Advanced

Kommunmedborgarens verktyg i kommunallagen

Ax, Elin LU (2010) JUR092 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Kommunmedborgare kan agera för att påverka förutsättningarna för den kommunala vardagen och därmed sitt liv. Syftet med denna uppsats är att beskriva de verktyg som är tillgängliga för kommunmedborgare i kommunallagen. Kommunmedborgare fungerar i fem olika aktörsroller; uppdragsgivare, initiativtagare, beredare, brukare och bevakare.

Kommunmedborgare ger uppdraget till valda representanter att bestämma om gemensamma angelägenheter vart fjärde år i de allmänna valen. Som uppdragsgivare kan kommunmedborgaren använda verktygen att rösta och personrösta för att påverka vilka förtroendevalda som representerar henne.

Effekten av den röst kommunmedborgare ger sin valda representant, är av vikt för hur kommunmedborgare agerar i nästa val.... (More)
Kommunmedborgare kan agera för att påverka förutsättningarna för den kommunala vardagen och därmed sitt liv. Syftet med denna uppsats är att beskriva de verktyg som är tillgängliga för kommunmedborgare i kommunallagen. Kommunmedborgare fungerar i fem olika aktörsroller; uppdragsgivare, initiativtagare, beredare, brukare och bevakare.

Kommunmedborgare ger uppdraget till valda representanter att bestämma om gemensamma angelägenheter vart fjärde år i de allmänna valen. Som uppdragsgivare kan kommunmedborgaren använda verktygen att rösta och personrösta för att påverka vilka förtroendevalda som representerar henne.

Effekten av den röst kommunmedborgare ger sin valda representant, är av vikt för hur kommunmedborgare agerar i nästa val. För att försäkra sig om att hennes röstande ger effekt, kan en kommunmedborgare redan innan nästa valtillfälle utkräva ansvar från sina representanter. Hon kan utnyttja sin rätt att granska politiska beslut och att överklaga dem till domstolsprövning.

Kommunmedborgare kan också ta egna initiativ i kommunal fråga. Som initiativtagare kan hon genom att använda verktygen folkinitiativ till kommunal folkomröstning och medborgarförslag initiera ett ärende i kommunfullmäktige. Initiativrätten ger kommunmedborgare möjlighet att lägga ett förslag, men ingen automatisk rätt att yttra sig i talarstolen och ingen rätt att vara med och fatta beslutet.

Kommunmedborgare kan också vara deltaktig i beredningen av ett ärende. Beredarens verktyg är att delta i kommunala folkomröstningar, olika kommunala opinionsundersökningar och samrådsprocesser. Möjlighet att vara med och bereda ett ärende innebär inte att kommunmedborgare får vara med och fatta det politiska beslutet. Kommunmedborgares synpunkter är av rådgivande karaktär.

Kommunmedborgaren Elin Ax har provat en del av kommunallagens verktyg i hemstaden Lund. Som kommunmedborgare har Ax valt att rösta och utnyttja möjligheten till personröstning. Hon har också lagt ett medborgarförslag, deltagit i ett samrådsmöte samt varit ordförande på en fristående men kommunalt finansierad och kontrollerad förskola. Vid några tillfällen har hon granskat kommunala handlingar och valt att överklaga ett kommunalt beslut.

I uppsatsens diskussion föreslås att kommunallagen kompletteras med ett kapitel om kommunmedborgarnas medverkan. I det kapitlet bör de verktyg som finns spridda i lagen samlas för att ge kommunmedborgares medverkan högre dignitet. I diskussionen föreslås också några nya verktyg som inte finns idag. De är kommunmedborgarens direktkanal till kommunrevisionen, kommunrevisionens samråd innan ansvarsfrihet och medborgartalan där initiativtagaren till medborgarförslag ges automatisk yttranderätt. (Less)
Abstract
Local Citizens can act to influence the bases of the local everyday life and hence their own life. The objective of this essay is to describe the tools accessible to local citizens in kommunallagen. Local Citizens are in this essay described as five different types of participants. They are assigner, initiator, preparer, user and guarder.

Local Citizens gives every fourth year in local elections the assignment to decide on mutual concerns to the elected representatives. As assigner the local citizen may use the tools to vote and to emphasize one candidate to represent herself.

