Advanced

Resultatutjämning - En jämförande studie mellan de svenska och danska reglerna i ett EU-rättsligt perspektiv

Dahl, Sandra LU (2010) JURM01 20102
Department of Law
Abstract
Summary
Within groups of companies there might be a considerable advantage if there is a possibility to neutralize the result between the companies. Different countries have, to make neutralization of the results possible, various legislation. In addition to the national legislations, every member of the Union has to take EU-Law into consideration. The Court of Justice of the European Union is currently making new decisions regarding whether or not the legislation of the member countries is consistent with EU-Law or not. Decisions from the Court of Justice of the European Union have an impact on other countries, than the country that the decision is about, too. For example, changes have been made within Swedish rules, for the purpose of... (More)
Summary
Within groups of companies there might be a considerable advantage if there is a possibility to neutralize the result between the companies. Different countries have, to make neutralization of the results possible, various legislation. In addition to the national legislations, every member of the Union has to take EU-Law into consideration. The Court of Justice of the European Union is currently making new decisions regarding whether or not the legislation of the member countries is consistent with EU-Law or not. Decisions from the Court of Justice of the European Union have an impact on other countries, than the country that the decision is about, too. For example, changes have been made within Swedish rules, for the purpose of making Swedish rules consistent with EU-Law. In the year of 2010 new rules were introduced for group relief, with the aim of making it possible to neutralize the result between companies in international groups of companies.

In Sweden, each company constitutes a separate subject of taxation, which is taxed separately. Even if each company in Denmark is also considered a separate subject of tax, in Denmark a group of companies are being taxed together. What are the differences and the similarities between the Swedish and the Danish rules in relation to the possibilities of neutralizing results within a group of companies? Considering that the different companies in a group of companies are being taxed together in Denmark the result might be neutralized in a different way than in Sweden in that the companies’ income are put together. In Sweden on the other hand there are rules about so called “koncernbidrag”, group relief and rules which make it possible to use previous years’ losses. Nevertheless, in Denmark there are also rules about losses from previous years.

The structure of the group of companies might differ and involves differences about the possibility to neutralize results. For example, in Sweden a parent company has to own 90 percent of the shares of a subsidiary company to be able to make use of the rules about “koncernbidrag” and group relief. In Denmark on the other hand it is about votes instead of shares and it is enough with the majority of the votes. A more tight term might in the long run limit the possibility of neutralizing the result.

In Denmark, groups of companies might include companies domiciled in other countries within the group of companies and choose the alternative that the companies shall be taxed together. Consequently it is possible to neutralize results in international groups of companies too.

The Swedish and Danish rules about neutralizing results have considerable differences but also similarities, both regarding national and international groups of companies. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Inom koncerner kan det vara en betydande fördel att kunna resultatutjämna mellan bolagen. Olika länder har olika regelsystem för att möjliggöra resultatutjämning. Utöver de nationella lagstiftningarna måste varje medlemsland inom unionen ta hänsyn till EU-rätten. EU-domstolen kommer löpande med nya avgöranden där medlemsstaternas lagar anses vara förenliga eller oförenliga med EU-rätten. Domar från EU-domstolen påverkar även andra länder än det land som förhandsavgörandet gäller. Exempelvis har anpassningar till EU-rätten skett inom de svenska reglerna och år 2010 tillkom exempelvis nya regler om koncernavdrag för att resultatutjämning skulle kunna ske mellan bolag i gränsöverskridande situationer.

I Sverige är varje... (More)
Sammanfattning
Inom koncerner kan det vara en betydande fördel att kunna resultatutjämna mellan bolagen. Olika länder har olika regelsystem för att möjliggöra resultatutjämning. Utöver de nationella lagstiftningarna måste varje medlemsland inom unionen ta hänsyn till EU-rätten. EU-domstolen kommer löpande med nya avgöranden där medlemsstaternas lagar anses vara förenliga eller oförenliga med EU-rätten. Domar från EU-domstolen påverkar även andra länder än det land som förhandsavgörandet gäller. Exempelvis har anpassningar till EU-rätten skett inom de svenska reglerna och år 2010 tillkom exempelvis nya regler om koncernavdrag för att resultatutjämning skulle kunna ske mellan bolag i gränsöverskridande situationer.

