Advanced

32 kap MB - ersättningsgilla skador och preskription

Augustsson, Mattias (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar vissa ämnesområden avseende reglerna om miljöskadestånd i 32 kap MB utifrån såväl ett deskriptivt som normativt perspektiv.

I uppsatsens görs initialt en introduktion till ämnet och de relevanta bestämmelserna i MB tillsammans med hithörande praxis. I sammanhanget fokuseras främst på den orts- och allmänvanlighetsbedömning som domstolarna har att göra vid bedömning av miljöskadeståndsfrågor vid miljöstörningar. Domstolarna skall i de fall skadan inte orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet avgöra vad en skadelidande skäligen bör tåla med hänsyn till störningarnas orts- och allmänvanlighet. Avvägningen görs med hänsyn till bl a samhällsnytta och typ av skada.

I det följande avsnittet i uppsatsen behandlas de... (More)
Denna uppsats behandlar vissa ämnesområden avseende reglerna om miljöskadestånd i 32 kap MB utifrån såväl ett deskriptivt som normativt perspektiv.

I uppsatsens görs initialt en introduktion till ämnet och de relevanta bestämmelserna i MB tillsammans med hithörande praxis. I sammanhanget fokuseras främst på den orts- och allmänvanlighetsbedömning som domstolarna har att göra vid bedömning av miljöskadeståndsfrågor vid miljöstörningar. Domstolarna skall i de fall skadan inte orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet avgöra vad en skadelidande skäligen bör tåla med hänsyn till störningarnas orts- och allmänvanlighet. Avvägningen görs med hänsyn till bl a samhällsnytta och typ av skada.

I det följande avsnittet i uppsatsen behandlas de olika typer av skador som är skadeståndsgilla jämlikt 32 kap MB, d v s personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Härvidlag diskuteras gränsdragningen mellan ekonomiska och ideella skador. Denna gränsdragningsproblematik visar sig särskilt tydligt vid marknadsvärdesskada och bruksvärdesskada. I avsnittet diskuteras vidare gränsdragningen mellan estetisk och psykisk skada. Härvid kan frågan ställas varför en kraftledning anses ful – är det för att vi vet att den kan medföra skadliga hälsoeffekter? Om Eiffeltornet hade varit starkt strömförande kanske detta inte hade ansetts vackert.

Härefter avhandlas i uppsatsen preskriptionsinstitutets roll vid miljöskadestånd och främst olika spörsmål avseende preskriptionsfrister. Inledningsvis beskrivs preskriptionsinstitutets syften och hur preskriptionsinstitutet tillämpas vid miljöskador. I sammanhanget diskuteras hur skador som uppkommer mycket lång tid efter att den skadegörande handlingen hanteras och bör hanteras. Även vid dessa skador gäller den normala preskriptionstiden om tio år. Härvid diskuteras huruvida preskriptionstiden, i vart fall vid personskador, bör förlängas eftersom individens rättighet i detta avseende möjligen bör väga tyngre än t ex försäkringstekniska aspekter. Vidare tas frågeställningen upp i vilka fall som skadehandlingen bedöms eller bör bedömas som perdurerande respektive momentan. Härvid diskuteras, utifrån bl a MÖD 2005:21, att vad avser psykisk immission från kraftledning kan den bakomliggande skadehandlingen vara själva överförandet av el i ledningarna. Däremot är inte säkert att detsamma bör gälla för estetisk immission från kraftledning, beroende på hur man ser de bakomliggande orsakerna till den estetiska immissionen i enlighet med vad som beskrivs ovan. (Less)
Abstract
This essay deals with topics related to environmental pollution damages regulated in the 32nd chapter of the Swedish Environmental Code.

First in the essay, there is an introduction to the relevant sections in the Code, with focus on the assessment that has to be made regarding how common a certain pollution is within its nearby area and within the whole country. If the damage is not caused by intent or negligence by the part causing the pollution injury, the court has to decide what the suffering part must tolerate due to how common the pollution is. In this judging, the Court will take into account, amongst other things, social utility and type of injury.

In the second chapter, there is a presentation of the different types of... (More)
This essay deals with topics related to environmental pollution damages regulated in the 32nd chapter of the Swedish Environmental Code.

First in the essay, there is an introduction to the relevant sections in the Code, with focus on the assessment that has to be made regarding how common a certain pollution is within its nearby area and within the whole country. If the damage is not caused by intent or negligence by the part causing the pollution injury, the court has to decide what the suffering part must tolerate due to how common the pollution is. In this judging, the Court will take into account, amongst other things, social utility and type of injury.

In the second chapter, there is a presentation of the different types of injuries regulated in the 32nd Chapter: personal injuries, property damage and pure economic loss. It is thoroughly discussed how to decide if an injury is to be considered an economic injury or a nonprofit injury. There is also a shorter discussion about the sometimes fine line between aesthetic and psychological injuries.

Furthermore, the essay deals with questions regarding statutes of limitation and its effect on injuries due to environmental pollution. How are injuries appearing a long time after the act that caused the injury handled – and what is the most reasonable way to handle these injuries? Should the limitation period of ten years be extended in these cases? What is more important, the individual rights or insurance related aspects? There is also a discussion about in which cases the act that caused the injury should be judged as momentary or ongoing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Augustsson, Mattias
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1628291
date added to LUP
2010-07-16 15:07:50
date last changed
2010-07-16 15:07:50
@misc{1628291,
 abstract   = {This essay deals with topics related to environmental pollution damages regulated in the 32nd chapter of the Swedish Environmental Code. 

First in the essay, there is an introduction to the relevant sections in the Code, with focus on the assessment that has to be made regarding how common a certain pollution is within its nearby area and within the whole country. If the damage is not caused by intent or negligence by the part causing the pollution injury, the court has to decide what the suffering part must tolerate due to how common the pollution is. In this judging, the Court will take into account, amongst other things, social utility and type of injury.

In the second chapter, there is a presentation of the different types of injuries regulated in the 32nd Chapter: personal injuries, property damage and pure economic loss. It is thoroughly discussed how to decide if an injury is to be considered an economic injury or a nonprofit injury. There is also a shorter discussion about the sometimes fine line between aesthetic and psychological injuries. 

Furthermore, the essay deals with questions regarding statutes of limitation and its effect on injuries due to environmental pollution. How are injuries appearing a long time after the act that caused the injury handled – and what is the most reasonable way to handle these injuries? Should the limitation period of ten years be extended in these cases? What is more important, the individual rights or insurance related aspects? There is also a discussion about in which cases the act that caused the injury should be judged as momentary or ongoing.},
 author    = {Augustsson, Mattias},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {32 kap MB - ersättningsgilla skador och preskription},
 year     = {2010},
}