Advanced

Olovliga bortföranden och kvarhållanden, hemvist och barnets bästa

Hjertman, Madeleine LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda vad som anses vara barnets bästa i en situation där barnet har bortförts till och vistats i ett nytt land under så lång tid att barnet har anpassat sig till förhållandena där. Undersökningen är begränsad till länder som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. Ska barnet återföras till ursprungslandet eller stanna kvar i det nya landet? Finns det en tidsmässig gräns då barnet inte längre kan återföras? Finns det något lagligt stöd för att återföra ett barn som har fått ett nytt hemvist?

Principen om barnets bästa innebär att alla beslut som rör barn ska innefatta ett tydligt barnperspektiv och att hänsyn alltid ska tas till vad som kan vara barnets bästa. Barnets bästa är inget fast begrepp utan en... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda vad som anses vara barnets bästa i en situation där barnet har bortförts till och vistats i ett nytt land under så lång tid att barnet har anpassat sig till förhållandena där. Undersökningen är begränsad till länder som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. Ska barnet återföras till ursprungslandet eller stanna kvar i det nya landet? Finns det en tidsmässig gräns då barnet inte längre kan återföras? Finns det något lagligt stöd för att återföra ett barn som har fått ett nytt hemvist?

Principen om barnets bästa innebär att alla beslut som rör barn ska innefatta ett tydligt barnperspektiv och att hänsyn alltid ska tas till vad som kan vara barnets bästa. Barnets bästa är inget fast begrepp utan en bedömning ska göras i varje enskilt fall av barnets situation. I svensk rätt har mycket tyngd lagts på barns behov av kontinuitet och en stabil tillvaro, den s.k. status quo-principen. De allra flesta vårdnadsavgöranden i Sverige motiveras med status quo-principen, barnets bästa anses vara att stanna där barnet har sin invanda miljö, vilket oftast innebär hos boendeföräldern.

För att motverka problemet med olovliga internationella bortföranden av barn utarbetades 1980 års Haagkonvention. Konventionen har införlivats i svensk rätt genom Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Enligt konventionen är ett bortförande eller kvarhållande olovligt om det strider mot vårdnadshavares rätt och denna rätt också utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes, barnet i fråga är under sexton år och innan bortförandet hade hemvist i en stat som tillträtt Haagkonventionen. Barnet ska enligt konventionen återföras till sitt ursprungsland så skyndsamt som möjligt för att skydda mot de skadliga effekter som kan uppstå av ett olovligt bortförande eller kvarhållande. En överflyttning får dock vägras om ansökan om återförande gjorts efter mer än ett år och barnet funnit sig till rätta i sin nya miljö. Överflyttning får vägras om barnet motsätter sig det och barnets vilja bör beaktas, samt om överflyttningen kan skada barnet eller försätta det i en situation som inte är godtagbar.

Svensk domstol tar ofta ganska lång tid för att komma fram till ett beslut i Haagärenden och barnets långa vistelse medför att barnet har fått hemvist i det nya landet. Domstolen är då ovillig att överlämna barnet till den andra vårdnadshavaren. Jag anser att detta inte helt och hållet överensstämmer med vad Haagkonventionen och verkställighetslagen stadgar om att ett barn inte kan grunda nytt hemvist utan båda föräldrarnas medgivande om inte vårdnadshavaren genom passivitet kan anses ha givit sitt samtycke i efterhand. Å andra sidan måste beaktas att Haagkonventionens syfte är att skydda barn från att bli uppryckta ur sin invanda miljö och barns behov av kontinuitet och en stabil tillvaro. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine what is considered to be in the child’s best interest in a situation where the child has been abducted to and stayed in a new country for so long that the child has adapted to the conditions there. The examination is limited to countries that are part of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Will the child be transported back to the original country or stay in the new? Is there a time limit after which the child can no longer be returned? Are there any laws who support the return of ha child who has established a new habitual residence?

The child’s best interest’s principle includes that all decisions that encompasses children shall include a child’s perspective and... (More)
The purpose of this essay is to examine what is considered to be in the child’s best interest in a situation where the child has been abducted to and stayed in a new country for so long that the child has adapted to the conditions there. The examination is limited to countries that are part of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Will the child be transported back to the original country or stay in the new? Is there a time limit after which the child can no longer be returned? Are there any laws who support the return of ha child who has established a new habitual residence?

