Advanced

Utnyttjande av insiderinformation. En jämförelse mellan marknadsmissbruksdirektivet och marknadsmissbrukslagen beträffande utnyttjanderekvisitet

Björneman, Louise LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
Begreppet utnyttjande av insiderinformation har sitt ursprung i direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk, MmD. MmD ålägger medlemsstaterna att förbjuda och beivra marknadsmissbruk. Uttrycket utnyttjande av insiderinformation återfinns i förbudet mot insiderhandel, som i huvudsak regleras i artikel 2.1 i MmD. Artikel 2.1 föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda en person som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra, finansiella instrument som omfattas av denna information, för egen eller annans räkning. Artikeln har implementerats på olika sätt i medlemsstaterna. Begreppet utnyttjande av insiderinformation har bytts ut mot andra begrepp. Detta har bland annat skett i Sverige.

Det svenska... (More)
Begreppet utnyttjande av insiderinformation har sitt ursprung i direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk, MmD. MmD ålägger medlemsstaterna att förbjuda och beivra marknadsmissbruk. Uttrycket utnyttjande av insiderinformation återfinns i förbudet mot insiderhandel, som i huvudsak regleras i artikel 2.1 i MmD. Artikel 2.1 föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda en person som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra, finansiella instrument som omfattas av denna information, för egen eller annans räkning. Artikeln har implementerats på olika sätt i medlemsstaterna. Begreppet utnyttjande av insiderinformation har bytts ut mot andra begrepp. Detta har bland annat skett i Sverige.

Det svenska förbudet mot insiderhandel regleras huvudsakligen i 2 § lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, marknadsmissbrukslagen, MmL. I 2 § stadgas att den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott. Istället för att skriva utnyttja har lagstiftaren valt att skriva får. Innebörden av det svenska förbudet är att den som har tillgång till insiderinformation förbjuds att handla med de finansiella instrument som informationen avser, oberoende av om informationen utnyttjas eller inte.

De skilda formuleringarna väcker frågan om direktivet tillåter en implementering i enlighet med den svenska modellen. Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) har avkunnat ett förhandsavgörande rörande just tolkningen och tillämpningen av artikel 2.1. Genom EU-domstolens avgörande har det fastställts att syftet med direktivet måste tas i beaktande, vid avgörande av om en person har överträtt insiderförbudet. Direktivets syfte innebär i huvudsak att de finansiella marknaderna ska vara effektiva och tillförlitliga. EU-domstolen slår även fast att det är viktigt att ta hänsyn till om de finansiella aktörerna har varit på en jämställd nivå i informationshänseende då transaktionen genomfördes. Domstolen framhåller att det är av betydelse att beakta om det förekommit otillbörligt utnyttjande av insiderinformationen, det vill säga om personen ifråga har dragit nytta av informationen till men för motparten.

Enligt min uppfattning står det svenska förbudet inte i överensstämmelse med MmD. Inte någonstans föreskrivs att förbudet endast är tillämpligt när en person som förfogar över insiderinformation otillbörligt utnyttjar den fördel som informationen ger personen. Det saknas en formulering som klarlägger att förbudet handlar om att garantera likabehandling av parterna i en transaktion. Detta är en stor brist i MmL, då det kommer att bli mycket svårt att uppnå målet med direktivet – att garantera finansmarknadernas integritet och höja investerarnas förtroende för dem. (Less)
Abstract (Swedish)
The concept using inside information has its origin in Directive 2003/6/EC on insider dealing and market manipulation, Market Abuse Directive. The Market Abuse Directive requires Member States to prohibit and penalize market abuse. The expression using inside information is found in the prohibition on insider dealing in Article 2.1 in the Directive. This article requires Member States to prohibit a person who possesses inside information from using that information by acquiring or disposing of, for his own account or for the account of a third party, financial instruments to which that information relates. Article 2.1 has been implemented differently in the Member States. The concept using inside information has been replaced with other... (More)
The concept using inside information has its origin in Directive 2003/6/EC on insider dealing and market manipulation, Market Abuse Directive. The Market Abuse Directive requires Member States to prohibit and penalize market abuse. The expression using inside information is found in the prohibition on insider dealing in Article 2.1 in the Directive. This article requires Member States to prohibit a person who possesses inside information from using that information by acquiring or disposing of, for his own account or for the account of a third party, financial instruments to which that information relates. Article 2.1 has been implemented differently in the Member States. The concept using inside information has been replaced with other concepts. Sweden is one of the Member States where this has occurred.

