Advanced

Ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet – en studie av säljarens rätt att begränsa skadeståndsansvaret i kommersiell köprätt

Willgottson, Sofie (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
In this thesis Exclusion clauses concerning negligence – a study of sellers’ legal rights to limit damage liability in commercial contracts the author sets out to answer the question if it’s possible for a commercial seller to exclude it’s liability for consequential loss even in cases of gross negligence.

The subject was raised as it’s clear that the actual sales contracts of today’s tendency to diverge from the optional laws are especially great concerning indirect damages. From an economic view such a disclaimer from conse-quential losses serves a purpose in commercial contracts, as it enables busi-nesses to asses the risks involved with a contract to a certain accuracy. Yet most modern legal systems have decided against an... (More)
In this thesis Exclusion clauses concerning negligence – a study of sellers’ legal rights to limit damage liability in commercial contracts the author sets out to answer the question if it’s possible for a commercial seller to exclude it’s liability for consequential loss even in cases of gross negligence.

The subject was raised as it’s clear that the actual sales contracts of today’s tendency to diverge from the optional laws are especially great concerning indirect damages. From an economic view such a disclaimer from conse-quential losses serves a purpose in commercial contracts, as it enables busi-nesses to asses the risks involved with a contract to a certain accuracy. Yet most modern legal systems have decided against an unlimited freedom of contract, why the question of the extent of an exclusion clause concerning consequential damages can be given legal effect remains. In order to satisfy the object of this thesis, both the issue of which acts can be concluded as grossly negligent and the possibilities of disclaiming liability from such an act are included in the paper. By intention of conveying the international nature, which is true for many commercial contracts today, the paper will illuminate the concurrent problems of the thesis in Swedish, Norwegian, Finnish and English law.

Legislative history and doctrine will normally divide exclusion clauses into limitation of liability and exclusion of liability. Generally greater reasons are given for courts to intervene with exclusions rather then limitations of liabi-lity, as the prior tend to invoke more severe derogations to the buyer’s legal rights. In relation to the Nordic sales laws an absolute exclusion from liabi-lity of consequential damages is considered as a limitation and an exclusion of the buyer’s legal rights, since the relevant laws only requires that indirect losses are indemnified in cases when negligence causes the damages. Taken into consideration with the importance of equal balance between the cont-racting parties the general rule must be that an exclusion clause concerning indirect damages when grossly negligent is prohibited in Swedish, Norwegian and Finnish law. However the courts aversion to intervene in commercial contracts entered into by traders of equal bargaining powers together with the logical and economic benefits that jurisprudence, doctrine and even legislative history argues to be found through commercial parties free risk allocation, it’s safe to draw the conclusion that the general rule is to be considered nothing more then an assumption.

It’s not possible to find a general rule similar to the Nordic one concerning exclusion clauses and gross negligence within English law. The later legal system applies a much firmer believe in the freedom of contract and thus in general allow terms that exclude liability for indirect losses even in cases of gross negligence if the wording is nothing short of precise, the contract risks have been properly integrated in the contract and it makes exemption for personal injuries as long as it’s not clearly unfair or unreasonable to do so. (Less)
Abstract (Swedish)
De faktiska köpavtal som sluts inom näringslivet uppvisar idag en tydlig tendens till väsentlig avvikelse från den dispositiva köprätten avseende skadeståndsansvar för indirekta skador. Ur ekonomisk aspekt är friskrivning från denna sorts skadeståndsansvar klart motiverad, då det ger näringsidkare en tydligare överblick av de risker som är förknippade med avtalen de ingår. Samtidigt har flera rättsordningar i modern tid tagit ställning mot en absolut avtalsfrihet, och frågan är därför i vilken utsträckning som en ansvars-friskrivning från indirekta skador kan erkännas rättsverkan. Författaren har bestämt att utreda om det finns en huvudregel som begränsar rättsverkan av en säljares ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov... (More)
De faktiska köpavtal som sluts inom näringslivet uppvisar idag en tydlig tendens till väsentlig avvikelse från den dispositiva köprätten avseende skadeståndsansvar för indirekta skador. Ur ekonomisk aspekt är friskrivning från denna sorts skadeståndsansvar klart motiverad, då det ger näringsidkare en tydligare överblick av de risker som är förknippade med avtalen de ingår. Samtidigt har flera rättsordningar i modern tid tagit ställning mot en absolut avtalsfrihet, och frågan är därför i vilken utsträckning som en ansvars-friskrivning från indirekta skador kan erkännas rättsverkan. Författaren har bestämt att utreda om det finns en huvudregel som begränsar rättsverkan av en säljares ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet i kommersiella köpavtal. Det undersöks vidare om regeln utgör ett orubbligt förbud mot ansvarsfriskrivningsklausulen eller om den tillåter undantag.

