Advanced

Tjänstehandel och yrkeskvalifikationer – där tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet möts

Lagerstedt, Axel LU (2010) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utreder relationen mellan de EU-rättsliga instrumenten tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet. Särskilt utreds vad dessa direktiv har för konsekvenser för yrket trafiklärare i svensk rätt. Gemensamt för de båda direktiven är att de främjar den fria rörligheten genom att avlägsna hinder för yrkesverksamma personer som flyttar mellan medlemsstaterna. Detta sker dock på olika sätt. Yrkeskvalifikations-direktivet erbjuder tre olika vägar för en enskild att få sina yrkes-kvalifikationer erkända i en annan medlemsstat för att där söka ett av den staten reglerat yrke. Av dessa tre olika sätt för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer kan det första beskrivas som generellt och gällande all utbildning. Det andra rör... (More)
Uppsatsen utreder relationen mellan de EU-rättsliga instrumenten tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet. Särskilt utreds vad dessa direktiv har för konsekvenser för yrket trafiklärare i svensk rätt. Gemensamt för de båda direktiven är att de främjar den fria rörligheten genom att avlägsna hinder för yrkesverksamma personer som flyttar mellan medlemsstaterna. Detta sker dock på olika sätt. Yrkeskvalifikations-direktivet erbjuder tre olika vägar för en enskild att få sina yrkes-kvalifikationer erkända i en annan medlemsstat för att där söka ett av den staten reglerat yrke. Av dessa tre olika sätt för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer kan det första beskrivas som generellt och gällande all utbildning. Det andra rör erkännande av arbetserfarenhet och det tredje sättet innebär harmonisering av utbildningar för ett fåtal berörda yrken. Samtidigt finns det också särskilda regler för den som endast tillfälligt ämnar utöva ett reglerat yrke i en medlemsstat. Tjänstedirektivet innebär att de krav som medlemsstater ställer på tjänsteutövare måste uppfylla vissa kriterier. Kraven måste bland annat vara proportionella, icke-diskriminerande och finnas för att upprätthålla vissa berättigade intressen.

Dessa två direktiv har flera beröringspunkter. Som huvudregel gäller att tjänstedirektivet är subsidiärt till yrkeskvalifikationsdirektivet om direktiven kommer i konflikt. Denna uppsats visar dock att direktiven sällan kommer i konflikt, vilket alltså innebär att båda direktiven ska tillämpas fullt ut.

När det gäller tillfälligt tjänsteutövande av ett reglerat yrke i en medlemsstat är tjänstedirektivet inte tillämpligt på de krav på yrkeskvalifikationer, och ibland vissa närliggande krav, som medlemsstaten ställer. Detta regleras istället av yrkeskvalifikationsdirektivet. Tjänstedirektivet blir dock tillämpligt på de flesta andra krav än krav på yrkeskvalifikationer som ställs på en tillfälligt tjänsteutövande.

När det gäller krav på yrkeskvalifikationer som medlemsländerna ställer på etablerade tjänsteutövare finns möjlighet till olika tolkningar av tjänstedirektivets bestämmelser. Jag anser dock här av olika skäl att båda direktiven är tillämpliga på sådana krav. Med detta menas att tjänstedirektivet är tillämpligt på kravens tillåtlighet och yrkeskvalifikationsdirektivet på förfarandet för erkännande av yrkeskvalifikationer. Tjänstedirektivet är dock inte tillämpligt på sådana aspekter som regleras av yrkeskvalifikationsdirektivet. Det vill säga regler om hur ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer ska gå till samt exempelvis tidsbestämmelser och regler för myndigheternas handläggning av tillståndsärenden. (Less)
Abstract
The essay investigates the relationship between the two EU legal instruments the Services Directive and the Professional Qualifications Directive. In particular, the essay investigates the impact of these directives on the profession of driving instructor in Swedish law. Common to the two directives is that they promote freedom of movement by removing barriers for professionals who move between Member States. However, this takes place in different ways. The Professional Qualifications Directive provides three different ways for individuals to have their professional qualifications recognized in another Member State. The first way of mutual recognition of professional qualifications can be described as a generally applicable and concerns... (More)
The essay investigates the relationship between the two EU legal instruments the Services Directive and the Professional Qualifications Directive. In particular, the essay investigates the impact of these directives on the profession of driving instructor in Swedish law. Common to the two directives is that they promote freedom of movement by removing barriers for professionals who move between Member States. However, this takes place in different ways. The Professional Qualifications Directive provides three different ways for individuals to have their professional qualifications recognized in another Member State. The first way of mutual recognition of professional qualifications can be described as a generally applicable and concerns all forms of education. The second relates to the recognition of work experience and the third way involves the harmonization of the education for a handful of professions. Meanwhile, there are also special rules concerning those who only occasionally intend to pursue a regulated profession in a Member State. The Services Directive requires that the obligations that Member States impose on service providers must meet certain criteria. Requirements must inter alia be proportionate, non-discriminatory and introduced to maintain certain legitimate interests.