I Sverige är varje bolag att betrakta som ett enskilt skattesubjekt som beskattas för sig. Även om varje bolag i Danmark utgör ett enskilt skattesubjekt har Danmark till skillnad från Sverige ett system där bolagen inom en koncern sambeskattas. Frågor som uppkommer är vilka skillnader och likheter det finns hos de båda ländernas lagstiftningar samt hur resultatutjämningen skiljer sig åt. Eftersom sambeskattning sker i Danmark kan resultaten utjämnas på ett annat sätt i och med att bolagens inkomster läggs samman. I Sverige sker däremot resultatutjämning främst genom koncernbidrags- och koncernavdragsreglerna och reglerna om tidigare års underskott. Dock finns det även i Danmark regler om underskott och möjligheten att föra fram underskotten till följande beskattningsår. Därutöver har Danmark regler kring skattefria tillskott vilka till viss del skulle kunna liknas vid de svenska reglerna om koncernbidrag.

Gemensamt för de båda länderna är att det handlar om att det ska vara möjligt att i en del fall utjämna resultat för bolag som ingår i en koncern. Däremot kan även koncernförhållandet skilja sig åt och medföra skillnader i möjligheten att resultatutjämna. I Sverige finns det ett krav att moderbolaget äger minst 90 procent av andelarna i dotterbolaget för att det ska vara möjligt att tillämpa koncernbidrags – och koncernavdragsreglerna. I Danmark handlar det bland annat om rösterna istället för andelarna och procenttalet är lägre än enligt de svenska reglerna. Ett mer snävt koncernbegrepp skulle kunna leda till att det blir svårare för bolag att ingå i en koncern eller i ett moder- och dotterbolagsförhållande. Det skulle i sin tur leda till att möjligheterna till resultatutjämning blir mindre.

Danmark har även regler som möjliggör för exempelvis utländska bolag att ingå i sambeskattningen, bland annat under förutsättning att bolaget ingår i koncernen ifråga. En så kallad internationell sambeskattning kan i så fall väljas. De danska reglerna kring sambeskattning gör det således möjligt för att resultatutjämning ska kunna ske även i gränsöverskridande situationer. I det avseendet torde de danska reglerna härmed inte anses stå i strid med EU-rätten.

De danska och svenska reglerna kring resultatutjämning har betydande skillnader i sin utformning, men även likheter finns till viss del, både avseende de rent nationella och internationella situationer som reglerna avser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Sandra LU
supervisor
organization
alternative title
Neutralization of results within companies - a comparison between swedish and danish rules in a perspective of EU-Law
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, EU-rätt
language
Swedish
id
1749045
date added to LUP
2011-01-10 15:23:19
date last changed
2011-01-10 15:23:19
@misc{1749045,
 abstract   = {Summary
Within groups of companies there might be a considerable advantage if there is a possibility to neutralize the result between the companies. Different countries have, to make neutralization of the results possible, various legislation. In addition to the national legislations, every member of the Union has to take EU-Law into consideration. The Court of Justice of the European Union is currently making new decisions regarding whether or not the legislation of the member countries is consistent with EU-Law or not. Decisions from the Court of Justice of the European Union have an impact on other countries, than the country that the decision is about, too. For example, changes have been made within Swedish rules, for the purpose of making Swedish rules consistent with EU-Law. In the year of 2010 new rules were introduced for group relief, with the aim of making it possible to neutralize the result between companies in international groups of companies. 

In Sweden, each company constitutes a separate subject of taxation, which is taxed separately. Even if each company in Denmark is also considered a separate subject of tax, in Denmark a group of companies are being taxed together. What are the differences and the similarities between the Swedish and the Danish rules in relation to the possibilities of neutralizing results within a group of companies? Considering that the different companies in a group of companies are being taxed together in Denmark the result might be neutralized in a different way than in Sweden in that the companies’ income are put together. In Sweden on the other hand there are rules about so called “koncernbidrag”, group relief and rules which make it possible to use previous years’ losses. Nevertheless, in Denmark there are also rules about losses from previous years.

The structure of the group of companies might differ and involves differences about the possibility to neutralize results. For example, in Sweden a parent company has to own 90 percent of the shares of a subsidiary company to be able to make use of the rules about “koncernbidrag” and group relief. In Denmark on the other hand it is about votes instead of shares and it is enough with the majority of the votes. A more tight term might in the long run limit the possibility of neutralizing the result.

In Denmark, groups of companies might include companies domiciled in other countries within the group of companies and choose the alternative that the companies shall be taxed together. Consequently it is possible to neutralize results in international groups of companies too. 

The Swedish and Danish rules about neutralizing results have considerable differences but also similarities, both regarding national and international groups of companies.},
 author    = {Dahl, Sandra},
 keyword   = {Skatterätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resultatutjämning - En jämförande studie mellan de svenska och danska reglerna i ett EU-rättsligt perspektiv},
 year     = {2010},
}