Advanced

Tillämpning av GIS inom planering och naturvård : en metodstudie i Malmö kommun

af Wåhlberg, Olof (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Biodiversity preservation has a high priority in nature conservation on a global, regional and local scale. The rate at which species are extinct today is very high and this is to a large extent a consequence of human influence on the earth’s ecosystems. The decreasing biodiversity in Sweden is mainly an effect of the landscape becoming more fragmented. GIS is generally considered as an effective tool for storing and analysing data for nature conservation purposes and during recent years the use of GIS in nature conservation at a county level has increased. This work shows a method for storing nature conservation data in a spatial database in the context of a county-level nature conservation programme. The study was conducted in Malmö... (More)
Biodiversity preservation has a high priority in nature conservation on a global, regional and local scale. The rate at which species are extinct today is very high and this is to a large extent a consequence of human influence on the earth’s ecosystems. The decreasing biodiversity in Sweden is mainly an effect of the landscape becoming more fragmented. GIS is generally considered as an effective tool for storing and analysing data for nature conservation purposes and during recent years the use of GIS in nature conservation at a county level has increased. This work shows a method for storing nature conservation data in a spatial database in the context of a county-level nature conservation programme. The study was conducted in Malmö County, SW Sweden. The database showed to be a useful tool in the county conservation work and in the strategic planning. A workshop followed by a written questionnaire showed that strategic planners and conservationists appreciated the database as a good tool for the intended purposes. Furthermore, the database was used to quantify landscape fragmentation on a biotope level using landscape indices. The process that was simulated was dispersal of vascular plants. The database was not optimal for this analysis task, however, the results showed considerable differences in fragmentation within the different landscapes of the county. The results are relevant for future policy-making on urban development and nature protection. (Less)
Abstract (Swedish)
Bevarande av biologisk mångfald har hög prioritet inom naturvården på global, regional och lokal nivå. Idag utrotas arter i mycket hög takt och detta är till stor del en följd av mänsklig påverkan på jordens ekosystem. I Sverige är förlusten av biodiversitet till stor del en effekt av att landskapet blir allt mer fragmenterat. GIS ses allmänt som ett effektivt verktyg för lagring och analys av naturvårdsdata och användandet av GIS inom kommunalt naturvårdsarbete har de senaste åren ökat. Detta arbete visar en metod för hur kommunal naturvårdsdata inom ramen för ett kommunalt naturvårdsprogram kan lagras i en rumslig databas. Studien utfördes i Malmö kommun. Databasen kan användas inom den kommunala naturvården och översiktsplaneringen. En... (More)
Bevarande av biologisk mångfald har hög prioritet inom naturvården på global, regional och lokal nivå. Idag utrotas arter i mycket hög takt och detta är till stor del en följd av mänsklig påverkan på jordens ekosystem. I Sverige är förlusten av biodiversitet till stor del en effekt av att landskapet blir allt mer fragmenterat. GIS ses allmänt som ett effektivt verktyg för lagring och analys av naturvårdsdata och användandet av GIS inom kommunalt naturvårdsarbete har de senaste åren ökat. Detta arbete visar en metod för hur kommunal naturvårdsdata inom ramen för ett kommunalt naturvårdsprogram kan lagras i en rumslig databas. Studien utfördes i Malmö kommun. Databasen kan användas inom den kommunala naturvården och översiktsplaneringen. En workshop med en efterföljande enkätundersökning visade att verksamma inom fysisk planering och kommunal naturvård uppfattade databasen som ett bra verktyg för de avsedda ändamålen. Vidare testades möjligheterna att med hjälp av databasen ta fram ett kvantitativt mått på landskapets fragmenteringsgrad på biotopnivå med hjälp av landskapsindex i kontexten av kärlväxters spridningsförmåga. Databasen var inte optimal för den analys som utfördes men resultaten visar trots detta betydelsefulla skillnader i biotopfragmentering inom kommunen. Resultaten skulle kunna utgöra en preliminär bedömning av var naturmiljöerna tål exploatering och var bevarandeinsatser behövs. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Malmö ur ett mandelblomsperspektiv.
Tänk dig att du är en mandelblom på en äng någonstans i trakterna kring Malmö. I början av Maj år 1802 kryper du upp ur jorden och känner solens strålar mot dina blad. Du sätter blommor, du får frön som av en vindpust förs iväg och landar i en hage inte så långt bort. Nu låtsas vi att ditt frö inte gror, utan det ligger kvar i jorden fram till år 2008, mer än tvåhundra år senare. Ännu en vår kommer och när du tittar upp ur jorden möter du ett radikalt annorlunda landskap jämfört med sist. Mycket av ängarna och hagarna har försvunnit och ersatts av stora vetefält, motorvägar och stad. Hmm, tänker du, jag undrar om mina frön har några chanser att överleva i år eller om... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Malmö ur ett mandelblomsperspektiv.