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har såväl frågan om vad som utgör grov culpa som möjligheterna att friskriva sig från sitt ansvar därifrån utretts. I avsikt att ge rättsutredningen en del av den internationella karaktär som representerar flera bolags kommersiella avtal idag, har frågorna dessutom belysts ur svensk, norsk, finsk och engelsk rätt.

I förarbeten och doktrin delas ofta friskrivningsklausuler upp i så kallade ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar. Sammanfattningsvis finns vanligen större anledning för domstolarna att ingripa mot den senare sortens friskrivningsklausul, då denna normalt anses innebär en svårare inskränk-ning av köparens rättigheter än den förra. I förhållande till KöpL innebär en absolut ansvarsfriskrivning från indirekta skador såväl en ansvarsbegräns-ning som en ansvarsfriskrivning, då KöpL enbart ersätter indirekta skador vid vårdslöshet. Ur denna aspekt, sammantaget med värdet av ekvivalens i avtalsförhållande, finns anledning att utgå från att det i svensk, norsk och finsk rätt finns en huvudregel som anger att ansvarsfriskrivning från indirek-ta skador vid grov vårdslöshet är ogiltig. Samtidigt klargör domstolarnas ovilja att inskränka avtalsfriheten mellan jämbördiga näringsidkare samt de logiska och ekonomiska resonemang rörande fördelarna med att tillåta fri riskfördelning i kommersiella avtalsförhållanden som framförts i rättspraxis, doktrin och i viss utsträckning även förarbeten att huvudregeln snarast utgör en presumtion som är möjlig att bryta igenom.

I engelsk rätt saknas en motsvarande huvudregel. Med hänsyn till att avtalsfriheten är starkare i engelsk rätt än i de nordiska rättsordningarna, är presumtionen i denna rättsordning istället snarast att en ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov culpa, som gör undantag för det lagstadgade förbudet mot ansvarsfriskrivning för personskador vid culpa, är giltig. Ogiltigförklaring av en sådan ansvarsfriskrivningsklausul kan dock bli aktuell i engelsk domstol om riskfördelningen inte inkorporerats i avtalet eller framstår som direkt oskälig, samt om friskrivningsklausulen inte givits en exakt och tydlig innebörd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Willgottson, Sofie
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1713332
date added to LUP
2010-11-04 15:51:09
date last changed
2010-11-04 15:51:09
@misc{1713332,
 abstract   = {In this thesis Exclusion clauses concerning negligence – a study of sellers’ legal rights to limit damage liability in commercial contracts the author sets out to answer the question if it’s possible for a commercial seller to exclude it’s liability for consequential loss even in cases of gross negligence. 

The subject was raised as it’s clear that the actual sales contracts of today’s tendency to diverge from the optional laws are especially great concerning indirect damages. From an economic view such a disclaimer from conse-quential losses serves a purpose in commercial contracts, as it enables busi-nesses to asses the risks involved with a contract to a certain accuracy. Yet most modern legal systems have decided against an unlimited freedom of contract, why the question of the extent of an exclusion clause concerning consequential damages can be given legal effect remains. In order to satisfy the object of this thesis, both the issue of which acts can be concluded as grossly negligent and the possibilities of disclaiming liability from such an act are included in the paper. By intention of conveying the international nature, which is true for many commercial contracts today, the paper will illuminate the concurrent problems of the thesis in Swedish, Norwegian, Finnish and English law. 

Legislative history and doctrine will normally divide exclusion clauses into limitation of liability and exclusion of liability. Generally greater reasons are given for courts to intervene with exclusions rather then limitations of liabi-lity, as the prior tend to invoke more severe derogations to the buyer’s legal rights. In relation to the Nordic sales laws an absolute exclusion from liabi-lity of consequential damages is considered as a limitation and an exclusion of the buyer’s legal rights, since the relevant laws only requires that indirect losses are indemnified in cases when negligence causes the damages. Taken into consideration with the importance of equal balance between the cont-racting parties the general rule must be that an exclusion clause concerning indirect damages when grossly negligent is prohibited in Swedish, Norwegian and Finnish law. However the courts aversion to intervene in commercial contracts entered into by traders of equal bargaining powers together with the logical and economic benefits that jurisprudence, doctrine and even legislative history argues to be found through commercial parties free risk allocation, it’s safe to draw the conclusion that the general rule is to be considered nothing more then an assumption. 

It’s not possible to find a general rule similar to the Nordic one concerning exclusion clauses and gross negligence within English law. The later legal system applies a much firmer believe in the freedom of contract and thus in general allow terms that exclude liability for indirect losses even in cases of gross negligence if the wording is nothing short of precise, the contract risks have been properly integrated in the contract and it makes exemption for personal injuries as long as it’s not clearly unfair or unreasonable to do so.},
 author    = {Willgottson, Sofie},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet – en studie av säljarens rätt att begränsa skadeståndsansvaret i kommersiell köprätt},
 year     = {2010},
}