Advanced

Balsbergsgrottan : historiska tillbakablickar och en lokalklimatologisk undersökning

Dagerskog, Oskar (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
55 m.ö.h. på Balsbergets södra sluttning finner man en av Sydsveriges största grottor,
Balsbergsgrottan. Ungefär 250 meter vindlande gångar grenar sig ut från två större salar.
Grottan har en rik historia, både ur ett geologiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. De
sedimentära bergarterna som bildades för 100 miljoner års sedan lade grunden till, att det
efter förra istiden kunde bildas en grotta just här. Den har i modernare tid nyttjats som
tillflyktsort för snapphanar och stråtrövare, varit ett studieobjekt för akademiker och
upptäcktsresande, och arbetsplats för gruvarbetare, för att idag nyligen ha blivit ett Natura
2000 område. Den har blivit skyddad för att man har förstått värdet i att bevara de rödlistade
... (More)
55 m.ö.h. på Balsbergets södra sluttning finner man en av Sydsveriges största grottor,
Balsbergsgrottan. Ungefär 250 meter vindlande gångar grenar sig ut från två större salar.
Grottan har en rik historia, både ur ett geologiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. De
sedimentära bergarterna som bildades för 100 miljoner års sedan lade grunden till, att det
efter förra istiden kunde bildas en grotta just här. Den har i modernare tid nyttjats som
tillflyktsort för snapphanar och stråtrövare, varit ett studieobjekt för akademiker och
upptäcktsresande, och arbetsplats för gruvarbetare, för att idag nyligen ha blivit ett Natura
2000 område. Den har blivit skyddad för att man har förstått värdet i att bevara de rödlistade
fladdermusarterna som övervintrar i grottan.
Några veckor under våren 2010 utförde jag en klimatundersökning i grottan. Med
automatiserad mätutrustning mättes temperaturer i olika delar av grottan med mycket korta
intervall för att se om och i så fall hur grottemperaturen under denna period varierade i
relation till yttertemperaturen. Det var främst variationerna under dygnet jag var intresserad
av då detta inte studerats så noga innan.
Syftet med arbetet är dels att öka kunskapen om grottors klimat och dels att med denna
kunskap bättre kunna definiera den miljö som de rödlistade fladdermusarter som finns i
grottan lever i. Detta kan vara av intresse eller användas som en del i ett underlag för att
utöka skyddet av dessa arter.
Resultatet av undersökningen visade att med de korta mätintervallerna har jag lyckats fånga
dygnsvariationer i temperaturen som inte har gjorts tidigare i Balsbergsgrottan. Det blev
också väldigt tydligt att dygnsvariationerna i temperaturen inne i grottan är mycket beroende
av temperaturen utanför. Resultaten styrkte även teorierna om att det måste finnas fler
passager in i grottan än den nu kända ingången.
Denna undersökning är en förstudie och förhoppningsvis kommer den att byggas på.
Att utöver temperaturmätningar mäta luftströmningar, det varierande vattenståndet och
lufttryck under en längre period skulle förbättra beskrivningen och öka förståelsen för den
miljö som de rödlistade fladdermusarterna lever i. (Less)
Abstract
55 meters above sea level on the southern slope of Balsberget you can find one of southern
Sweden's largest caves, the Balsberg cave. Approximately 250 meters winding paths branch
out from two large halls. The cave has a rich history, both from a geological and a
functional perspective. The sedimentary rocks, formed 100 million years ago, laid the
foundations for the advent of a cave here after the last ice age. It is a typical karstic
formation in the limestone. It has in modern time exercised as a refuge for snapphane
guerilla and highwaymen, was one of study for scholars and explorers, and workplace for
limestone miners, until today when it have recently become a Natura 2000 site. It has been
protected due to the red-listed... (More)
55 meters above sea level on the southern slope of Balsberget you can find one of southern
Sweden's largest caves, the Balsberg cave. Approximately 250 meters winding paths branch
out from two large halls. The cave has a rich history, both from a geological and a
functional perspective. The sedimentary rocks, formed 100 million years ago, laid the
foundations for the advent of a cave here after the last ice age. It is a typical karstic
formation in the limestone. It has in modern time exercised as a refuge for snapphane
guerilla and highwaymen, was one of study for scholars and explorers, and workplace for
limestone miners, until today when it have recently become a Natura 2000 site. It has been
protected due to the red-listed species of bats that hibernate in the cave.