The effect of the vote given to the representative is of importance in coming elections. To ensure that her vote has the effect intended, the local citizen may... (More)
Local Citizens can act to influence the bases of the local everyday life and hence their own life. The objective of this essay is to describe the tools accessible to local citizens in kommunallagen. Local Citizens are in this essay described as five different types of participants. They are assigner, initiator, preparer, user and guarder.

Local Citizens gives every fourth year in local elections the assignment to decide on mutual concerns to the elected representatives. As assigner the local citizen may use the tools to vote and to emphasize one candidate to represent herself.

The effect of the vote given to the representative is of importance in coming elections. To ensure that her vote has the effect intended, the local citizen may already before next election claim responsibility from her representatives. She may use her right to check political decisions and to make an appeal.

Local citizens may also take own initiatives to the local agenda. As initiator she may use the tool of citizen initiative to referendum and citizen proposal to initiate an item at the local government. The right to initiative gives the local citizen a right to initiate but neither a right to express herself nor a right to be a part of the decision making.

Local citizens may also take part in the preparation of an item. The tools of the preparer are to participate in local referendum, different kinds of polls and in consultations. The opportunity to take part in the preparation of an item, doesn’t give the local citizen opportunity to take part of the decision making. The opinion of the local citizen is advisory.

The local citizen Elin Ax has tried some of the tools given by kommunallagen in her hometown of Lund. As a local citizen Ax has chosen to vote and use the possibility to emphasize one of the candidates. She has also given a citizen proposal and been chairman of a private kindergarten. At some occasions she has checked the decisions of the local government and she has appealed one item.

In the discussion is suggested that kommunallagen is supplemented with a chapter on the participation of the local citizen. In this chapter should be included the tools of the local citizen that are spread throughout kommunallagen. By the gathering of regulations to one chapter the local citizen gets a better standing. In the discussion is suggested some new tools of the local citizen, namely a direct channel to the audit, the audits possibility to consulate the local citizen on their auditor’s report and a citizen proposal that also gives the local citizen a right to express her opinion in the local government. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ax, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
The local citizens tools in kommunallagen
course
JUR092 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt (administrative law), kommunallagen, medborgare
language
Swedish
id
1693486
date added to LUP
2010-10-19 14:21:56
date last changed
2010-10-19 14:21:56
@misc{1693486,
 abstract   = {Local Citizens can act to influence the bases of the local everyday life and hence their own life. The objective of this essay is to describe the tools accessible to local citizens in kommunallagen. Local Citizens are in this essay described as five different types of participants. They are assigner, initiator, preparer, user and guarder.

Local Citizens gives every fourth year in local elections the assignment to decide on mutual concerns to the elected representatives. As assigner the local citizen may use the tools to vote and to emphasize one candidate to represent herself.

The effect of the vote given to the representative is of importance in coming elections. To ensure that her vote has the effect intended, the local citizen may already before next election claim responsibility from her representatives. She may use her right to check political decisions and to make an appeal.

Local citizens may also take own initiatives to the local agenda. As initiator she may use the tool of citizen initiative to referendum and citizen proposal to initiate an item at the local government. The right to initiative gives the local citizen a right to initiate but neither a right to express herself nor a right to be a part of the decision making.

Local citizens may also take part in the preparation of an item. The tools of the preparer are to participate in local referendum, different kinds of polls and in consultations. The opportunity to take part in the preparation of an item, doesn’t give the local citizen opportunity to take part of the decision making. The opinion of the local citizen is advisory.

The local citizen Elin Ax has tried some of the tools given by kommunallagen in her hometown of Lund. As a local citizen Ax has chosen to vote and use the possibility to emphasize one of the candidates. She has also given a citizen proposal and been chairman of a private kindergarten. At some occasions she has checked the decisions of the local government and she has appealed one item. 

In the discussion is suggested that kommunallagen is supplemented with a chapter on the participation of the local citizen. In this chapter should be included the tools of the local citizen that are spread throughout kommunallagen. By the gathering of regulations to one chapter the local citizen gets a better standing. In the discussion is suggested some new tools of the local citizen, namely a direct channel to the audit, the audits possibility to consulate the local citizen on their auditor’s report and a citizen proposal that also gives the local citizen a right to express her opinion in the local government.},
 author    = {Ax, Elin},
 keyword   = {förvaltningsrätt (administrative law),kommunallagen,medborgare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunmedborgarens verktyg i kommunallagen},
 year     = {2010},
}