Advanced

Ett nej är inte alltid ett nej? Om betydelsen av offrets agerande och frågan om en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning

Sverker, Karin LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Dagens svenska våldtäktslagstiftning kräver att gärningsmannen använt sig av tvång eller utnyttjande för att straffansvar ska föreligga. Det har ifrågasatts om denna utformning av våldtäktslagstiftningen istället borde ersättas med en bestämmelse där samtycke ges en avgörande betydelse. Med en samtyckesbaserad våldtäktsreglering skulle den utslagsgivande faktorn för om ett brott har begåtts eller inte bli om det skett mot någons samtycke, oavsett om tvång har förekommit eller inte.

Trots att den svenska sexualbrottslagstiftningen genomgick en omfattande reformering 2005 tillsattes 2008 en utredning med uppdrag att utreda om det nuvarande kravet på tvång borde ersättas med ett krav på bristande samtycke. Utredningen presenterade i SOU... (More)
Dagens svenska våldtäktslagstiftning kräver att gärningsmannen använt sig av tvång eller utnyttjande för att straffansvar ska föreligga. Det har ifrågasatts om denna utformning av våldtäktslagstiftningen istället borde ersättas med en bestämmelse där samtycke ges en avgörande betydelse. Med en samtyckesbaserad våldtäktsreglering skulle den utslagsgivande faktorn för om ett brott har begåtts eller inte bli om det skett mot någons samtycke, oavsett om tvång har förekommit eller inte.

Trots att den svenska sexualbrottslagstiftningen genomgick en omfattande reformering 2005 tillsattes 2008 en utredning med uppdrag att utreda om det nuvarande kravet på tvång borde ersättas med ett krav på bristande samtycke. Utredningen presenterade i SOU 2010:71 ett förslag till en förändring av lagstiftningen i form av en kompletterande samtyckesbestämmelse. Detta skulle innebära att en bestämmelse om sexuellt ofredande skulle införas som en subsidiär bestämmelse till våldtäktsbestämmelsen i 6 kap 1 § BrB och aktualiseras i fall där tvång inte förekommit. En av anledningarna till att frågan om en samtyckesbaserad reglering ytterligare aktualiserats var Europadomstolens avgörande i Bulgariendomen. I domen uppställs en positiv skyldighet att effektivt bestraffa och lagföra sexuella handlingar som företas mot någons samtycke. Det har diskuterats huruvida detta medför att den svenska lagstiftningen måste ändras och en subsidiär samtyckesreglering skulle enligt utredarna säkerställa att förpliktelser enligt Bulgariendomen uppfylldes.

Argument som framförts för en samtyckesbaserad lagstiftning är att det skulle utöka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten, vilket skulle kunna ses som en naturlig utveckling av den straffrättsliga synen på sexualbrott. Vidare anses en samtyckesbaserad våldtäktsreglering ha en önskvärd positiv normerande verkan och kunna innebära vissa terapeutiska effekter för brottsoffret. Det främsta argumentet mot en samtyckesbaserad reglering har ansetts vara att det kan antas medföra ett ökat fokus på brottsoffret. Detta menar kritiker att erfarenheter från den engelska rätten visar på.

Uppsatsen syfte har varit att utreda och diskutera huruvida en samtyckesbaserad reglering kan anses innebära ett ökat fokus på brottsoffret jämfört med en tvångsbaserad reglering. Detta har illustrerats genom en jämförelse med den samtyckesbaserade regleringen som finns i engelsk rätt. Min slutsats är att det kan ifrågasättas huruvida en samtyckesbaserad reglering skulle komma att innebära ett ökat fokus på brottsoffret jämfört med dagens tvångsbaserade reglering. Huruvida sexuella handlingar har företagits mot någons vilja eller inte bör därför ges avgörande betydelse i straffbestämmelsen. (Less)
Abstract
The Swedish rape legislation of today uses force as the delineator between non-criminal sex and criminal rape. It has been heavily disputed whether or not the force-based legislation ought to be replaced with the use of consent. In that case, consent or the lack of it would determine what is lawful or unlawful, regardless of any use of force.

Despite the fact that the Swedish regulations on sexual offences went through an extensive transformation in 2005, a new investigation whether or not consent should replace the use of force was appointed in 2008. The main conclusion, presented in SOU 2010:71, was to incorporate a supplementary provision of consent, sexual assault, into chapter 6 of the penal code that regulates sexual offences. The... (More)
The Swedish rape legislation of today uses force as the delineator between non-criminal sex and criminal rape. It has been heavily disputed whether or not the force-based legislation ought to be replaced with the use of consent. In that case, consent or the lack of it would determine what is lawful or unlawful, regardless of any use of force.

