Advanced

Försäkringsbolagets lojalitetsplikt

Cronstedt, Lovisa LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna framställning behandlas fyra huvudsakliga frågeställningar beträffande den avtalsrättsliga lojalitetsplikten som försäkringsbolag har att beakta i företagsförsäkringsavtal.

Beträffande den fösta frågeställningen, vad lojalitetsplikten i dessa avtal grundas på, kan följande konstateras. Plikten innebär att parterna med omsorg har att iaktta och tillvarata motpartens intressen i avtalsförhållandet. Denna plikt grundar sig på synen av avtalet som en samverkansform för att tillgodose vissa intressen hos parterna. En förutsättning för att parterna ska kunna samverka är att de kan lita på varandra. Lojalitetsplikten utgör således ett skydd för partstilliten, som en förutsättning för samverkan genom avtal och utgör en standard för ett... (More)
I denna framställning behandlas fyra huvudsakliga frågeställningar beträffande den avtalsrättsliga lojalitetsplikten som försäkringsbolag har att beakta i företagsförsäkringsavtal.

Beträffande den fösta frågeställningen, vad lojalitetsplikten i dessa avtal grundas på, kan följande konstateras. Plikten innebär att parterna med omsorg har att iaktta och tillvarata motpartens intressen i avtalsförhållandet. Denna plikt grundar sig på synen av avtalet som en samverkansform för att tillgodose vissa intressen hos parterna. En förutsättning för att parterna ska kunna samverka är att de kan lita på varandra. Lojalitetsplikten utgör således ett skydd för partstilliten, som en förutsättning för samverkan genom avtal och utgör en standard för ett ömsesidigt beteende i partsförhållandet.

Den andra frågeställningen som besvaras i framställningen är vad försäkringsbolagens lojalitetsplikt i förstagsförsäkringsavtal omfattar. Här kan konstateras att lojalitetsplikten i företagsförsäkringsavtal är omfattande. Den finns närvarande under hela avtalsperioden och i vissa fall förekommer även lojalitetsförpliktelser före avtalet ingåtts och efter att avtalsförhållandet upphört. Lojalitetsförpliktelserna är av varierande slag och kräver olika mycket av avtalsparterna för att uppfyllas. De mest framträdande förpliktelserna av lojalitetskaraktär som försäkringsbolaget har att iaktta är informationsplikten, plikten att utreda misstänkta försäkringsfall skyndsamt och med beaktande av försäkringstagarens intressen samt att betala ut ersättning vid konstaterat försäkringsfall.

Lojalitetsplikten har även inverkan på avtalstolkningen och tillämpningen av avtalsvillkor vilket har varit föremål för den tredje frågeställningen. Har lojalitetsplikten åsidosatts av ena parten finns en risk att avtalet tolkas och tillämpas till förmån för dennes motpart. Speciellt synes detta vara fallet då informationsplikten åsidosatts. Plikten kan således ses som ett sammanbindande element vid bestämmande av parternas rättigheter och förpliktelser och fungera som ett skydd för att tolkning och tillämpning av avtal och lagtext sker på ett rimligt sätt.

Slutligen har de rättsföljder som kan aktualiseras vid bristande lojalitet studerats. Då lojalitetsförpliktelserna varierar och är beroende av omständigheterna i det enskilda avtalsförhållandet och även varierar över avtalsperioden, varierar också påföljderna. Påföljderna hänger således samman med den lojalitetsförpliktelse som åsidosatts och i vilken utsträckning. Framställningen har visat att det finns svårigheter att åberopa bristande lojalitet som ensam grund för ett anspråk men att lojalitetsplikten däremot kan stödja, förstärka och binda samman andra åberopade grunder. På detta sätt skapar lojalitetsplikten en balans i avtalsförhållandet. (Less)
Abstract
This presentation deals with four main issues concerning the contractual duty of loyalty which insurance companies have to consider in business insurance agreements.

Regarding the first question at issue - what the duty of loyalty in these agreements is based on - the following can be stated. The duty implies that the parties with care observe and exploit the counterparty’s interests in the contractual relationship. This duty is based on the perception of the contract as a form of cooperation to meet specific interests of the parties. A prerequisite for the parties to cooperate is that they can trust each other. Thus, the duty of loyalty is a protection for this trust between the parties, as a prerequisite for cooperation through the... (More)
This presentation deals with four main issues concerning the contractual duty of loyalty which insurance companies have to consider in business insurance agreements.

Regarding the first question at issue - what the duty of loyalty in these agreements is based on - the following can be stated. The duty implies that the parties with care observe and exploit the counterparty’s interests in the contractual relationship. This duty is based on the perception of the contract as a form of cooperation to meet specific interests of the parties. A prerequisite for the parties to cooperate is that they can trust each other. Thus, the duty of loyalty is a protection for this trust between the parties, as a prerequisite for cooperation through the contract, and it also provides a standard for a mutual behavior in the contractual relationship.

