Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alpina trädgränsens förändring i Jämtlands- och Dalarnas län över 100 år

Olsson, Julia (2009) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
I den svenska fjällkedjan har temperaturen stigit med 1,2°C under det senaste seklet.
Nederbörden och vindstyrkan har ökat och kommer troligtvis att fortsätta öka. Snösäsongen
och snödjupet kan komma att minska och växtsäsongen har förlängts i hela fjällkedjan.
Sedan början av 1900‐talet fram till 2007 har den alpina trädgränsen för fjällbjörk (Betula
pubescens ssp), tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) stigit med som mest 200 m med
ett medelvärde på 70‐90 m i Jämtland och Dalarnas län. Detta är den högsta uppmätta
trädgränsen under de senaste 7000 åren. Den tydliga samstämmigheten över det
geografiska området talar för att klimatförändringen är den största gemensamma orsaken
till förändringen.
Trädgränsens... (More)
I den svenska fjällkedjan har temperaturen stigit med 1,2°C under det senaste seklet.
Nederbörden och vindstyrkan har ökat och kommer troligtvis att fortsätta öka. Snösäsongen
och snödjupet kan komma att minska och växtsäsongen har förlängts i hela fjällkedjan.
Sedan början av 1900‐talet fram till 2007 har den alpina trädgränsen för fjällbjörk (Betula
pubescens ssp), tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) stigit med som mest 200 m med
ett medelvärde på 70‐90 m i Jämtland och Dalarnas län. Detta är den högsta uppmätta
trädgränsen under de senaste 7000 åren. Den tydliga samstämmigheten över det
geografiska området talar för att klimatförändringen är den största gemensamma orsaken
till förändringen.
Trädgränsens temperaturberoende är mest signifikant i vindskyddade branta konkava
sluttningar. I mer vindexponerade områden svarade den svagare på temperaturökningen.
Trädgränsens svar på klimatförändringen är påfallande heterogent och områdesberoende.
Detta beror på variationer i lokalklimat, topografi, geologi och störningar av olika slag.
Effekten av en stigande trädgräns kan tydligast ses i södra fjällkedjan där 3 kalfjäll under de
senaste decennierna har blivit trädbevuxna och därmed inte längre kan benämnas som fjäll
ur ett botaniskt perspektiv. En simulering av trädgränsen fram till 2100 visar att 75%
respektive 85% av de svenska kalfjällen kan komma att försvinna. Men historisk och nutida
data antyder att stora delar av kalfjällen kommer att finnas kvar även i ett varmare klimat.
Trädgränsen förflyttning är inte bara ett svenskt fenomen utan har också noterats globalt.
Övervakningen av fjällvärdens förändring är viktig ur många aspekter, en av de tydligaste är
rennäringen som kan drabbas av en minskad kalfjällsareal. Den kan komma att påverkas
positivt med mer tillgång på föda. Men också negativt med ett varmare och fuktigare klimat
som kan komma att förvärra insektsplågan, detta i samband med att kalfjällsarealen minskar
gör det svårare för renen att undkomma insekterna. Dessutom kan de redan existerande
intressekonflikterna mellan rennäringen och turismen komma att förvärras med en minskad
kalfjällsareal. (Less)
Abstract
In the Swedish mountain chain the temperature has increased by 1.2°C during the last
century. The precipitation, wind velocity and growing season have increased and will
probably continue to increase. The snow season might be shorter and with a thinner snow
depth.
Since the beginning of the 20th century the alpine tree line of mountain birch (Betula
pubescens ssp), pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) has risen with a maximum of
200 m and a mean of 70‐90 m in the mountain chain of Jämtland’s and Dalarna’s province.
This is the highest recorded tree line during the past 7 000 years. The clear consensus of
opinion is that the geographical area indicates that the climate change is the biggest
common cause to the change.
... (More)
In the Swedish mountain chain the temperature has increased by 1.2°C during the last
century. The precipitation, wind velocity and growing season have increased and will
probably continue to increase. The snow season might be shorter and with a thinner snow
depth.
Since the beginning of the 20th century the alpine tree line of mountain birch (Betula
pubescens ssp), pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) has risen with a maximum of
200 m and a mean of 70‐90 m in the mountain chain of Jämtland’s and Dalarna’s province.
This is the highest recorded tree line during the past 7 000 years. The clear consensus of
opinion is that the geographical area indicates that the climate change is the biggest
common cause to the change.
The alpine tree line temperature dependent is most significant in wind protected steep
concave slopes. In more wind exposed areas the response to the temperature is weaker. The
tree line respond to climate change is strongly heterogeneous and area dependent. This is
mainly because of variation in local climate, topography, geology and different disturbances.
The effect of the rising tree line can clearly be seen in the most southern parts of the
mountain chain where 3 mountains lost the alpine heaths in recent years. A simulation of
the tree line rise until 2100 shows that 75% to 85% of the alpine heaths can be lost with a
warmer climate. However historical and present data indicates that big areas of the alpine
heaths will still remain in a warmer climate. The rising tree line is not only a Swedish
phenomena, similar responses have been recorded in other areas of the world.
An example of the consequences of a rising tree line in Sweden is the reindeer industry, it
might be affected positively with more available food. However there may also be a negative
impact through decreasing alpine heath which may increase the insect sufferance for the
reindeer. Also the already existing conflict of interest between the reindeer industry and the
tourist industry might be worse with a smaller alpine heath area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Julia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
betula pubescens ssp, alpina trädgränsens förändring, svenska fjällkedjan, klimatförändring, geografi, naturgeografi, pinus sylvestris, picea abies, rennäringen
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
167
language
Swedish
id
1882980
date added to LUP
2011-03-31 09:14:03
date last changed
2011-12-19 11:40:33
@misc{1882980,
 abstract   = {{In the Swedish mountain chain the temperature has increased by 1.2°C during the last
century. The precipitation, wind velocity and growing season have increased and will
probably continue to increase. The snow season might be shorter and with a thinner snow
depth.
Since the beginning of the 20th century the alpine tree line of mountain birch (Betula
pubescens ssp), pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) has risen with a maximum of
200 m and a mean of 70‐90 m in the mountain chain of Jämtland’s and Dalarna’s province.
This is the highest recorded tree line during the past 7 000 years. The clear consensus of
opinion is that the geographical area indicates that the climate change is the biggest
common cause to the change.
The alpine tree line temperature dependent is most significant in wind protected steep
concave slopes. In more wind exposed areas the response to the temperature is weaker. The
tree line respond to climate change is strongly heterogeneous and area dependent. This is
mainly because of variation in local climate, topography, geology and different disturbances.
The effect of the rising tree line can clearly be seen in the most southern parts of the
mountain chain where 3 mountains lost the alpine heaths in recent years. A simulation of
the tree line rise until 2100 shows that 75% to 85% of the alpine heaths can be lost with a
warmer climate. However historical and present data indicates that big areas of the alpine
heaths will still remain in a warmer climate. The rising tree line is not only a Swedish
phenomena, similar responses have been recorded in other areas of the world.
An example of the consequences of a rising tree line in Sweden is the reindeer industry, it
might be affected positively with more available food. However there may also be a negative
impact through decreasing alpine heath which may increase the insect sufferance for the
reindeer. Also the already existing conflict of interest between the reindeer industry and the
tourist industry might be worse with a smaller alpine heath area.}},
 author    = {{Olsson, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser}},
 title    = {{Alpina trädgränsens förändring i Jämtlands- och Dalarnas län över 100 år}},
 year     = {{2009}},
}