Advanced

Befogad tillit - En analys av den befogade tilliten som grund för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i vissa kontraktsliknande förhållanden

Palm, Elias LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
I en situation där en person (utfärdaren) lämnat felaktiga uppgifter i ett intyg eller utlåtande och därigenom vilselett inte sin uppdragsgivare men väl sin uppdragsgivares medkontrahent (mottagaren) kan särskilda skadeståndsrättsliga problem göra sig gällande. En sådan situation kan beskrivas som en kontraktsliknande situation.

I arbetet behandlas frågor kopplade till begreppet befogad tillit så som det kommer till uttryck vid bedömningen av skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska situationer som kan beskrivas som kontraktsliknande. Begreppet befogad tillit sätts därvid in i den skadeståndsrättsliga analysen och det konstateras att förekomsten av befogad tillit är avgörande för bedömningen av... (More)
I en situation där en person (utfärdaren) lämnat felaktiga uppgifter i ett intyg eller utlåtande och därigenom vilselett inte sin uppdragsgivare men väl sin uppdragsgivares medkontrahent (mottagaren) kan särskilda skadeståndsrättsliga problem göra sig gällande. En sådan situation kan beskrivas som en kontraktsliknande situation.

I arbetet behandlas frågor kopplade till begreppet befogad tillit så som det kommer till uttryck vid bedömningen av skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska situationer som kan beskrivas som kontraktsliknande. Begreppet befogad tillit sätts därvid in i den skadeståndsrättsliga analysen och det konstateras att förekomsten av befogad tillit är avgörande för bedömningen av skadeståndsskyldigheten för ren förmögenhetsskada gentemot tredje man i vissa kontraktsliknande situationer. Därvid beaktas även huruvida skadevållaren måste insett vilken skada dennes agerande kunde leda till.

Vidare beskrivs när befogad tillit kan anses föreligga. Arbetet behandlar inte alla tänkbara situationer där det kan vara relevant att tillmäta den befogade tilliten betydelse men visar på några fall som avser ansvaret gentemot tredje man för oaktsamma värderingsintyg och besiktningsutlåtanden avseende fast egendom.

Arbetet behandlar inte alla de omständigheter som kan påverka mottagarens tillit i ett enskilt fall men förtydligar bilden av några centrala förhållanden. Vid bedömningen av om befogad tillit anses föreligga i en viss situation eller ej beaktas flera omständigheter. Har ett intyg upprättats yrkesmässigt eller professionellt talar detta för att tilliten hos mottagaren av ett sådant intyg ska anses befogad. Andra omständigheter som beaktas rör intygets formulering eller tillkomstsätt. Därvid framhålls bland annat att en hänvisning till intygets ändamål kan medföra att en mottagares tillit kan anses obefogad om intyget använts i ett annat syfte. Vidare behandlas vilken betydelse mottagarens kunskaper har vid bedömningen av om tilliten ska anses befogad eller inte.


I arbetet redogörs för frågor kopplade till begreppet befogad tillit så som det kommer till uttryck vid bedömningen av skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska situationer som kan beskrivas som kontraktsliknande. Begreppet befogad tillit sätts därvid in i den skadeståndsrättsliga analysen och det konstateras att förekomsten av befogad tillit är avgörande för bedömningen av skadeståndsskyldigheten för ren förmögenhetsskada gentemot tredje man i vissa kontraktsliknande situationer. Därvid beaktas även huruvida skadevållaren måste insett vilken skada dennes agerande kunde leda till.

Vidare beskrivs när befogad tillit kan anses föreligga. Arbetet behandlar inte alla tänkbara situationer där det kan vara relevant att tillmäta den befogade tilliten betydelse men visar på några fall som avser ansvaret gentemot tredje man för oaktsamma värderingsintyg och besiktningsutlåtanden avseende fast egendom.

Arbetet behandlar inte alla de omständigheter som kan påverka mottagarens tillit i ett enskilt fall men förtydligar bilden av några centrala förhållanden. Vid bedömningen av om befogad tillit anses föreligga i en viss situation eller ej beaktas flera omständigheter. Har ett intyg upprättats yrkesmässigt eller professionellt talar detta för att tilliten hos mottagaren av ett sådant intyg ska anses befogad. Andra omständigheter som beaktas rör intygets formulering eller tillkomstsätt. Därvid framhålls bland annat att en hänvisning till intygets ändamål kan medföra att en mottagares tillit kan anses obefogad om intyget använts i ett annat syfte. Vidare behandlas vilken betydelse mottagarens kunskaper har vid bedömningen av om tilliten ska anses befogad eller inte. (Less)
Abstract
In a situation where a person (the issuer) has made false statements in a certificate, and thus misled not his client, but a third party (the recipient), special tort liability issues become relevant. The relationship between the recipient and the issuer may be described as semi-contractual.

This paper concern the issues related to the concept of reasonable reliance as being reflected in the assessment of liability for pure economic loss in the non-contractual situations which may be described as semi-contractual. The concept of reasonable reliance is taken into consideration within the tort law analysis and it is concluded that the existence of reasonable reliance is crucial for the assessment of liability for pure economic loss... (More)
In a situation where a person (the issuer) has made false statements in a certificate, and thus misled not his client, but a third party (the recipient), special tort liability issues become relevant. The relationship between the recipient and the issuer may be described as semi-contractual.