The second question to be answered in this presentation is what the insurance companies’ duty of loyalty in business insurance agreement includes. Notable is that the duty of loyalty, in business insurance agreements, is extensive. It is present throughout the whole period of contract and in some cases, obligations of loyalty are present even before the contract is concluded as well as after the contractual relationship has ceased. The obligations of loyalty are varied and do not require the same efforts by the parties to be fulfilled. The most prominent obligations of loyalty that the insurance company has to comply with are the duty to inform, the duty to investigate suspected insurance claims promptly and with regard to the interests of the insured and lastly to pay compensation when an insurance claim is confirmed.

The duty of loyalty also has impact on interpretation of contracts and in application of contractual terms, which has been subject to the third question. If the duty of loyalty has been breached by one party there is a risk that the contract will be interpreted and applied in favor of the counterparty. This seems to be the case especially when the duty to inform has not been complied with. Accordingly, the duty can be seen as a unifying element in determining the rights and obligations of the parties, and act as a protection so that interpretation and application of contracts and legislation is done in a reasonable manner.

Finally, the presentation focuses on the legal consequences that may arise from lack of loyalty. As obligations of loyalty vary and depend on the circumstances in the particular contractual relationship and also vary over the period of contract, the remedies vary. Thus, the remedies are connected to the obligation of loyalty that has been breached and to what extent. The presentation shows that there are difficulties in invoking lack of loyalty as a sole basis for a claim, however the duty of loyalty can support, strengthen and connect other invoked pleas. In that way the duty of loyalty creates a balance in the contractual relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronstedt, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
Insurance company's duty of loyalty
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, aavtalsrätt, försäkringsrätt, förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, lojalitetsplikt, culpa in contrahendo, lojalitetsprincipen, företagsförsäkring, informationsplikt, klargörandeplikt, tystnadsplikt, underrättelsplikt, uppmärksammandeplikt, efterköpsinformation, oklarhetsregeln, dolusregeln, culpamodellen, dolus in contrahendo, 36 § avtalslagen, jämkning, avtalstolkning, skadestånd, ogiltighet
language
Swedish
id
2278848
date added to LUP
2012-02-16 13:50:47
date last changed
2012-02-16 13:50:47
@misc{2278848,
 abstract   = {This presentation deals with four main issues concerning the contractual duty of loyalty which insurance companies have to consider in business insurance agreements. 

Regarding the first question at issue - what the duty of loyalty in these agreements is based on - the following can be stated. The duty implies that the parties with care observe and exploit the counterparty’s interests in the contractual relationship. This duty is based on the perception of the contract as a form of cooperation to meet specific interests of the parties. A prerequisite for the parties to cooperate is that they can trust each other. Thus, the duty of loyalty is a protection for this trust between the parties, as a prerequisite for cooperation through the contract, and it also provides a standard for a mutual behavior in the contractual relationship. 

The second question to be answered in this presentation is what the insurance companies’ duty of loyalty in business insurance agreement includes. Notable is that the duty of loyalty, in business insurance agreements, is extensive. It is present throughout the whole period of contract and in some cases, obligations of loyalty are present even before the contract is concluded as well as after the contractual relationship has ceased. The obligations of loyalty are varied and do not require the same efforts by the parties to be fulfilled. The most prominent obligations of loyalty that the insurance company has to comply with are the duty to inform, the duty to investigate suspected insurance claims promptly and with regard to the interests of the insured and lastly to pay compensation when an insurance claim is confirmed. 

The duty of loyalty also has impact on interpretation of contracts and in application of contractual terms, which has been subject to the third question. If the duty of loyalty has been breached by one party there is a risk that the contract will be interpreted and applied in favor of the counterparty. This seems to be the case especially when the duty to inform has not been complied with. Accordingly, the duty can be seen as a unifying element in determining the rights and obligations of the parties, and act as a protection so that interpretation and application of contracts and legislation is done in a reasonable manner. 

Finally, the presentation focuses on the legal consequences that may arise from lack of loyalty. As obligations of loyalty vary and depend on the circumstances in the particular contractual relationship and also vary over the period of contract, the remedies vary. Thus, the remedies are connected to the obligation of loyalty that has been breached and to what extent. The presentation shows that there are difficulties in invoking lack of loyalty as a sole basis for a claim, however the duty of loyalty can support, strengthen and connect other invoked pleas. In that way the duty of loyalty creates a balance in the contractual relationship.},
 author    = {Cronstedt, Lovisa},
 keyword   = {civilrätt,aavtalsrätt,försäkringsrätt,förmögenhetsrätt,skadeståndsrätt,lojalitetsplikt,culpa in contrahendo,lojalitetsprincipen,företagsförsäkring,informationsplikt,klargörandeplikt,tystnadsplikt,underrättelsplikt,uppmärksammandeplikt,efterköpsinformation,oklarhetsregeln,dolusregeln,culpamodellen,dolus in contrahendo,36 § avtalslagen,jämkning,avtalstolkning,skadestånd,ogiltighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkringsbolagets lojalitetsplikt},
 year     = {2012},
}