted of rape, according to Swedish law.

The essay discusses the question of how courts judge when it comes to rape and especially when it comes to helpless state and if there is any connection between the helpless state and the outcome of the case. To investigate the question, a legal case study has been carried out in which approximately 40 randomly selected Court of Appeal judgments from the years 2005-2010 have been analyzed. The purpose of the case study is to see which helpless state’s occurs, what evidence can be found in the cases, what the... (More)
A person who improperly exploits that someone is in a helpless state, due to unconsciousness, sleep, intoxication, drug influence, illness, physical injury or mental disturbance can be convicted of rape, according to Swedish law.

The essay discusses the question of how courts judge when it comes to rape and especially when it comes to helpless state and if there is any connection between the helpless state and the outcome of the case. To investigate the question, a legal case study has been carried out in which approximately 40 randomly selected Court of Appeal judgments from the years 2005-2010 have been analyzed. The purpose of the case study is to see which helpless state’s occurs, what evidence can be found in the cases, what the outcome has been in relation to the helpless state and which factors were the most important for the courts’ evaluation of the evidence.

From the case study it can be concluded that sleep, and sleep combined with intoxication, are the most common helpless states and that the courts pronounce convictions in half of all cases of helpless state. Other evidence than the victim and the defendants’ testimonies are present in most cases and witness testimonies are the most common form of evidence. The case study also shows that it is not the number of evidence presented that affects the outcome of the case; rather it is the quality of the evidence. In cases of sleep, courts pronounce convictions more frequently than acquittals, however in cases of intoxication it is the opposite. Lastly, the study shows the difficulties courts have when determining and assessing the degree of influence of alcohol in a victim.

When one examines and analyses evidence in criminal cases, it is important to keep in mind that there are a number of legal principles that cannot be restricted, such as the presumption of innocence, the (prosecutor’s) burden of evidence, the level of evidence required and the principle of the Court’s independent evaluation of evidence. Through jurisprudence, it becomes clear that a number of difficulties and sources of error may arise during the Court's evaluation of the evidence; these may affect the judges, in a subjective way.

The essay has probably led to more questions than answers, but sexual offences are not a legal field area with razor-sharp limits and simple answers. It is possible to conclude that there are differences in the courts’ judging in relation to various helpless states and that the courts give pronounce convictions and acquittals to different extents depending on the helpless state. However, it is not possible to establish any guidelines on how courts evaluate the evidence in cases of sexual offence and there is a risk that there exits a certain subjectivism among the judges. (Less)
Abstract (Swedish)
En person som otillbörligt utnyttjar att någon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, på grund av medvetslöshet, sömn, berusning, drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning, kan dömas för våldtäkt. Bestämmelsen om hjälplöst tillstånd återfinns i 6:1 2st BrB.

Arbetet behandlar frågan hur domstolar dömer när det kommer till våldtäkt och specifikt när det gäller hjälplöst tillstånd och om det finns någon koppling mellan olika hjälplösa tillstånd och domstolars utfall. För att undersöka huvudfrågan har en rättsfallsstudie genomförts där ett 40-tal slumpvis utvalda hovrättsavgöranden från åren 2005-2010 har analyserats. Syftet med rättsfallsstudien är att se vilka hjälplösa tillstånd som förekommer och vilken stödbevisning... (More)
En person som otillbörligt utnyttjar att någon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, på grund av medvetslöshet, sömn, berusning, drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning, kan dömas för våldtäkt. Bestämmelsen om hjälplöst tillstånd återfinns i 6:1 2st BrB.

Arbetet behandlar frågan hur domstolar dömer när det kommer till våldtäkt och specifikt när det gäller hjälplöst tillstånd och om det finns någon koppling mellan olika hjälplösa tillstånd och domstolars utfall. För att undersöka huvudfrågan har en rättsfallsstudie genomförts där ett 40-tal slumpvis utvalda hovrättsavgöranden från åren 2005-2010 har analyserats. Syftet med rättsfallsstudien är att se vilka hjälplösa tillstånd som förekommer och vilken stödbevisning som finns samt vilken utgången blivit i förhållande till respektive hjälplöst tillstånd och vad domstolarna lagt vikt vid i sin bevisvärdering.

