Advanced

Livets längsta relation: en kvantitativ studie om kvalitet i syskonrelationer och dess kopplingar till välbefinnande, rivalitet, åldersskillnad och andra faktorer

Österlund, Karin LU and Hellberg, Anna (2010) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract
This study examined the relationship between the quality of the relationship with the sibling closest in age and factors such as well-being, number of siblings, the gender composition of the sibling relationship, biological kinship, rivalry and age difference. Gender differences were also examined. 470 people participated in a survey focusing on these areas.

The results showed that the quality of the sibling relationship is positively correlated with both subjective and psychological well-being. Furthermore, it appeared that rivalry is correlated negatively with sibling relationship quality. Also, respondents with full siblings had higher ratings of the relationship than respondents with half-siblings on certain parameters. Furthermore,... (More)
This study examined the relationship between the quality of the relationship with the sibling closest in age and factors such as well-being, number of siblings, the gender composition of the sibling relationship, biological kinship, rivalry and age difference. Gender differences were also examined. 470 people participated in a survey focusing on these areas.

The results showed that the quality of the sibling relationship is positively correlated with both subjective and psychological well-being. Furthermore, it appeared that rivalry is correlated negatively with sibling relationship quality. Also, respondents with full siblings had higher ratings of the relationship than respondents with half-siblings on certain parameters. Furthermore, the results showed that respondents who had a sibling of same sex rated both childhood relationship and adult relationship quality higher. Some gender differences were also found. For example, women rated sibling relationship quality slightly higher on some subscales.

The study showed that the affective component of the quality of sibling relationship had a special position. This component was less affected by external factors such as gender composition, age difference and biological kinship, than the cognitive and behavioral components was. This suggests that the feelings towards a sibling to a certain extent are independent of behavior and thoughts. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien undersökte sambanden mellan kvaliteten i relationen till det åldersmässigt närmsta syskonet och faktorer som välbefinnande, syskonantal, könssammansättning i syskonrelationen, biologiskt släktskap, rivalitet och åldersskillnad. Dessutom undersöktes könsskillnader i respondenternas svar. 470 personer deltog i en enkät med fokus på de ovan nämnda områdena.

Resultaten visade att syskonrelationskvalitet korrelerar positivt med såväl subjektivt som psykologiskt välbefinnande. Vidare visade det sig att rivalitet korrelerar negativt med syskonrelationskvalitet men att antalet syskon inte har något samband med respondenternas skattning av relationen. Det visade sig också att biologiskt släktskap var relevant för skattningen av... (More)
Studien undersökte sambanden mellan kvaliteten i relationen till det åldersmässigt närmsta syskonet och faktorer som välbefinnande, syskonantal, könssammansättning i syskonrelationen, biologiskt släktskap, rivalitet och åldersskillnad. Dessutom undersöktes könsskillnader i respondenternas svar. 470 personer deltog i en enkät med fokus på de ovan nämnda områdena.

Resultaten visade att syskonrelationskvalitet korrelerar positivt med såväl subjektivt som psykologiskt välbefinnande. Vidare visade det sig att rivalitet korrelerar negativt med syskonrelationskvalitet men att antalet syskon inte har något samband med respondenternas skattning av relationen. Det visade sig också att biologiskt släktskap var relevant för skattningen av syskonrelationen; respondenter med helsyskon skattade relationen högre än respondenter med halvsyskon på vissa parametrar. Även könskonstellation var av betydelse; respondenter som hade ett syskon av samma kön skattade syskonkvaliteten högre gällande såväl barndomsrelationen som den vuxna relationen. Vissa könsskillnader hittades också, exempelvis skattade kvinnor sig något högre på vissa delskalor som mäter syskonrelationskvalitet.

Det framkom att den affektiva delen av respondenternas upplevelse av kvaliteten i syskonrelationen hade en särställning. Denna del påverkades mindre av yttre faktorer som könskonstellation, åldersskillnad och biologiskt släktskap, än vad de kognitiva samt beteendemässiga delarna gjorde. Detta tyder på att känslorna för syskonet i viss utsträckning är oberoende av beteende och tankar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1979437,
 abstract   = {This study examined the relationship between the quality of the relationship with the sibling closest in age and factors such as well-being, number of siblings, the gender composition of the sibling relationship, biological kinship, rivalry and age difference. Gender differences were also examined. 470 people participated in a survey focusing on these areas.

The results showed that the quality of the sibling relationship is positively correlated with both subjective and psychological well-being. Furthermore, it appeared that rivalry is correlated negatively with sibling relationship quality. Also, respondents with full siblings had higher ratings of the relationship than respondents with half-siblings on certain parameters. Furthermore, the results showed that respondents who had a sibling of same sex rated both childhood relationship and adult relationship quality higher. Some gender differences were also found. For example, women rated sibling relationship quality slightly higher on some subscales.

The study showed that the affective component of the quality of sibling relationship had a special position. This component was less affected by external factors such as gender composition, age difference and biological kinship, than the cognitive and behavioral components was. This suggests that the feelings towards a sibling to a certain extent are independent of behavior and thoughts.},
 author    = {Österlund, Karin and Hellberg, Anna},
 keyword   = {Syskon,Syskonrelationer,Syskonrivalitet,Modersrivalitet,Fadersrivalitet,Syskonrelationskvalitet,Biologiskt släktskap,Åldersskillnad,Subjektivt välbefinnande,Psykologiskt välbefinnande,Syskonantal,Helsyskon,Halvsyskon,Barndomsrelation,Ensambarn.

Siblings,Sibling Rivalry,Maternal Rivalry,Paternal Rivalry,Sibling Relationships,Biological kinship,Age-gap,Subjective Well-being,Psychological Well-being,Full siblings,Half-siblings,Childhood Relationships,Only Child.

},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livets längsta relation: en kvantitativ studie om kvalitet i syskonrelationer och dess kopplingar till välbefinnande, rivalitet, åldersskillnad och andra faktorer},
 year     = {2010},
}