Advanced

Skolan i det moderna - En jämförande studie av elevinflytande

Romée, Lisa (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker valda modernitetsbegrepp, inspirerade av Claes Ericsson, och hur de relaterar till utformningen av och praktiserande av elevinflytande vid två gymnasier med estetiska programmet: inriktning musik. Forskningsfrågan lyder: Hur kan likheter och skillnader i elevinflytande mellan två studerade gymnasieskolor med estetiska programmet:inriktning musik, förstås med hjälp av modernitetsteoretiska begrepp?
Studien baseras på kvalitativ forskningsmetod. Datan består av individuella intervjuer av lärare och elever vid de båda medverkande skolorna som spelats in på mp3-spelare och sedan transkriberats till text.
Resultatet pekar på att den största skillnaden mellan skolorna ligger i hur respondenterna talar kring inflytande,... (More)
Denna studie undersöker valda modernitetsbegrepp, inspirerade av Claes Ericsson, och hur de relaterar till utformningen av och praktiserande av elevinflytande vid två gymnasier med estetiska programmet: inriktning musik. Forskningsfrågan lyder: Hur kan likheter och skillnader i elevinflytande mellan två studerade gymnasieskolor med estetiska programmet:inriktning musik, förstås med hjälp av modernitetsteoretiska begrepp?
Studien baseras på kvalitativ forskningsmetod. Datan består av individuella intervjuer av lärare och elever vid de båda medverkande skolorna som spelats in på mp3-spelare och sedan transkriberats till text.
Resultatet pekar på att den största skillnaden mellan skolorna ligger i hur respondenterna talar kring inflytande, hur det adresseras, samt vilket utrymme det ges. I praktiken verkar dock inflytande ta form på snarlika sätt vid bägge skolor. Resultatet beskriver även andra skillnader mellan skolorna medan modernitetsteorierna förenar och ibland kan sägas representera likheterna mellan dem. Modernitetsteorierna hjälper till att förstå resultatet trots att det förekommer tillfällen då resultatet motsäger teorierna. (Less)
Abstract
Title: The School in the modern era – a comparative study of student impact.
The present study investigates chosen perspectives of modernity inspired by Claes Ericsson, and how these can relate to the design and practising of student impact at two colleges with special music education. The core question of the study is: How can similaritites and differences in student impact between two studied colleges with special music education be understood by theories of modernity?
The study is based on qualitative methods. The data consists of individual interviews, recorded in the mp3 format and transcribed into text, including statements made by teachers and students from the two participating schools.
The result indicates that the greatest... (More)
Title: The School in the modern era – a comparative study of student impact.
The present study investigates chosen perspectives of modernity inspired by Claes Ericsson, and how these can relate to the design and practising of student impact at two colleges with special music education. The core question of the study is: How can similaritites and differences in student impact between two studied colleges with special music education be understood by theories of modernity?
The study is based on qualitative methods. The data consists of individual interviews, recorded in the mp3 format and transcribed into text, including statements made by teachers and students from the two participating schools.
The result indicates that the greatest difference between the schools lies in how the respondents talk about student impact, how it is addressed and how much scope it is given. In reality, impact after all does form in similar ways at both schools. The result also describes other differences between the schools, while the theories of modernity unites and somewhat can be seen as representing the similarities between them. The theories of modernity help to make the result understandable although there are instances when the result refutes the theories. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Romée, Lisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitativ metod, modernitetsteorier, elevinflytande, qualitative method, Claes Ericsson, theories of modernity, Student impact, music schools
language
Swedish
id
1686729
date added to LUP
2010-09-27 15:10:25
date last changed
2010-09-27 15:10:25
@misc{1686729,
 abstract   = {Title: The School in the modern era – a comparative study of student impact.
The present study investigates chosen perspectives of modernity inspired by Claes Ericsson, and how these can relate to the design and practising of student impact at two colleges with special music education. The core question of the study is: How can similaritites and differences in student impact between two studied colleges with special music education be understood by theories of modernity?
The study is based on qualitative methods. The data consists of individual interviews, recorded in the mp3 format and transcribed into text, including statements made by teachers and students from the two participating schools.
The result indicates that the greatest difference between the schools lies in how the respondents talk about student impact, how it is addressed and how much scope it is given. In reality, impact after all does form in similar ways at both schools. The result also describes other differences between the schools, while the theories of modernity unites and somewhat can be seen as representing the similarities between them. The theories of modernity help to make the result understandable although there are instances when the result refutes the theories.},
 author    = {Romée, Lisa},
 keyword   = {kvalitativ metod,modernitetsteorier,elevinflytande,qualitative method,Claes Ericsson,theories of modernity,Student impact,music schools},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolan i det moderna - En jämförande studie av elevinflytande},
 year     = {2010},
}