Advanced

”Som att det är en kunskapslucka”: En intervjustudie om hbt-personers upplevelser av terapi i hbt-avseende

Jensen, Rebecka and Nilsson, Sara LU (2010) PSPT01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka hbt-personers upplevelser av terapi i hbt-avseende, med fokus på situationer som upplevts särskilt positiva respektive negativa. Då få studier finns på området har en explorativ ansats valts. Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts med informanter som rekryterats via en web-enkät. Informanterna har valts utifrån att de haft både positiva och negativa erfarenheter av terapi i hbt-avseende. Studien har en kvalitativ ansats, och materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Då studien också syftar till att nå en ökad förståelse för vad som händer i den terapeutiska processen har en alliansteoretisk analys genomförts. Den tematiska analysen resulterade i tretton teman: ”terapeutens... (More)
Studien syftar till att undersöka hbt-personers upplevelser av terapi i hbt-avseende, med fokus på situationer som upplevts särskilt positiva respektive negativa. Då få studier finns på området har en explorativ ansats valts. Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts med informanter som rekryterats via en web-enkät. Informanterna har valts utifrån att de haft både positiva och negativa erfarenheter av terapi i hbt-avseende. Studien har en kvalitativ ansats, och materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Då studien också syftar till att nå en ökad förståelse för vad som händer i den terapeutiska processen har en alliansteoretisk analys genomförts. Den tematiska analysen resulterade i tretton teman: ”terapeutens (o)kunskap”, ”betydelsen av sexuell läggning och könsidentitet”, ”att (inte) känna sig förstådd”, ”att (inte) känna sig trygg”, ”att (inte) känna sig som sig själv”, ”att (inte) känna hopp”, ”att (inte) känna förtroende”, ”att (inte) kunna prata om hbt-relaterade delar av sitt liv”, ” att (inte) kunna prata om det som känns viktigt”, ” att avbyta terapin”, ”klientens mående och syn på sig själv”, ”tilltron till terapeuter och terapi” och ”förhållningssätt till terapi”. Dessa sorterades in under fyra huvudrubriker: ”viktigt i terapin”, ”reaktioner i terapin”, ”konsekvenser för terapin” och ”konsekvenser utanför terapin”. I den alliansteoretiska analysen kan informanternas upplevelser förstås utifrån tidigare erfarenheter av att vara hbt-person i ett heteronormativt samhälle, och huruvida terapeuten upplevts upprepa dessa erfarenheter eller agera på ett nytt sätt. Resultaten diskuteras utifrån möjliga implikationer för terapi med hbt-personer. (Less)
Abstract
This study aims to examine lgbt persons´ experiences of therapy from an lgbt perspective, with a focus on situations that have been experienced as especially positive or negative. Since few studies have been conducted on the subject, the study is explorative. Nine semi-structured interviews were conducted with informants who were recruited through a web-based survey. The informants were chosen based on their experiences of both positive and negative situations in therapy. The study has a qualitative, and the method of thematic analysis has been used to analyze the material. Since the study also aims to increase the understanding of the therapeutic process, an analysis of the therapeutic alliance has been conducted. The thematic analysis... (More)
This study aims to examine lgbt persons´ experiences of therapy from an lgbt perspective, with a focus on situations that have been experienced as especially positive or negative. Since few studies have been conducted on the subject, the study is explorative. Nine semi-structured interviews were conducted with informants who were recruited through a web-based survey. The informants were chosen based on their experiences of both positive and negative situations in therapy. The study has a qualitative, and the method of thematic analysis has been used to analyze the material. Since the study also aims to increase the understanding of the therapeutic process, an analysis of the therapeutic alliance has been conducted. The thematic analysis resulted in thirteen themes: “the therapist’s (lack of) knowledge”, “the importance of sexual orientation and gender identity”, “(not) feeling understood”, “(not) feeling safe”, “(not) feeling as yourself”, “(not) feeling hopeful” “(not) trusting the therapist”, “(not) being able to talk about lgbt related parts of your life”, “(not) being able to talk about what’s important”, “quitting therapy”, “the client´s health and view of him/herself”, “confidence in therapists and therapy” and “attitudes towards therapy”. These themes were sorted under four main themes: “important in therapy”, “reactions in therapy”, “consequences in therapy” and “consequences outside of therapy”. According to the alliance theoretical analysis the informants´ experiences can be understood in connection to their earlier experiences of being an lgbt person in a heteronormative society, and whether or not these experiences have been repeated in therapy. The results are discussed in connection to possible implications for therapy with lgbt persons. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Rebecka and Nilsson, Sara LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
terapeutisk allians, klientupplevelse, könsidentitet, sexuell läggning, hbt, Nyckelord: terapi, psykoterapi, tematisk analys. , heteronormativitet
language
Swedish
id
1671184
date added to LUP
2010-09-21 16:23:24
date last changed
2010-09-21 16:23:24
@misc{1671184,
 abstract   = {This study aims to examine lgbt persons´ experiences of therapy from an lgbt perspective, with a focus on situations that have been experienced as especially positive or negative. Since few studies have been conducted on the subject, the study is explorative. Nine semi-structured interviews were conducted with informants who were recruited through a web-based survey. The informants were chosen based on their experiences of both positive and negative situations in therapy. The study has a qualitative, and the method of thematic analysis has been used to analyze the material. Since the study also aims to increase the understanding of the therapeutic process, an analysis of the therapeutic alliance has been conducted. The thematic analysis resulted in thirteen themes: “the therapist’s (lack of) knowledge”, “the importance of sexual orientation and gender identity”, “(not) feeling understood”, “(not) feeling safe”, “(not) feeling as yourself”, “(not) feeling hopeful” “(not) trusting the therapist”, “(not) being able to talk about lgbt related parts of your life”, “(not) being able to talk about what’s important”, “quitting therapy”, “the client´s health and view of him/herself”, “confidence in therapists and therapy” and “attitudes towards therapy”. These themes were sorted under four main themes: “important in therapy”, “reactions in therapy”, “consequences in therapy” and “consequences outside of therapy”. According to the alliance theoretical analysis the informants´ experiences can be understood in connection to their earlier experiences of being an lgbt person in a heteronormative society, and whether or not these experiences have been repeated in therapy. The results are discussed in connection to possible implications for therapy with lgbt persons.},
 author    = {Jensen, Rebecka and Nilsson, Sara},
 keyword   = {terapeutisk allians,klientupplevelse,könsidentitet,sexuell läggning,hbt,Nyckelord: terapi,psykoterapi,tematisk analys.
,heteronormativitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Som att det är en kunskapslucka”: En intervjustudie om hbt-personers upplevelser av terapi i hbt-avseende},
 year     = {2010},
}