Advanced

Reasonable time in Swedish courts

Jakobsson, Jesper LU (2010) JUR092 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det är viktigt att undvika förseningar i ett rättssystem för att upprätthålla rättssäkerheten. Långa handläggningstider utsätter de berörda individerna för stress och osäkerhet, vilket kan riskera både effektiviteten och trovärdigheten av rättssystemet.
Europakonventionen, som också är Svensk lag, innehåller bestämmelser om en rättvis rättegång inom skälig tid. Frågan är dock om Sverige lever up till sina skyldigheter?
Alltför långa handläggningstider är ett problem i många länder och Sverige är inte undantaget. Artkel 6.1 i Europakonventionen är en av de bestämmelserna som åberopas mest i ansökningar till Europadomstolen. Detta har medfört att det finns en stor samling rättsfall som kriteriet skälig tid.
Genom alla rättsfall har... (More)
Det är viktigt att undvika förseningar i ett rättssystem för att upprätthålla rättssäkerheten. Långa handläggningstider utsätter de berörda individerna för stress och osäkerhet, vilket kan riskera både effektiviteten och trovärdigheten av rättssystemet.
Europakonventionen, som också är Svensk lag, innehåller bestämmelser om en rättvis rättegång inom skälig tid. Frågan är dock om Sverige lever up till sina skyldigheter?
Alltför långa handläggningstider är ett problem i många länder och Sverige är inte undantaget. Artkel 6.1 i Europakonventionen är en av de bestämmelserna som åberopas mest i ansökningar till Europadomstolen. Detta har medfört att det finns en stor samling rättsfall som kriteriet skälig tid.
Genom alla rättsfall har Europadomstolen tagit fram ett antal kriterier som används för att bedöma skäligheten i handläggningstiderna.
En av de vanligaste överträdelserna av konventionen som Sverige gör sig skyldig till är just skälig tid-kriteriet. Antalet rättsfall där Sverige har bedömts överträda artikel 6.1 ökar konstant.
På senare tid har det svenska rättssystemet kritiserats allt mer från de nationella kontrollmekanismer som utövar översyn av rättssystemet, t.ex. Justitieombudsmännen. Det verkar som alltför långa handläggningstider finns i alla domstolstyper och på alla nivåer.
Förseningar kan gottgöras på olika sätt, t.ex. genom att påskynda handläggningen eller att erbjuda skadestånd. De svenska rättsmedel som finns tillgängliga har att hantera långa handläggningstider, siktar oftast in sig på att erbjuda gottgörelse för förseningar som redan inträffat. Det verkar inte finnas några effektiva rättsmedel för att förhindra att förseningar uppstår. Det kan även ifrågasättas hur effektiva de rättsmedel som finns egentligen är.
Alltför långa handläggningstider är ett märkbart problem i Svenska domstolar. De vanligaste orsakerna till att förseningar uppstår verkar vara en hög måltillströmning, stora inneliggande balanser av mål, samt perioder av inaktivitet. De åtgärder som vidtagits av svenska domstolar för att förhindra förseningar verkar inte ha varit tillräckligt effektiva.
De alltför långa handläggningstiderna i kombination med rättsmedel för gottgörelse som inte alltid är effektiva, resulterar i att Sverige verkar misslyckas med att nå upp till de krav som ställs i Europakonventionen.
Sverige måste agera och vidta åtgärder för att få bukt med orsakerna till att förseningar uppstår i domstolarna och förhindra allför långa handläggningstider. Det krävs både ekonomiska resurser och ny lagstiftning för att lösa dessa problem. Det svenska rättssystemet är effektivt, men inte perfekt. Europakonventionen ställer höga krav på sina medlemsstater och Sverige måste förbättra sitt rättssystem för att nå upp till de krav som ställs i konventionen. (Less)
Abstract
In a judicial system it is very important to administer justice without delay to uphold the rule of law. Lengthy proceedings subject the concerned individuals to stress and uncertainty, and might jeopardize the effectiveness and credibility of justice.
The European Convention on human rights, which is incorporated in Swedish law, provides a right to a fair trial within reasonable time, but is Sweden able to live up to its obligations?
Excessively long proceedings are a problem in most countries and Sweden is no exception. Article 6.1 of the European Convention on Human Rights is one of the most invoked articles by applicants to the European Court and as a result there is a comprehensive amount of case law concerning the criteria of... (More)
In a judicial system it is very important to administer justice without delay to uphold the rule of law. Lengthy proceedings subject the concerned individuals to stress and uncertainty, and might jeopardize the effectiveness and credibility of justice.