Mot bakgrund av studien kan det konstateras att sömn och sömn i kombination med berusning är de mest förekommande hjälplösa tillstånden och att domstolar meddelar fällande dom i hälften av alla fall av hjälplöst tillstånd. Stödbevisning förekommer i de flesta fall varav vittnesförhör är det bevismedel som läggs fram i störst grad. Det framkommer även att det inte är mängden framlagda bevis som påverkar utgången i målet utan kvalitén hos bevisen. I fall som rör sömn så fäller domstolar oftare än vad de friar men för berusningsfallen är det tvärtom. Slutligen, ett problem som tydligt framkommer genom uppsatsen är svårigheten för domstolar att fastställa och bedöma påverkansgraden av alkohol hos en målsägande.

När man undersöker och analyserar bevisning och bevisvärdering i brottmål är det viktigt att ha i åtanke att det finns ett antal rättsliga principer såsom oskyldighetspresumtionen, åklagarens bevisbörda, det högt uppställda beviskravet och den fria bevisvärderingens princip, som inte får inskränkas. Genom doktrin framkommer det att vid domstolars bevisvärdering kan det uppstå svårigheter och felkällor. Dessa kan påverka domarna i en subjektiv riktning.

Uppsatsen har möjligtvis lett till fler frågor än svar men sexualbrottsområdet är inget juridiskt område med knivskarpa gränser och enkla svar. Det går dock att konstatera att det genom uppsatsen framkommit att det förekommer skillnader i domstolars bedömning i förhållande till olika hjälplösa tillstånd och att domstolar meddelar fällande och friande domar i olika utsträckning beroende på hjälplöst tillstånd. Det går däremot inte utifrån doktrin och praxis att fastställa några klara riktlinjer för hur domstolar värderar bevisning i sexualmål och risken finns att det förekommer en viss subjektivism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhling, Jenny LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1628185
date added to LUP
2010-07-14 14:12:01
date last changed
2010-07-14 14:12:01
@misc{1628185,
 abstract   = {A person who improperly exploits that someone is in a helpless state, due to unconsciousness, sleep, intoxication, drug influence, illness, physical injury or mental disturbance can be convicted of rape, according to Swedish law.

The essay discusses the question of how courts judge when it comes to rape and especially when it comes to helpless state and if there is any connection between the helpless state and the outcome of the case. To investigate the question, a legal case study has been carried out in which approximately 40 randomly selected Court of Appeal judgments from the years 2005-2010 have been analyzed. The purpose of the case study is to see which helpless state’s occurs, what evidence can be found in the cases, what the outcome has been in relation to the helpless state and which factors were the most important for the courts’ evaluation of the evidence. 

From the case study it can be concluded that sleep, and sleep combined with intoxication, are the most common helpless states and that the courts pronounce convictions in half of all cases of helpless state. Other evidence than the victim and the defendants’ testimonies are present in most cases and witness testimonies are the most common form of evidence. The case study also shows that it is not the number of evidence presented that affects the outcome of the case; rather it is the quality of the evidence. In cases of sleep, courts pronounce convictions more frequently than acquittals, however in cases of intoxication it is the opposite. Lastly, the study shows the difficulties courts have when determining and assessing the degree of influence of alcohol in a victim.

When one examines and analyses evidence in criminal cases, it is important to keep in mind that there are a number of legal principles that cannot be restricted, such as the presumption of innocence, the (prosecutor’s) burden of evidence, the level of evidence required and the principle of the Court’s independent evaluation of evidence. Through jurisprudence, it becomes clear that a number of difficulties and sources of error may arise during the Court's evaluation of the evidence; these may affect the judges, in a subjective way. 

The essay has probably led to more questions than answers, but sexual offences are not a legal field area with razor-sharp limits and simple answers. It is possible to conclude that there are differences in the courts’ judging in relation to various helpless states and that the courts give pronounce convictions and acquittals to different extents depending on the helpless state. However, it is not possible to establish any guidelines on how courts evaluate the evidence in cases of sexual offence and there is a risk that there exits a certain subjectivism among the judges.},
 author    = {Åhling, Jenny},
 keyword   = {Straffrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjälplöst tillstånd i våldtäktsparagrafen - en rättsfallsstudie},
 year     = {2010},
}