Advanced

En orimlig börda? - Om proportionalitet vid elektronisk edition

Casselbrant, Josefine LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
The production of documents is one of the procedural instruments available for parties in Civil procedures. Obliging parties to produce documents ensures that the court can come to a correct decision in light of all relevant evidence. The caselaw has defined the term “document” so as to include electronically stored data, even if no printout exists at the time of the demand of production. Contemporary technology allows large amounts of data to be stored electronically. Consequently, parties’ interest in requiring that documents be produced should increase. Electronic data is frequently compressed in unsorted formats, and thus the restoration to a readable format can demand large efforts and resources. Accordingly, it has been questioned... (More)
The production of documents is one of the procedural instruments available for parties in Civil procedures. Obliging parties to produce documents ensures that the court can come to a correct decision in light of all relevant evidence. The caselaw has defined the term “document” so as to include electronically stored data, even if no printout exists at the time of the demand of production. Contemporary technology allows large amounts of data to be stored electronically. Consequently, parties’ interest in requiring that documents be produced should increase. Electronic data is frequently compressed in unsorted formats, and thus the restoration to a readable format can demand large efforts and resources. Accordingly, it has been questioned whether the production of electronic documents should not only depend on the procedural requirements for production of documents, but also on a proportionality test. There is no support in the statutes that this should be the case. Nevertheless, it seems to be reasonably clear that Sweden should, in order to remain in conformity with its obligations flowing from its membership of the EU and ECHR, incorporate such a test into its law. The obligation to produce documents is a breach of the producer’s rights under the ECHR, and not only the national statutes, but also their implementation in the individual case must therefore be proportional.

The American discovery procedure and European Union law both contain an intricate caselaw regarding the proportionality test of the burden an obligation of production of documents can infer for the producer. European law has applied the proportionality test in reference to the principle of open access to documents, saying that a production that constitutes a very large burden for the producer could compose ground for an exception from the principle. However, being an exception the proportionality test must be applied restrictively, and the option that to the greatest extent upholds the principle must always be chosen. The proportionality test in American caselaw, encompasses a large number of factors, however many of these are already present in Swedish law through the procedural requirements for the production of documents.

It is submitted that Swedish law should adopt a modified version of the proportionality test whereby demands for the production of documents should be granted when all procedural requirements are met. Nevertheless, exceptions should be made where the breach of the producer’s rights would be oppressively disproportional to the importance the documents’ presumed evidentiary value. Finally, the level at which it becomes unduly disproportional to disclose documents varies according to the values at stake in the case. The interest of reaching a legally correct decision ought to be higher when so called “soft values” are at stake, than when the procedure only regards economical values. (Less)
Abstract (Swedish)
Den processuella editionsplikten är ett av de processmedel som står till parternas förfogande i det dispositiva tvistemålsförfarandet. Syftet med editionsplikten är att tillförsäkra att all bevisning i ett mål presenteras för rätten så att denna kan nå en juridiskt korrekt slutprodukt i målet.

Genom praxis har fastslagits att begreppet skriftlig handling även omfattar en datalagrad handling, trots att ingen utskrift föreligger vid tidpunkten då editionsyrkandet framställs. Detta innebär att intresset för att utnyttja editionsplikten torde öka då de stora mängder data som idag förvaras i elektroniska format också kan göras föremål för edition. Elektroniska data förvaras många gånger komprimerade och osorterade, och återställandet till... (More)
Den processuella editionsplikten är ett av de processmedel som står till parternas förfogande i det dispositiva tvistemålsförfarandet. Syftet med editionsplikten är att tillförsäkra att all bevisning i ett mål presenteras för rätten så att denna kan nå en juridiskt korrekt slutprodukt i målet.

Genom praxis har fastslagits att begreppet skriftlig handling även omfattar en datalagrad handling, trots att ingen utskrift föreligger vid tidpunkten då editionsyrkandet framställs. Detta innebär att intresset för att utnyttja editionsplikten torde öka då de stora mängder data som idag förvaras i elektroniska format också kan göras föremål för edition. Elektroniska data förvaras många gånger komprimerade och osorterade, och återställandet till läsbart format kan kräva en omfattande arbetsinsats och stora resurser. Med anledning av detta har frågan väckts huruvida editionsplikten, förutom de rekvisit som föreligger för beviljandet av edition, också är beroende av en proportionalitetsprövning. Något lagstöd härför finns inte i RB. Genom EU-rättens och EKMRs ställning i den svenska rätten torde det ändå stå tämligen klart att utrymme för en sådan prövning finns i svensk rätt. Editionsplikten utgör ett intrång i editionssvarandens rättssfär, och inte enbart lagstiftningen härom utan även tillämpningen i det enskilda fallet måste därför vara proportionerlig.

