Advanced

Effekterna av ett varmare klimat på fenologin hos växter och djur i Europa sedan 1950

Thorstensson, Helen (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Fenologi, växter och djurs utvecklingscykler under året, styrda av säsongsmässiga variationer i temperatur och andra miljöförutsättningar, har studerats under flera hundra år. Under senare år, med de pågående förändringar forskare sett i klimatet på jorden, har intresset för studieresultaten från fenologiforskning ökat från många håll. Det är numera inte bara ekologer och biologer som tar del av informationen från forskarna, och framför allt personer med jord- och skogsbruksintresse har anledning att vara uppmärksamma. Målet med denna uppsats är att presentera en sammanställning av tillgänglig information berörande ämnet fenologi, inklusive drivande faktorer, mätmetoder, förändringar som setts hittills till följd av ett förändrat klimat... (More)
Fenologi, växter och djurs utvecklingscykler under året, styrda av säsongsmässiga variationer i temperatur och andra miljöförutsättningar, har studerats under flera hundra år. Under senare år, med de pågående förändringar forskare sett i klimatet på jorden, har intresset för studieresultaten från fenologiforskning ökat från många håll. Det är numera inte bara ekologer och biologer som tar del av informationen från forskarna, och framför allt personer med jord- och skogsbruksintresse har anledning att vara uppmärksamma. Målet med denna uppsats är att presentera en sammanställning av tillgänglig information berörande ämnet fenologi, inklusive drivande faktorer, mätmetoder, förändringar som setts hittills till följd av ett förändrat klimat samt vilka effekter en fortsatt uppvärmning kan få i framtiden.
Mängden resultat från fenologiforskning är stort men långtifrån entydiga. Även om de flesta studieresultat visar på en tidigare vår och något senare höst finns alltid de som inte visar någon förändring alls, eller går helt i motsatt riktning. Det finns resultat som visar på att förändringarna i fenologi skett i olika utsträckning i olika delar av Europa, där områden i centrala Europa har visat på den största förändringen, med en förlängning av hela säsongen.
Med ett allt varmare klimat, i kombination med att extrema väderhändelser förväntas bli fler, riskerar såväl odlade grödor på fälten som träden i skogen drabbas av skadedjursangrepp i större utsträckning. Ur ett rent fenologiskt perspektiv kan de högre temperaturerna leda till en större miss i synkronisering mellan olika arter, och en anpassning till nya förutsättningar kan krävas. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Naturens tandemcykel – på väg att spåra ur.
På senare år har det talats allt mer om klimatet och allt som ses som ett hot mot det. För växter och djur spelar de säsongsmässiga variationerna i miljöförutsättningar roll för när på året olika steg i deras utveckling sker, hur deras fenologi påverkas.
I denna uppsats studeras några av de resultat av förändrad fenologi som forskare runt om i Europa fått fram genom studier av växter och djur under drygt 50 år. Detta är en tid då det skett flera tydliga svängningar i temperaturer, och som efterföljd har ekosystemen påverkats. Trots att naturen utgör ett komplext system där en mängd olika variabler spelar in på det som händer tycks forskarna vara eniga om att... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Naturens tandemcykel – på väg att spåra ur.
På senare år har det talats allt mer om klimatet och allt som ses som ett hot mot det. För växter och djur spelar de säsongsmässiga variationerna i miljöförutsättningar roll för när på året olika steg i deras utveckling sker, hur deras fenologi påverkas.
I denna uppsats studeras några av de resultat av förändrad fenologi som forskare runt om i Europa fått fram genom studier av växter och djur under drygt 50 år. Detta är en tid då det skett flera tydliga svängningar i temperaturer, och som efterföljd har ekosystemen påverkats. Trots att naturen utgör ett komplext system där en mängd olika variabler spelar in på det som händer tycks forskarna vara eniga om att det är temperaturen, i en eller annan form, som är den kraftigast styrande faktorn när det gäller fenologi,
Växter har visat sig påverkas snabbare av det varmare klimatet än vad djuren gjort och detta leder till att balansen dem emellan har rubbats. Om växterna dyker upp tidigare på säsongen kan djuren få svårt att hitta tillräckligt med mat, även om också de börjar sin årscykel tidigare. De båda hjulen i detta tandemliknande system har kommit i otakt, och kan i längden spåra ur, med utrotade arter som följd.