The European Convention on human rights, which is incorporated in Swedish law, provides a right to a fair trial within reasonable time, but is Sweden able to live up to its obligations?
Excessively long proceedings are a problem in most countries and Sweden is no exception. Article 6.1 of the European Convention on Human Rights is one of the most invoked articles by applicants to the European Court and as a result there is a comprehensive amount of case law concerning the criteria of ‘reasonable time’. In its case law the European Court has set up a number of criteria to determine the reasonableness of the time of proceedings.
Violations of the reasonable time requirement are one of the most common breaches of the Convention committed by Sweden and there is a growing number of cases were Sweden has been found to violate Article 6.1.
Lately the Swedish judicial system has received a lot of criticism concerning the time of court proceedings from the national authorities that monitor the judicial system, such as the Ombudsmen of justice. Excessively long proceedings seem to exist in all tiers of Swedish courts.
Delays can be remedied by appropriate relief, such as expediting the proceedings or monetary compensation. Swedish remedies for lengthy proceedings mostly offer redress for delays that have occurred and there seems to be no effective remedies to prevent delays. There are also questions about the effectiveness of the remedies offered in Sweden.
It seems the excessively long proceedings are a substantial problem in Swedish courts. The main causes of delays seem to be increased caseloads, backlogs of cases and periods of inactivity. The measures taken by the Swedish courts to prevent these delays do not seem to be effective enough.
Since the time of proceedings often are excessively long and the remedies that are available to redress delays are not always effective, Sweden seems to fail to live up to the obligations set up by the Convention.
The Swedish government must act and take measures to deal with the causes of delays to prevent excessively long proceedings. Both economic resources and new legislation is needed to deal with this problem. The Swedish justice system is effective, but it is not perfect. The European Convention demands much of its member states and Sweden needs to improve its justice system to live up to the obligations in the Convention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Reasonable time in Swedish courts
course
JUR092 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt, public international law, human rights, echr, european convention
language
English
id
1699260
date added to LUP
2010-10-25 14:26:53
date last changed
2010-10-25 14:26:53
@misc{1699260,
 abstract   = {In a judicial system it is very important to administer justice without delay to uphold the rule of law. Lengthy proceedings subject the concerned individuals to stress and uncertainty, and might jeopardize the effectiveness and credibility of justice.
The European Convention on human rights, which is incorporated in Swedish law, provides a right to a fair trial within reasonable time, but is Sweden able to live up to its obligations?
Excessively long proceedings are a problem in most countries and Sweden is no exception. Article 6.1 of the European Convention on Human Rights is one of the most invoked articles by applicants to the European Court and as a result there is a comprehensive amount of case law concerning the criteria of ‘reasonable time’. In its case law the European Court has set up a number of criteria to determine the reasonableness of the time of proceedings. 
Violations of the reasonable time requirement are one of the most common breaches of the Convention committed by Sweden and there is a growing number of cases were Sweden has been found to violate Article 6.1. 
Lately the Swedish judicial system has received a lot of criticism concerning the time of court proceedings from the national authorities that monitor the judicial system, such as the Ombudsmen of justice. Excessively long proceedings seem to exist in all tiers of Swedish courts.
Delays can be remedied by appropriate relief, such as expediting the proceedings or monetary compensation. Swedish remedies for lengthy proceedings mostly offer redress for delays that have occurred and there seems to be no effective remedies to prevent delays. There are also questions about the effectiveness of the remedies offered in Sweden.
It seems the excessively long proceedings are a substantial problem in Swedish courts. The main causes of delays seem to be increased caseloads, backlogs of cases and periods of inactivity. The measures taken by the Swedish courts to prevent these delays do not seem to be effective enough.
Since the time of proceedings often are excessively long and the remedies that are available to redress delays are not always effective, Sweden seems to fail to live up to the obligations set up by the Convention. 
The Swedish government must act and take measures to deal with the causes of delays to prevent excessively long proceedings. Both economic resources and new legislation is needed to deal with this problem. The Swedish justice system is effective, but it is not perfect. The European Convention demands much of its member states and Sweden needs to improve its justice system to live up to the obligations in the Convention.},
 author    = {Jakobsson, Jesper},
 keyword   = {folkrätt,public international law,human rights,echr,european convention},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reasonable time in Swedish courts},
 year     = {2010},
}