Inom den amerikanska rättens discovery-förfarande och EU-rätten föreligger en väl utvecklad praxis kring en proportionalitetsprövning av den börda ett föreläggande om utgivande av handlingar kan innebära för den förelagde parten. Inom EU-rätten har en proportionalitetsprövning utförts i förhållande till principen om tillgång till offentliga handlingar, då utlämnande av sådana skulle innebära en stor börda för den berörda institutionen. Prövningen måste dock tillämpas restriktivt då den utgör ett undantag från huvudregeln om tillgång till handlingar. Inom den amerikanska rätten används ett stort antal faktorer för en liknande proportionalitetsprövning, många av dessa har i den svenska rätten redan beaktats genom de rekvisit som uppställs för editionsplikten. Utgångspunkten för en proportionalitetsprövning i svensk rätt måste vara att ett editionsyrkande ska beviljas då samtliga rekvisit är uppfyllda. Undantag kan dock göras då en alltför stor disproportionalitet föreligger mellan det intrång editionsplikten utgör för editionssvaranden och den bevisrelevans den aktuella handlingen kan antas komma att få. Bevisbördan för intrångets storlek ska ligga på editionssvaranden, medan det ankommer på rätten att bedöma vilken bevisrelevans en för edition aktuell handling kan antas få. Slutligen kan sägas att vad som är en alltför stor disproportionalitet kan variera beroende på de värden som står på spel i målet. Intresset av att nå en juridiskt korrekt slutprodukt torde vara högre då så kallade mjuka värden står på spel, än när processen enbart rör ekonomiska värden (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Casselbrant, Josefine LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1628230
date added to LUP
2010-07-15 11:25:02
date last changed
2010-07-15 11:25:02
@misc{1628230,
 abstract   = {The production of documents is one of the procedural instruments available for parties in Civil procedures. Obliging parties to produce documents ensures that the court can come to a correct decision in light of all relevant evidence. The caselaw has defined the term “document” so as to include electronically stored data, even if no printout exists at the time of the demand of production. Contemporary technology allows large amounts of data to be stored electronically. Consequently, parties’ interest in requiring that documents be produced should increase. Electronic data is frequently compressed in unsorted formats, and thus the restoration to a readable format can demand large efforts and resources. Accordingly, it has been questioned whether the production of electronic documents should not only depend on the procedural requirements for production of documents, but also on a proportionality test. There is no support in the statutes that this should be the case. Nevertheless, it seems to be reasonably clear that Sweden should, in order to remain in conformity with its obligations flowing from its membership of the EU and ECHR, incorporate such a test into its law. The obligation to produce documents is a breach of the producer’s rights under the ECHR, and not only the national statutes, but also their implementation in the individual case must therefore be proportional. 

The American discovery procedure and European Union law both contain an intricate caselaw regarding the proportionality test of the burden an obligation of production of documents can infer for the producer. European law has applied the proportionality test in reference to the principle of open access to documents, saying that a production that constitutes a very large burden for the producer could compose ground for an exception from the principle. However, being an exception the proportionality test must be applied restrictively, and the option that to the greatest extent upholds the principle must always be chosen. The proportionality test in American caselaw, encompasses a large number of factors, however many of these are already present in Swedish law through the procedural requirements for the production of documents. 

It is submitted that Swedish law should adopt a modified version of the proportionality test whereby demands for the production of documents should be granted when all procedural requirements are met. Nevertheless, exceptions should be made where the breach of the producer’s rights would be oppressively disproportional to the importance the documents’ presumed evidentiary value. Finally, the level at which it becomes unduly disproportional to disclose documents varies according to the values at stake in the case. The interest of reaching a legally correct decision ought to be higher when so called “soft values” are at stake, than when the procedure only regards economical values.},
 author    = {Casselbrant, Josefine},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En orimlig börda? - Om proportionalitet vid elektronisk edition},
 year     = {2010},
}