The child’s best interest’s principle includes that all decisions that encompasses children shall include a child’s perspective and that consideration always shall be taken to what is in the child’s best interest. The child’s best interest is not a fixed term and an assessment shall be made in each case of the child’s situation. Swedish law emphasis the child’s need of continuity and a stable environment, the so called status quo-principle. Most of the custody rulings in Sweden are motivated with the status quo-principle, the child’s best interest is considered to be to stay in the child’s familiar settings, which often is with the parent they live with.

To counteract the problems with unlawfully abducted children the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction was made. The Convention has been incorporated in Swedish law in Act concerning Recognition and Enforcement of Foreign Decisions relating to Custody etc. and concerning the Return of Children. According to the convention abduction is unlawful when it’s in breach of custody rights that was actually exercised at the time of the abduction. The child must be under sixteen years of age and must have had habitual residence in a contracting state immediately before the removal. The child shall be brought back to the country of origin as rapidly as possible to protect the child from the harmful effects that may arise due to the unlawful abduction.

Swedish courts often take a long time to decide in cases like this and the long time the child has been living in a new country implies that the child has obtained habitual residence there. The court is then unwilling to return the child to the legal guardian who was left behind. I believe that this isn’t entirely consistent with what the convention and Act concerning Recognition and Enforcement of Foreign Decisions relating to Custody etc. and concerning the Return of Children says about a child not being able to establish a new habitual residence without both parents consent. On the other hand the purpose of the convention is to protect children from being uprooted from their familiar settings and children’s need of continuity and a stable environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjertman, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
The habitual residence and best interest of unlawfully abducted and detained children
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
1980 års Haagkonvention, olovligt bortföra barn, Familjerätt, hemvist
language
Swedish
id
2295531
date added to LUP
2012-02-16 14:07:31
date last changed
2012-02-16 14:07:31
@misc{2295531,
 abstract   = {The purpose of this essay is to examine what is considered to be in the child’s best interest in a situation where the child has been abducted to and stayed in a new country for so long that the child has adapted to the conditions there. The examination is limited to countries that are part of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Will the child be transported back to the original country or stay in the new? Is there a time limit after which the child can no longer be returned? Are there any laws who support the return of ha child who has established a new habitual residence?

The child’s best interest’s principle includes that all decisions that encompasses children shall include a child’s perspective and that consideration always shall be taken to what is in the child’s best interest. The child’s best interest is not a fixed term and an assessment shall be made in each case of the child’s situation. Swedish law emphasis the child’s need of continuity and a stable environment, the so called status quo-principle. Most of the custody rulings in Sweden are motivated with the status quo-principle, the child’s best interest is considered to be to stay in the child’s familiar settings, which often is with the parent they live with.

To counteract the problems with unlawfully abducted children the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction was made. The Convention has been incorporated in Swedish law in Act concerning Recognition and Enforcement of Foreign Decisions relating to Custody etc. and concerning the Return of Children. According to the convention abduction is unlawful when it’s in breach of custody rights that was actually exercised at the time of the abduction. The child must be under sixteen years of age and must have had habitual residence in a contracting state immediately before the removal. The child shall be brought back to the country of origin as rapidly as possible to protect the child from the harmful effects that may arise due to the unlawful abduction.

Swedish courts often take a long time to decide in cases like this and the long time the child has been living in a new country implies that the child has obtained habitual residence there. The court is then unwilling to return the child to the legal guardian who was left behind. I believe that this isn’t entirely consistent with what the convention and Act concerning Recognition and Enforcement of Foreign Decisions relating to Custody etc. and concerning the Return of Children says about a child not being able to establish a new habitual residence without both parents consent. On the other hand the purpose of the convention is to protect children from being uprooted from their familiar settings and children’s need of continuity and a stable environment.},
 author    = {Hjertman, Madeleine},
 keyword   = {1980 års Haagkonvention,olovligt bortföra barn,Familjerätt,hemvist},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olovliga bortföranden och kvarhållanden, hemvist och barnets bästa},
 year     = {2012},
}