The Swedish prohibition on insider dealing is regulated primarily in the 2 § in the Law (2005:377) on Penalties for Market Abuse in Trading Financial Instruments, Market Abuse Law. The 2 § states that a person who receives inside information and who acquires or disposes financial instruments to which such information relates, for his own account or the account of a third party, is convicted of insider crime. Instead of writing use, the Swedish legislator has chosen to write receive. The significance of the Swedish prohibition is that a person who has access to inside information is forbidden to trade with any financial instruments to which that information relates, regardless if the information is used or not.

The diverse formulations raise the question whether the Directive allows the implementation of the prohibition in accordance with the Swedish model. The Court of the European Union (EUC) recently pronounced sentence in a case concerning the interpretation and application of Article 2.1. With the EUC’s decision it is established that one must take the purpose of the Directive into consideration when judging if a person has infringed upon the prohibition. The purpose of the Directive is all about maintaining efficient financial markets that investors can rely on. The EUC ascertains that it is of great importance to regard if financial participants have been on an equal level regarding information when a transaction was fulfilled. It is significant to consider possible misuse of the inside information such as if an involved person takes an advantage of inside information.

According to me the Swedish ban does not comply with the Directive. There is no indication that the prohibition only applies when a person who possesses inside information misuses its benefit. There is also no section that clarifies that prohibition on insider dealing is essential because it ensures equality between the financial parties. This is an important issue and problem in the Market Abuse Law, because the purpose of the Directive will be hard to achieve – to protect the integrity of the financial markets and to enhance investor confidence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björneman, Louise LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1628275
date added to LUP
2010-07-16 10:16:06
date last changed
2010-07-16 10:16:06
@misc{1628275,
 abstract   = {Begreppet utnyttjande av insiderinformation har sitt ursprung i direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk, MmD. MmD ålägger medlemsstaterna att förbjuda och beivra marknadsmissbruk. Uttrycket utnyttjande av insiderinformation återfinns i förbudet mot insiderhandel, som i huvudsak regleras i artikel 2.1 i MmD. Artikel 2.1 föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda en person som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra, finansiella instrument som omfattas av denna information, för egen eller annans räkning. Artikeln har implementerats på olika sätt i medlemsstaterna. Begreppet utnyttjande av insiderinformation har bytts ut mot andra begrepp. Detta har bland annat skett i Sverige.

Det svenska förbudet mot insiderhandel regleras huvudsakligen i 2 § lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, marknadsmissbrukslagen, MmL. I 2 § stadgas att den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott. Istället för att skriva utnyttja har lagstiftaren valt att skriva får. Innebörden av det svenska förbudet är att den som har tillgång till insiderinformation förbjuds att handla med de finansiella instrument som informationen avser, oberoende av om informationen utnyttjas eller inte. 

De skilda formuleringarna väcker frågan om direktivet tillåter en implementering i enlighet med den svenska modellen. Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) har avkunnat ett förhandsavgörande rörande just tolkningen och tillämpningen av artikel 2.1. Genom EU-domstolens avgörande har det fastställts att syftet med direktivet måste tas i beaktande, vid avgörande av om en person har överträtt insiderförbudet. Direktivets syfte innebär i huvudsak att de finansiella marknaderna ska vara effektiva och tillförlitliga. EU-domstolen slår även fast att det är viktigt att ta hänsyn till om de finansiella aktörerna har varit på en jämställd nivå i informationshänseende då transaktionen genomfördes. Domstolen framhåller att det är av betydelse att beakta om det förekommit otillbörligt utnyttjande av insiderinformationen, det vill säga om personen ifråga har dragit nytta av informationen till men för motparten.

Enligt min uppfattning står det svenska förbudet inte i överensstämmelse med MmD. Inte någonstans föreskrivs att förbudet endast är tillämpligt när en person som förfogar över insiderinformation otillbörligt utnyttjar den fördel som informationen ger personen. Det saknas en formulering som klarlägger att förbudet handlar om att garantera likabehandling av parterna i en transaktion. Detta är en stor brist i MmL, då det kommer att bli mycket svårt att uppnå målet med direktivet – att garantera finansmarknadernas integritet och höja investerarnas förtroende för dem.},
 author    = {Björneman, Louise},
 keyword   = {Associationsrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utnyttjande av insiderinformation. En jämförelse mellan marknadsmissbruksdirektivet och marknadsmissbrukslagen beträffande utnyttjanderekvisitet},
 year     = {2010},
}