These two directives have several points of contact. The general rule is that the Services Directive is subsidiary to the Professional Qualifications Directive if the two directives are in conflict. This paper shows that the directives seldom come into conflict, which thus means that the two directives will be fully in force.

In the case of temporary exercise of a regulated profession in a Member State, the Services Directive does not apply to the requirement of professional qualification, and sometimes not to certain related requirements that a member state imposes. Here, instead, the Professional Qualifications Directive will be applicable. The services directive will be applicable to most requirements other than requirements of professional qualifications imposed on a temporary pursuer of a regulated profession.

As regards the requirements of professional qualification which Member States impose on established service providers, there are different ways to interpret the Services Directive. However, for various reasons, I consider both directives applicable to such requirements. This means that the Services Directive is applicable to the admissibility of the requirements and the Professional Qualifications Directive on the procedure of recognition of professional qualifications. The Services Directive is not applicable on those aspects governed by the Professional Qualifications Directive. That is, rules on how to apply for recognition of professional qualifications as well as regulations on the authorities' handling of the permit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerstedt, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
Services and Professional Qualifications - where the Services Directive and the Professional Qualifications Directive meet
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet, tjänstehandel, reglerade yrken
language
Swedish
id
1735012
date added to LUP
2010-12-07 13:18:34
date last changed
2010-12-07 13:18:34
@misc{1735012,
 abstract   = {The essay investigates the relationship between the two EU legal instruments the Services Directive and the Professional Qualifications Directive. In particular, the essay investigates the impact of these directives on the profession of driving instructor in Swedish law. Common to the two directives is that they promote freedom of movement by removing barriers for professionals who move between Member States. However, this takes place in different ways. The Professional Qualifications Directive provides three different ways for individuals to have their professional qualifications recognized in another Member State. The first way of mutual recognition of professional qualifications can be described as a generally applicable and concerns all forms of education. The second relates to the recognition of work experience and the third way involves the harmonization of the education for a handful of professions. Meanwhile, there are also special rules concerning those who only occasionally intend to pursue a regulated profession in a Member State. The Services Directive requires that the obligations that Member States impose on service providers must meet certain criteria. Requirements must inter alia be proportionate, non-discriminatory and introduced to maintain certain legitimate interests.

These two directives have several points of contact. The general rule is that the Services Directive is subsidiary to the Professional Qualifications Directive if the two directives are in conflict. This paper shows that the directives seldom come into conflict, which thus means that the two directives will be fully in force.

In the case of temporary exercise of a regulated profession in a Member State, the Services Directive does not apply to the requirement of professional qualification, and sometimes not to certain related requirements that a member state imposes. Here, instead, the Professional Qualifications Directive will be applicable. The services directive will be applicable to most requirements other than requirements of professional qualifications imposed on a temporary pursuer of a regulated profession.

As regards the requirements of professional qualification which Member States impose on established service providers, there are different ways to interpret the Services Directive. However, for various reasons, I consider both directives applicable to such requirements. This means that the Services Directive is applicable to the admissibility of the requirements and the Professional Qualifications Directive on the procedure of recognition of professional qualifications. The Services Directive is not applicable on those aspects governed by the Professional Qualifications Directive. That is, rules on how to apply for recognition of professional qualifications as well as regulations on the authorities' handling of the permit.},
 author    = {Lagerstedt, Axel},
 keyword   = {EU-rätt,tjänstedirektivet,yrkeskvalifikationsdirektivet,tjänstehandel,reglerade yrken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tjänstehandel och yrkeskvalifikationer – där tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet möts},
 year     = {2010},
}