A few weeks during the spring of 2010 I conducted a climate survey in the cave with
automated test equipment. Temperatures were measured in different parts of the cave with
very short intervals to see whether, and if so, how the cave temperature varied in relation to
the temperature outside. It was mainly the diurnal variations I was interested in when this
has not been studied so closely before.
The purpose of the work is first to increase the knowledge of the Balsberg cave climate and
second, with this knowledge, better define the environment that the red-listed species of bats
found in the cave live in. This may be of interest or used as part of a scientific foundation
for enhancing the protection of these species.
The results of the study showed that with the short measurement interval, I have managed to
capture diurnal variations in temperature that has not been done before in the Balsberg cave.
It was also very clear that the diurnal variation in temperature inside the cave is very
dependent on the temperature outside. The results also showed that there must be more
passages into the cave than the now knownentrance.
This study is a pilot study and hopefully it will be continued.
In addition to measurements of air temperatures also measurements of the air currents, water
level risings and air pressures for a longer period would improve the description and
understanding of the environment in which the endangered bat species live. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dagerskog, Oskar
supervisor
organization
alternative title
The Balsberg cave : historical reviews and a local climatological survey
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grottor, karst, temperatur, däckgrotta, dygnsfluktuationer, naturgeografi, geografi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
187
language
Swedish
id
1852316
date added to LUP
2011-03-14 11:26:10
date last changed
2011-12-20 12:18:35
@misc{1852316,
 abstract   = {55 meters above sea level on the southern slope of Balsberget you can find one of southern
Sweden's largest caves, the Balsberg cave. Approximately 250 meters winding paths branch
out from two large halls. The cave has a rich history, both from a geological and a
functional perspective. The sedimentary rocks, formed 100 million years ago, laid the
foundations for the advent of a cave here after the last ice age. It is a typical karstic
formation in the limestone. It has in modern time exercised as a refuge for snapphane
guerilla and highwaymen, was one of study for scholars and explorers, and workplace for
limestone miners, until today when it have recently become a Natura 2000 site. It has been
protected due to the red-listed species of bats that hibernate in the cave.
A few weeks during the spring of 2010 I conducted a climate survey in the cave with
automated test equipment. Temperatures were measured in different parts of the cave with
very short intervals to see whether, and if so, how the cave temperature varied in relation to
the temperature outside. It was mainly the diurnal variations I was interested in when this
has not been studied so closely before.
The purpose of the work is first to increase the knowledge of the Balsberg cave climate and
second, with this knowledge, better define the environment that the red-listed species of bats
found in the cave live in. This may be of interest or used as part of a scientific foundation
for enhancing the protection of these species.
The results of the study showed that with the short measurement interval, I have managed to
capture diurnal variations in temperature that has not been done before in the Balsberg cave.
It was also very clear that the diurnal variation in temperature inside the cave is very
dependent on the temperature outside. The results also showed that there must be more
passages into the cave than the now knownentrance.
This study is a pilot study and hopefully it will be continued.
In addition to measurements of air temperatures also measurements of the air currents, water
level risings and air pressures for a longer period would improve the description and
understanding of the environment in which the endangered bat species live.},
 author    = {Dagerskog, Oskar},
 keyword   = {grottor,karst,temperatur,däckgrotta,dygnsfluktuationer,naturgeografi,geografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Balsbergsgrottan : historiska tillbakablickar och en lokalklimatologisk undersökning},
 year     = {2010},
}