Tänk dig att du är en mandelblom på en äng någonstans i trakterna kring Malmö. I början av Maj år 1802 kryper du upp ur jorden och känner solens strålar mot dina blad. Du sätter blommor, du får frön som av en vindpust förs iväg och landar i en hage inte så långt bort. Nu låtsas vi att ditt frö inte gror, utan det ligger kvar i jorden fram till år 2008, mer än tvåhundra år senare. Ännu en vår kommer och när du tittar upp ur jorden möter du ett radikalt annorlunda landskap jämfört med sist. Mycket av ängarna och hagarna har försvunnit och ersatts av stora vetefält, motorvägar och stad. Hmm, tänker du, jag undrar om mina frön har några chanser att överleva i år eller om det är kört för min del? Men eftersom du är en blomma är det bara att blomma på och ge det ett försök, kanske är det inte så illa som du tror...
Vad behöver man för geografiska verktyg för att kunna bedriva effektiv naturvård på kommunal nivå? Vilka möjligheter finns det att bedöma mandelblommens överlevnadschanser och hur ser hotet mot den, och andra arter, ut? Detta arbete syftar till att ge ett svar på dessa frågor.
Bevarande av biologisk mångfald är ett högprioriterat område för naturvårdare på både global, regional och lokal nivå. I livets historia på jorden befinner vi oss just nu i en episod där arter utrotas i hög takt och detta är till stor del en följd av mänsklig påverkan på jordens ekosystem. Många anser att detta är fel ur ett rent moraliskt perspektiv men det finns också följder av den pågående ekosystemdegraderingen som har en direkt negativ påverkan på människan och hennes förmåga att överleva. Några negativa följder som ofta nämns är förlusten av stora mängder genetiskt material som potentiellt skulle kunna användas i människans tjänst, exempelvis i mediciner, och försämring av ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster som rening av vatten och luft. Naturvården i Sverige syftar bland annat till att förhindra denna utveckling. De viktigaste hoten mot biologisk mångfald i Sverige är att arters livsmiljöer försvinner, habitatförlust, och att livsmiljöerna blir mer separerade från varandra, habitaisolation. Tillsammans benämns dessa processer som ökad fragmentering.
Naturvård kan bedrivas på många olika sätt. De data som används i naturvårdsarbete är ofta geografisk data i den bemärkelsen att den kan kopplas till en viss punkt i rummet. Geografisk data hanteras i geografiska informationssystem, förkortat GIS. Om vi till ett geografiskt objekt, t.ex. ett värdefullt naturområde, kan koppla information om vilka naturtyper det hyser och som vilka arter som finns där får vi möjlighet att göra rumsliga analyser för att studera ekologiska fenomen kopplat till minskad biodiversitet, t.ex. graden av fragmentering.
Detta arbete visar på en metod för hur man kan lagra kommunal naturvårdsdata i en geografisk databas för att skapa ett effektivt verktyg att använda i det praktiska naturvårdsarbetet och i kommunal översiktsplanering. Den framtagna databasen används för att studera biotopfragmenteringen i Malmö kommun med avseende på vilka möjligheter kärlväxter har att sprida sig mellan områden där de potentiellt kan leva och föröka sig. Studien visar att det finns stora skillnader inom kommunens olika delar i hur fragmenterat landskapet är. Resultaten skulle kunna användas för att göra en översiktlig bedömning av var naturmiljöerna tål ytterligare exploatering och var man ska prioritera naturskyddsinsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
af Wåhlberg, Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
landskapsindex, GIS, naturgeografi, geografi, naturvård
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
146
language
Swedish
additional info
Tord Andersson, kommunekolog, Malmö kommun.
id
1894945
date added to LUP
2011-04-14 11:49:54
date last changed
2011-12-14 11:35:44
@misc{1894945,
 abstract   = {Biodiversity preservation has a high priority in nature conservation on a global, regional and local scale. The rate at which species are extinct today is very high and this is to a large extent a consequence of human influence on the earth’s ecosystems. The decreasing biodiversity in Sweden is mainly an effect of the landscape becoming more fragmented. GIS is generally considered as an effective tool for storing and analysing data for nature conservation purposes and during recent years the use of GIS in nature conservation at a county level has increased. This work shows a method for storing nature conservation data in a spatial database in the context of a county-level nature conservation programme. The study was conducted in Malmö County, SW Sweden. The database showed to be a useful tool in the county conservation work and in the strategic planning. A workshop followed by a written questionnaire showed that strategic planners and conservationists appreciated the database as a good tool for the intended purposes. Furthermore, the database was used to quantify landscape fragmentation on a biotope level using landscape indices. The process that was simulated was dispersal of vascular plants. The database was not optimal for this analysis task, however, the results showed considerable differences in fragmentation within the different landscapes of the county. The results are relevant for future policy-making on urban development and nature protection.},
 author    = {af Wåhlberg, Olof},
 keyword   = {landskapsindex,GIS,naturgeografi,geografi,naturvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Tillämpning av GIS inom planering och naturvård : en metodstudie i Malmö kommun},
 year     = {2008},
}