Despite the fact that the Swedish regulations on sexual offences went through an extensive transformation in 2005, a new investigation whether or not consent should replace the use of force was appointed in 2008. The main conclusion, presented in SOU 2010:71, was to incorporate a supplementary provision of consent, sexual assault, into chapter 6 of the penal code that regulates sexual offences. The provision would be used in cases with a violation of sexual consent but without a use of force.

The rulings of the European Court of Human Rights in the case of M.C. v. Bulgaria were one of the reasons why a debate arose about the Swedish regulations on sexual offences. In its judgment, the court held out that every non-consensual act must be criminalized as well as effectively prosecuted. Whether or not the Swedish legislation needed to change because of the rulings has been subject for intense discussions. The investigators behind SOU 2010:71 held out that a supplementary provision like sexual assault would unquestionably guarantee fulfillment of the demands set out in M.C v. Bulgaria.

One of the arguments presented for a consent-based legislation is that it would extend the protection for sexual self-determination, which could be seen as a natural development of the criminal justice approach towards sexual offences. Furthermore, a consent-based legislation is said to possibly have a crime preventing effect as well as certain positive therapeutic effects for the victim. The main argument presented by the opponents towards a consent-based regulation is the possibility that the use of consent puts unwanted emphasize on the victim of the crime. According to the opponents, the experiences from the English legal system, which contains a consent-based rape provision, shows this unwanted effect.

The purpose of this thesis has been to investigate and discuss whether a consent-based rape provision puts more emphasize on the victim of the crime than a force-based regulation. This has been carried out through a comparison between the consent-based provision used in England and Wales and the current Swedish legislation. I have reached the conclusion that it can be questioned whether a consent-based regulation actually emphasizes more on the victim. It is therefore my opinion that whether or not sexual actions have been performed against the wishes and desires of another must be the delineator between non-criminal sex and criminal rape. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sverker, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
’No’ does not always mean ’no’? About the significance of the victims actions and the question of a consent-based rape legislation
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
våldtäkt, samtycke, straffrätt, samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning
language
Swedish
id
2292129
date added to LUP
2012-02-16 15:02:43
date last changed
2012-02-16 15:02:43
@misc{2292129,
 abstract   = {The Swedish rape legislation of today uses force as the delineator between non-criminal sex and criminal rape. It has been heavily disputed whether or not the force-based legislation ought to be replaced with the use of consent. In that case, consent or the lack of it would determine what is lawful or unlawful, regardless of any use of force.

Despite the fact that the Swedish regulations on sexual offences went through an extensive transformation in 2005, a new investigation whether or not consent should replace the use of force was appointed in 2008. The main conclusion, presented in SOU 2010:71, was to incorporate a supplementary provision of consent, sexual assault, into chapter 6 of the penal code that regulates sexual offences. The provision would be used in cases with a violation of sexual consent but without a use of force.

The rulings of the European Court of Human Rights in the case of M.C. v. Bulgaria were one of the reasons why a debate arose about the Swedish regulations on sexual offences. In its judgment, the court held out that every non-consensual act must be criminalized as well as effectively prosecuted. Whether or not the Swedish legislation needed to change because of the rulings has been subject for intense discussions. The investigators behind SOU 2010:71 held out that a supplementary provision like sexual assault would unquestionably guarantee fulfillment of the demands set out in M.C v. Bulgaria.

One of the arguments presented for a consent-based legislation is that it would extend the protection for sexual self-determination, which could be seen as a natural development of the criminal justice approach towards sexual offences. Furthermore, a consent-based legislation is said to possibly have a crime preventing effect as well as certain positive therapeutic effects for the victim. The main argument presented by the opponents towards a consent-based regulation is the possibility that the use of consent puts unwanted emphasize on the victim of the crime. According to the opponents, the experiences from the English legal system, which contains a consent-based rape provision, shows this unwanted effect.

The purpose of this thesis has been to investigate and discuss whether a consent-based rape provision puts more emphasize on the victim of the crime than a force-based regulation. This has been carried out through a comparison between the consent-based provision used in England and Wales and the current Swedish legislation. I have reached the conclusion that it can be questioned whether a consent-based regulation actually emphasizes more on the victim. It is therefore my opinion that whether or not sexual actions have been performed against the wishes and desires of another must be the delineator between non-criminal sex and criminal rape.},
 author    = {Sverker, Karin},
 keyword   = {våldtäkt,samtycke,straffrätt,samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett nej är inte alltid ett nej? Om betydelsen av offrets agerande och frågan om en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning},
 year     = {2012},
}