Stora framtida förändringar i fenologi kan få stora konsekvenser inte bara för ekosystemen, utan också inom jord- och skogsbruk där angreppen av skadedjur kan komma att bli mer kraftfulla och vanligt förekommande. Nya miljöförutsättningar kan i längden också leda till att sjukdomar börjar spridas i helt nya områden, till följd av att smittspridare tvingas flytta till andra, mer lämpliga platser.
Studierna av eventuella förändringar i fenologi är av stort intresse för många olika intresseområden och med ett okänt framtida klimat är det viktigt att vara förberedd på vad som kan hända. Vissa anpassningar, såväl av arterna i sig som i hur människan sköter det hon kan påverka, kan behöva göras för att undvika att den tidigare stabila tandemcykeln ska börja krångla och kanske hamna i diket. (Less)
Abstract
Phenology, the yearly development cycles of plants and animals, driven by seasonal changes in temperature and other environmental prerequisets, have been studied for hundreds of years. During recent years, with the ongoing changes in climate scientists have seen on earth, the interest for the research results from phenology studies has increased from several angles. It is no longer just ecologists and biologists that take part in the information provided by the scientists, and first and foremost those with interest in agriculture and forest management have reasons to pay attention. The goal of this thesis is to compile and present existing information regarding the subject of phenology, including the main driving forces, measurment... (More)
Phenology, the yearly development cycles of plants and animals, driven by seasonal changes in temperature and other environmental prerequisets, have been studied for hundreds of years. During recent years, with the ongoing changes in climate scientists have seen on earth, the interest for the research results from phenology studies has increased from several angles. It is no longer just ecologists and biologists that take part in the information provided by the scientists, and first and foremost those with interest in agriculture and forest management have reasons to pay attention. The goal of this thesis is to compile and present existing information regarding the subject of phenology, including the main driving forces, measurment methods, changes that have been seen so far as a consequence of a changed climate and the possible effects of a future increase in temperature.
The amount of results extracted from phenology research is great, but far from unanimous. Even if most of the information the studies point towards an advancement of spring and slightly later fall there are always some that don’t show any change at all and others in the totally opposite direction. There are results pointing towards differences in the extent of the change in phenology across Europe, with areas in the central parts showing the greatest change and an extension of the entire season.
With a continously warmer climate, in combination with the anticipated increase in extreme weather events, crops in the field as well as the trees in the forest are at risk of being subjected to more attacks by pests. From a strictly phenological perspective the higher temperatures may lead to a asynchronisation between different species, and adjustment to the new conditions might be needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorstensson, Helen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klimatförändring, temperatur, Europa, fenologi, geografi, naturgeografi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
148
language
Swedish
id
1894901
date added to LUP
2011-04-14 11:00:14
date last changed
2011-12-14 11:46:31
@misc{1894901,
 abstract   = {Phenology, the yearly development cycles of plants and animals, driven by seasonal changes in temperature and other environmental prerequisets, have been studied for hundreds of years. During recent years, with the ongoing changes in climate scientists have seen on earth, the interest for the research results from phenology studies has increased from several angles. It is no longer just ecologists and biologists that take part in the information provided by the scientists, and first and foremost those with interest in agriculture and forest management have reasons to pay attention. The goal of this thesis is to compile and present existing information regarding the subject of phenology, including the main driving forces, measurment methods, changes that have been seen so far as a consequence of a changed climate and the possible effects of a future increase in temperature.
The amount of results extracted from phenology research is great, but far from unanimous. Even if most of the information the studies point towards an advancement of spring and slightly later fall there are always some that don’t show any change at all and others in the totally opposite direction. There are results pointing towards differences in the extent of the change in phenology across Europe, with areas in the central parts showing the greatest change and an extension of the entire season.
With a continously warmer climate, in combination with the anticipated increase in extreme weather events, crops in the field as well as the trees in the forest are at risk of being subjected to more attacks by pests. From a strictly phenological perspective the higher temperatures may lead to a asynchronisation between different species, and adjustment to the new conditions might be needed.},
 author    = {Thorstensson, Helen},
 keyword   = {klimatförändring,temperatur,Europa,fenologi,geografi,naturgeografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Effekterna av ett varmare klimat på fenologin hos växter och djur i Europa sedan 1950},
 year     = {2008},
}