This paper concern the issues related to the concept of reasonable reliance as being reflected in the assessment of liability for pure economic loss in the non-contractual situations which may be described as semi-contractual. The concept of reasonable reliance is taken into consideration within the tort law analysis and it is concluded that the existence of reasonable reliance is crucial for the assessment of liability for pure economic loss against third parties in certain semi-contractual situations. In these situations the tortfeasor must have realized that his actions may cause damage.

It is also described under what circumstances reasonable reliance can be presumed. This paper does not address all possible situations where there may be relevance in considering reasonable reliance but refer to some cases involving the liability towards third parties for negligent valuation certificates and inspection reports on real estate.

Some key factors that may affect the receivers’ reasonable reliance are addressed and clarified although not every aspect is covered. In determining whether reasonable reliance is deemed to exist in a particular situation or not several factors are taken into account. If a certificate is issued professionally or by a specialist, this suggests that reliance by the recipient of such certificate is deemed reasonable. Other relevant factors relate to the issuing or the wording of the certificate. If the certificate for instance refer to a specific purpose this may result the reliance of the receiver is found unreasonable. Moreover the recipient's knowledge is considered in determining whether the reliance is deemed reasonable or not.


This paper describes the issues related to the concept of reasonable reliance as being reflected in the assessment of liability for pure economic loss in the non-contractual situations which may be described as similar to a contract. The concept of reasonable reliance is taken into consideration within the tort law analysis and it is concluded that the existence of reasonable reliance is crucial for the assessment of liability for pure economic loss against third parties in certain contracts similar situations. In these situations the tortfeasor must have realized that his actions may cause damage.

It is also described under what circumstances reasonable reliance can be presumed. This paper does not address all possible situations where there may be relevance in considering reasonable reliance but refer to some cases involving the liability towards third parties for negligent valuation certificates and inspection reports on real estate.

Some key factors that may affect the receivers’ reasonable reliance are addressed and clarified although not every aspect is covered. In determining whether reasonable reliance is deemed to exist in a particular situation or not several factors are taken into account. If a certificate is issued professionally or by a specialist, this suggests that reliance by the recipient of such certificate is deemed reasonable. Other relevant factors relate to the issuing or the wording of the certificate. If the certificate for instance refer to a specific purpose this may result the reliance of the receiver is found unreasonable. Moreover the recipient's knowledge is considered in determining whether the reliance is deemed reasonable or not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Elias LU
supervisor
organization
alternative title
Reasonable reliance - An Analysis of the resonable reliance as a prerequisite for liability for pure economic loss in certain semi-contractual situations
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skadeståndsrätt, befogad tillit, ren förmögenhetsskada, kontraktsliknande förhållanden
language
Swedish
id
2278184
date added to LUP
2012-02-16 14:23:10
date last changed
2012-02-29 09:50:03
@misc{2278184,
 abstract   = {In a situation where a person (the issuer) has made false statements in a certificate, and thus misled not his client, but a third party (the recipient), special tort liability issues become relevant. The relationship between the recipient and the issuer may be described as semi-contractual.

This paper concern the issues related to the concept of reasonable reliance as being reflected in the assessment of liability for pure economic loss in the non-contractual situations which may be described as semi-contractual. The concept of reasonable reliance is taken into consideration within the tort law analysis and it is concluded that the existence of reasonable reliance is crucial for the assessment of liability for pure economic loss against third parties in certain semi-contractual situations. In these situations the tortfeasor must have realized that his actions may cause damage.

It is also described under what circumstances reasonable reliance can be presumed. This paper does not address all possible situations where there may be relevance in considering reasonable reliance but refer to some cases involving the liability towards third parties for negligent valuation certificates and inspection reports on real estate.

Some key factors that may affect the receivers’ reasonable reliance are addressed and clarified although not every aspect is covered. In determining whether reasonable reliance is deemed to exist in a particular situation or not several factors are taken into account. If a certificate is issued professionally or by a specialist, this suggests that reliance by the recipient of such certificate is deemed reasonable. Other relevant factors relate to the issuing or the wording of the certificate. If the certificate for instance refer to a specific purpose this may result the reliance of the receiver is found unreasonable. Moreover the recipient's knowledge is considered in determining whether the reliance is deemed reasonable or not.


This paper describes the issues related to the concept of reasonable reliance as being reflected in the assessment of liability for pure economic loss in the non-contractual situations which may be described as similar to a contract. The concept of reasonable reliance is taken into consideration within the tort law analysis and it is concluded that the existence of reasonable reliance is crucial for the assessment of liability for pure economic loss against third parties in certain contracts similar situations. In these situations the tortfeasor must have realized that his actions may cause damage.

It is also described under what circumstances reasonable reliance can be presumed. This paper does not address all possible situations where there may be relevance in considering reasonable reliance but refer to some cases involving the liability towards third parties for negligent valuation certificates and inspection reports on real estate.

Some key factors that may affect the receivers’ reasonable reliance are addressed and clarified although not every aspect is covered. In determining whether reasonable reliance is deemed to exist in a particular situation or not several factors are taken into account. If a certificate is issued professionally or by a specialist, this suggests that reliance by the recipient of such certificate is deemed reasonable. Other relevant factors relate to the issuing or the wording of the certificate. If the certificate for instance refer to a specific purpose this may result the reliance of the receiver is found unreasonable. Moreover the recipient's knowledge is considered in determining whether the reliance is deemed reasonable or not.},
 author    = {Palm, Elias},
 keyword   = {Skadeståndsrätt,befogad tillit,ren förmögenhetsskada,kontraktsliknande förhållanden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Befogad tillit - En analys av den befogade tilliten som grund för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i vissa kontraktsliknande förhållanden},
 year     = {2012},
}